Vyhláška č. 147/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláškach ministra zahraničného obchodu a o podnikoch zahraničného obchodu

Čiastka 60/1965
Platnosť od 30.12.1965
Účinnosť od 01.07.1966
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení článku I bod 2 a článku II bod 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1966

147

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 28. decembra 1965

o niektorých zmenách vo vyhláškach ministra zahraničného obchodu a o podnikoch zahraničného obchodu

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasieľateľstva:


Článok I

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v. ) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu pre vývoz a dovoz strojov a strojového zariadenia v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. sa mení takto:

1. V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

STROJEXPORT, podnik zahraničného obchodu;

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Predmetom podnikania podniku je zahraničný obchod, najmä vývoz a dovoz stacionárnych dieselmotorov a dieselagregátov, výrobkov a zariadení silnoprúdovej elektrotechniky ( včítane meniarní, rozvodní, kaliarní a elektrických pecí ), zariadení na výrobu stavebných hmôt a na výrobu keramických, porcelánových a podobných výrobkov i na výrobu betónových prefabrikátov a dielcov, zariadení pre ťažbu a úpravu uhlia a rúd a iných nerastov, stavebných a cestných strojov, oceľových konštrukcií objektov a mostov, niektorých koľajových vozidiel, lodí, bagrov a plávajúcich čerpacích staníc, lodeníc a prístavných zariadení, transportných, ukladacích a zdvíhacích zariadení, transportných, ukladacích a zdvíhacích zariadení, vzduchotechnických zariadení, ako aj čerpadiel a čerpacích zariadení, armatúr, kompresorov, výrobkov pre priemyslové a iné chladenie i pre úpravu vôd a ďalej zariadení montovní s čiastočnou výrobou silnoprúdových prístrojov a elektromotorov, dieselmotorov, dieselagregátov, kompresorov a čerpadiel; zariadení na opravu železničných lokomotív a vagónov;

predmetom podnikania podniku je ďalej stavba ciest, mostov, železničných tratí, tunelov a iných stavieb v zahraničí;

k oprávneniu podniku patrí tiež dodávať časti zariadení, náhradné diely, komponenty, projekty, montáž a technickú pomoc, prípadne stavebné časti dodávok, všetko pokiaľ to súvisí s tovarom vyhradeným podniku.“

Článok II

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 313/1953 Ú. l. ( č. 358/1953 Ú. v. ) o zriadení Strojimportu, podniku zahraničného obchodu pre dovoz a vývoz strojov a priemyslových zariadení v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. sa mení takto:

1. V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

STROJIMPORT, podnik zahraničného obchodu;

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Predmetom podnikania podniku je zahraničný obchod, najmä vývoz a dovoz kovoobrábacích a tvarovacích strojov, nástrojov, náradia a meradiel k nim, drevoobrábacích strojov a výrobných celkov na spracovanie dreva ( včítane preglejkární, sušiarní a nábytkární ), zariadení na výrobu ceruziek, sklárskych strojov, ďalej zariadení na výrobu obrábacích a tvarovacích strojov, na výrobu náradia, nástrojov a meradiel, na výrobu ložísk, na výrobu kovania, kovového riadu a príborov a konečne dodávky kováční, lisovní, retiazkárni a skrutkárni a zariadení dielní;

k oprávneniu podniku patrí aj dodávať časti zariadení, náhradné diely, komponenty, projekty, montáž a technickú pomoc, prípadne stavebné časti dodávok, všetko pokiaľ to súvisí s tovarom vyhradeným podniku.“

Článok III

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 295/1953 Ú. l. ( č. 340/1953 Ú. v. ) o premene spoločnosti Metalimex, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz rúd, kovov a pomocných hmôt na podnik pre zahraničný obchod sa mení takto:

V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

METALIMEX, podnik zahraničného obchodu.

Článok IV

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 296/1953 Ú. l. ( č. 341/1953 Ú. v. ) o premene spoločnosti Jablonex, československej účastinnej spoločnosti pre vývoz jabloneckého tovaru na podnik pre zahraničný obchod sa mení takto:

1. V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

JABLONEX, podnik zahraničného obchodu;

2. V § 2 ods. 1 sa rozširuje predmet podnikania o umelé kvetiny.

Článok V

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 298/1953 Ú. l. ( č. 343/1953 Ú. v. ) o premene spoločnosti Chemapol, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz chemických výrobkov a surovín na podnik pre zahraničný obchod sa mení takto:

V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

CHEMAPOL, podnik zahraničného obchodu.

Článok VI

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 299/1953 Ú. l. ( č. 344/1953 Ú. v. ) o premene spoločnosti Československá keramika, vývoznej a dovoznej účastinnej spoločnosti na podnik pre zahraničný obchod sa mení takto:

1. V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, podnik zahraničného obchodu;

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Predmetom podnikania podniku je zahraničný obchod, najmä vývoz a dovoz keramického tovaru a tovaru príbuznej povahy ( surovín, polotovarov a hotových výrobkov ), ďalej brusiva a stavebných materiálov, pokiaľ nie sú vyhradené inému podniku zahraničného obchodu.“

Článok VII

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 300/1953 Ú. l. ( č. 345/1953 Ú. v. ) o premene spoločnosti Artia, československej účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz kultúrnych statkov na podnik pre zahraničný obchod sa mení takto:

1. V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

ARTIA, podnik zahraničného obchodu;

