Opatrenie č. 15/1965 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 9/1965
Platnosť od 09.03.1965
Účinnosť od 09.03.1965
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 38/1965 Zb. zo dňa 25. marca 1965.

15

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 24. februára 1965,

ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Na pamiatku 20. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou zriaďuje sa Pamätná medaila k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky. Podrobné ustanovenia o tejto medaile a o jej prepožičiavaní obsahujú pripojené stanovy, ktoré sú súčasťou tohto zákonného opatrenia.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

v z. Krajčír v. r.


STANOVY

Pamätnej medaily k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky

Čl. 1

Pamätná medaila k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky (ďalej len „pamätná medaila") je zriadená ako čestné uznanie pre ocenenie mimoriadnych zásluh v boji proti hitlerovskému fašizmu za oslobodenie Československa.

Čl. 2

Pamätnú medailu možno prepožičať československým občanom, ktorí majú mimoriadne zásluhy v boji proti fašizmu doma alebo za hranicami, najmä tým, ktorí sa aktívne zúčastnili na domácom odboji alebo partizánskych bojoch so zbraňou v ruke alebo inak sa významne podieľali na povstaní českého ľudu v roku 1945, ako aj tým, ktorí boli za organizovanie protifašistickej činnosti väznení.

Čl. 3

Pamätnú medailu možno prepožičať útvarom Československej ľudovej armády a bezpečnostných sborov Ministerstva vnútra, ktoré sú nositeľmi historických názvov a bojových tradícií protifašistického boja českého a slovenského ľudu.

Čl. 4

Pamätnú medailu prepožičiava prezident republiky na návrh vlády; ak ide o prepožičanie medaily vojakom alebo príslušníkom ozbrojených sborov, predkladá návrhy minister národnej obrany, príp. minister vnútra prezidentovi republiky priamo.

Čl. 5

Súčasne s pamätnou medailou sa vydá diplom.

Ak vyznamenaný zomrie, ponecháva sa medaila pozostalým na pietnu úschovu.

Čl. 6

Pamätná medaila je bronzový kruh o priemere 35 mm. Na líci medaily je kvitnúca lipa symbolizujúca rozvoj našej socialistickej spoločnosti. Pri okraji je nápis: „Dvadsiate výročie oslobodenia ČSSR" a letopočet 1965. Na rube je samopal rozrážajúci zväzok ostnatého drôtu, symbolizujúci víťazstvo nad fašizmom. Pri okraji je nápis: „Za zásluhy v boji proti fašizmu" a letopočet 1945.

Stuha medaily je 38 mm široká a má základnú farbu sivú. Uprostred sú tri 2 mm široké prúžky farby bielej, červenej a modrej. Okraj stuhy tvorí 4 mm široký červený pruh.

Čl. 7

Pamätná medaila sa nosí na ľavej strane pŕs za Pamätnou medailou k 20. výročiu Slovenského národného povstania. Ak sa nosí len stužka, je napnutá na pravouhlej lište 10 mm širokej a 38 mm dlhej.

Čl. 8

Veci pamätnej medaily spravuje Kancelária prezidenta republiky.