Vyhláška č. 155/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo výhláške ministra zahraničného obchodu č. 294/1953 Ú. l. (č. 342/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Centrotex, československej účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz textilného a koženého tovaru na podnik pre zahraničný obchod

Čiastka 61/1965
Platnosť od 31.12.1965
Účinnosť od 01.01.1966

155

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 28. decembra 1965

o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 297/1953 Ú. l. (č. 342/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Centrotex, československej účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz textilného a koženého tovaru na podnik pre zahraničný obchod

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


Článok I

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 297/1953 Ú. l. (č. 342/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Centrotex, československej účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz textilného a koženého tovaru na podnik pre zahraničný obchod sa mení takto:

1. V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie: CENTROTEX, podnik zahraničného obchodu.

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Predmetom podnikania podniku je zahraničný obchod, najmä vývoz a dovoz textilných výrobkov, najmä textilných tkanín a tkanín z chemických a syntetických materiálov, pletených a krosienkových výrobkov, bytového textilu a kobercov, ťažkej a ľahkej konfekcie, prikrývok hlavy a ostatných výrobkov textilného priemyslu, ako aj surovín pre textilný priemysel (bavlny, vlny, lykových vlákien, syntetických vlákien, živočíšnej srsti a ďalších textilných surovín a priadzí).“

3. § 4 znie:

㤠4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodárskou organizáciou, ktorá hospodári samostatne a zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.

(3) Štát ani iné organizácie neručia za konanie a záväzky podniku.

(4) Podnik neručí za záväzky štátu ani iných organizácií.

(5) Ako vlastník nehnuteľného majetku sa zapisuje podnik.“

4. V § 5 sa nahrádzajú slová „ústredný riaditeľ“ slovami „generálny riaditeľ“.

5. § 7 znie:

㤠7

(1) Podnik patrí do pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Bližšie predpisy o poslaní a hlavných úlohách podniku, o jeho organizácii, hospodárení, vykonávaní obchodnej činnosti a o dozore Ministerstva zahraničného obchdodu vydáva minister zahraničného obchodu. Financovanie, úverovanie, platobný styk, fakturovanie a pokladničné operácie podniku upravujú osobitné predpisy.“

6. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

㤠8a

Podnik môže uzavierať zmluvy o združení s dodávateľskými a odberateľskými hospodárskymi organizáciami za účelom zlepšovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov a na zvyšovanie ekonomickej účinnosti zahraničného obchodu a výroby.“


Článok II

Tovar, ktorý je vyhradený vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 151/1965 Zb. o zriadení EXICA, podniku zahraničného obchodu, od 1. júla 1966 podniku Exico je až do tohto času vyhradený podniku zahraničného obchodu Centrotex.

Článok III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Minister:

Hamouz v. r.