Vyhláška č. 153/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 307/1953 Ú. l. (č. 352/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Kovo, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz výrobkov presného strojárstva na podnik pre zahraničný obchod

Čiastka 61/1965
Platnosť od 31.12.1965
Účinnosť od 01.07.1966
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia čl. I bod 2, ktoré nadobúda účinnosť 1. júlom 1966

153

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 28. decembra 1965

o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 307/1953 Ú. l. (č. 352/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Kovo, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz výrobkov presného strojárstva na podnik pre zahraničný obchod

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácií zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


Článok I

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 307/1953 Ú. l. (č. 352/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Kovo, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz výrobkov presného strojárstva na podnik pre zahraničný obchod sa mení takto:

1. V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie: KOVO, podnik zahraničného obchodu.

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Predmetom podnikania podniku je zahraničný obchod, najmä vývoz a dovoz výrobkov elektroniky a slaboprúdovej techniky, rozhlasových a televíznych vysielacích stredísk, výrobkov meracej techniky a automatizácie, výrobkov zdravotníckej techniky, zariadení nemocníc, kancelárskych a matematických strojov, ako aj zariadení na výrobu rádioprijímačov, televízorov, magnetofónov, gramofónov a ich súčiastok.

K oprávneniu podniku patrí tiež dodávať časti zariadení, náhradné diely, komponenty, projekty, montáž a technickú pomoc, prípadne stavebné časti dodávok, všetko pokiaľ to súvisí s tovarom vyhradeným podniku.“

3. § 4 znie:

㤠4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodárskou organizáciou, ktorá hospodári samostatne a zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.

(3) Štát ani iné organizácie neručia za konanie a záväzky podniku.

(4) Podnik neručí za záväzky štátu ani iných organizácií.

(5) Ako vlastník nehnuteľného majetku sa zapisuje podnik.“

4. V § 5 sa nahrádzajú slová „ústredný riaditeľ“ slovami „generálny riaditeľ“.

5. § 7 znie:

㤠7

(1) Podnik patrí do pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Bližšie predpisy o poslaní a hlavných úlohách podniku, o jeho organizácii, hospodárení, vykonávaní obchodnej činnosti a o dozore Ministerstva zahraničného obchodu. Financovanie, úverovanie, platobný styk, fakturovanie a pokladničné operácie podniku upravujú osobitné predpisy.“

6. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

㤠8a

Podnik môže uzavierať zmluvy o združení s dodávateľskými a odberateľskými hospodárskymi organizáciami za účelom zlepšovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov a na zvyšovanie ekonomickej účinnosti zahraničného obchodu a výroby.“


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966 s výnimkou ustanovenia čl. 1 bod 2, ktoré nadobúda účinnosť 1. júlom 1966. *)


Minister:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Platí teda do 30. 6. 1966 predmet podnikania podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 307/1953 Ú. l. (č. 352/1953 Ú. v.)