2. V § 2 ods. 1 sa rozširuje predmet podnikania o hudobné nástroje.

Článok VIII

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 301/1953 Ú. l. ( č. 346/1953 Ú. v. ) o premene spoločnosti Skloexport, československej účastinnej spoločnosti pre vývoz skla na podnik pre zahraničný obchod sa mení takto:

1. V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

SKLOEXPORT, podnik zahraničného obchodu;

2. V § 2 ods. 1 sa rozširuje predmet podnikania o sklenenú priadzu a ostatné výrobky zo sklených vlákien.

Článok IX

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 302/1953 Ú. l. ( č. 347/1953 Ú. v. ) o premene spoločnosti Ligna, účastinnej spoločnosti pre vývoz a dovoz dreva a výrobkov drevospracujúceho a papiernického priemyslu na podnik zahraničného obchodu sa mení takto:

1. V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

LIGNA, podnik zahraničného obchodu;

2. V § 2 ods. 1 sa vylučujú z predmetu podnikania hudobné nástroje.

Článok X

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 303/1953 Ú. l. ( č. 348/1953 Ú. v. ) o premene spoločnosti Koospol, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz potravín a pôdohospodárskych výrobkov a potrieb na podnik pre zahraničný obchod v znení vyhlášky č. 88/1955 Ú. l. ( Ú. v. ) sa mení takto:

V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

KOOSPOL, podnik zahraničného obchodu.

Článok XI

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 304/1953 Ú. l. ( č. 349/1953 Ú. v. ) o premene spoločnosti Ferromet, československej účastinnej spoločnosti pre vývoz a dovoz hutníckych výrobkov na podnik pre zahraničný obchod sa mení takto:

V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

FERROMET, podnik zahraničného obchodu.

Článok XII

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 305/1953 Ú. l. ( č. 350/1953 Ú. v. ) o premene spoločnosti Koh-i-noor, účastinnej spoločnosti pre vývoz a dovoz výstrojného a drobného spotrebného tovaru na podnik pre zahraničný obchod sa mení takto:

1. V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

PRAGOEXPORT, podnik zahraničného obchodu;

2. V § 2 ods. 1 sa vylučujú z predmetu podnikania umelé kvetiny.

Článok XIII

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 69/1959 Ú. l. ( Ú. v. ) o zriadení Omnipolu, podniku zahraničného obchodu pre vývoz a dovoz športových a poľovníckych zbraní a streliva k nim, ako aj športových a civilných lietadiel sa mení takto:

V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

OMNIPOL, podnik zahraničného obchodu.

Článok XIV

Vyhlášky ministra zahraničného obchodu uvedené v článkoch I až XIII sa menia ďalej takto:

1. § 4 znie:

㤠4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodárskou organizáciou, ktorá hospodári samostatne a zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.

(3) Štát ani iné organizácie neručia za konanie a záväzky podniku.

(4) Podnik neručí za záväzky štátu ani iných organizácií.

(5) Ako vlastník nehnuteľného majetku sa zapisuje podnik.“

2. V § 5 sa nahrádzajú slová „ústredný riaditeľ“ slovami „generálny riaditeľ“.

3. § 7 znie:

㤠7

(1) Podnik patrí do pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Bližšie predpisy o poslaní a hlavných úlohách podniku, o jeho organizácii, hospodárení, vykonávaní obchodnej činnosti a o dozore Ministerstva zahraničného obchodu vydáva minister zahraničného obchodu. Financovanie, úverovanie, platobný styk, fakturovanie a pokladničné operácie podniku upravujú osobitné predpisy.“

4. Za § 9 vyhlášok týkajúcich sa podnikov zahraničného obchodu Strojexport a Strojimport sa vkladá § 9a a za § 8 ostatných vyhlášok sa vkladá § 8a, ktoré znejú:

„Podnik môže uzavierať zmluvy o združení s dodávateľskými a odberateľskými hospodárskymi organizáciami za účelom zlepšovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov a na zvyšovanie ekonomickej účinnosti zahraničného obchodu a výroby.“


Článok XV

(1) Dňom 1. januára 1966 prechádzajú práva a záväzky každého z podnikov zahraničného obchodu uvedených v článkoch I až XIII, pokiaľ tieto práva a záväzky vznikli pred 1. januárom 1966 z obchodov s tovarom, ktorý bude od 1. januára 1966 vyhradený inému podniku zahraničného obchodu, na tento iný podnik.

(2) Iné práva a záväzky každého z podnikov zahraničného obchodu uvedených v článkoch I až XIII, vzniknuté pred 1. januárom 1966 v súvislosti s predmetom podnikania, ktorý je od 1. januára 1966 vyhradený inému podniku zahraničného obchodu, prechádzajú týmto dňom na tento iný podnik, pokiaľ sa oba podniky nedohodnú v jednotlivých prípadoch inak.

(3) Pre podniky Strojexport a Strojimport platí namiesto dátumu 1. januára 1966 uvedeného v odsekoch 1 a 2 dátum 1. júla 1966.

(4) Práva patriace tretím osobám podľa iných právnych predpisov nie sú prechodom práv a záväzkov podľa odsekov 1 a 2 dotknuté.

Článok XVI

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966 s výnimkou ustanovení článku I bod 2 a článku II bod 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1966.*)


Minister:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Platí teda pri podnikoch Strojexport a Stojimport do 30. 6. 1966 predmet podnikania podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) a vyhlášky č. 313/1953 Ú. l. (č. 358/1953 Ú. v.).