Vyhláška č. 145/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o niektorých opatreniach v odbore dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

Čiastka 60/1965
Platnosť od 30.12.1965 do31.12.1968
Účinnosť od 01.01.1966 do31.12.1968
Zrušený 184/1968 Zb.

145

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 22. decembra 1965

o niektorých opatreniach v odbore dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom školstva a kultúry ustanovuje podľa § 16 ods. 2 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Organizácie vyplácajúce odmeny za činnosť, ktorá nepodlieha povinnému sprostredkovaniu a ktoré sú podrobené dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti (ďalej len „daň“), poukazujú sumu vo výške 10 % z každej odmeny zaokrúhlenú na celé Kčs dole výplatnému miestu*) ako preddavok na daň a zvyšok odmeny (po zrážke príspevku kultúrnemu fondu) vypláca priamo poplatníkovi.

(2) Organizácie vyplácajúce odmeny za činnosť, ktorá podlieha povinnému sprostredkovaniu,**) poukazujú odmeny v plnej výške miestu, ktoré túto činnosť sprostredkovalo. Ak sprostredkujúca organizácia nie je súčasne poplatníkovým výplatným miestom, postupuje pri vyplácaní odmien podľa predchádzajúceho odseku.

(3) Preddavky na daň podľa predchádzajúcich odsekov a podľa § 3 ods. 3 tejto vyhlášky, príp. odmeny za činnosť podliehajúcu povinnému sprostredkovaniu poukazuje vyplácajúca organizácia výplatnému miestu, prípadne sprostredkujúcej organizácii na ich osobitný bezúročný účet v príslušnej pobočke Štátnej banky československej.

§ 2

(1) Organizácie poukazujú preddavky na daň výplatnému miestu najneskoršie do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Súčasne s poukazom preddavkov na daň, príp. odmien zašlú výplatnému miestu zoznam poplatníkov, v ktorom uvedú u každého poplatníka jeho priezvisko a meno (krycie meno), adresu jeho bydliska, príp. adresu jeho zamestnávateľa, druh a výšku hrubých odmien, sumu zrazeného príspevku kultúrnym fondom, a sumu zadržaného a výplatnému miestu poukázaného preddavku na daň za uplynulé obdobie.

(2) Ak neprevýši odmena za dielo alebo výkon 50 Kčs, s výnimkou prevádzkových honorárov alebo odmien za činnosť podliehajúcu povinnému sprostredkovaniu, vyplatí ju organizácia priamo poplatníkovi po zrážke dane vo výške 3 % a príspevku kultúrnemu fondu. Pri výpočte dane a odvode zrazenej dane postupuje rovnako ako pri odmenách uvedených v § 5 ods. 4 zákona.

(3) Poplatník si zvolí jedno výplatné miesto, ktorému sa majú poukazovať z jeho odmeny preddavky na daň, príp. celé odmeny; zvolené výplatné miesto je povinný oznámiť každému platiteľovi odmeny a o zvolení upovedomiť aj výplatné miesto.

§ 3

(1) Výplatné miesto vypočíta najneskoršie do 45 dní po uplynutí polroka u každého poplatníka daň pripadajúcu na odmeny vyplatené mu za toto obdobie, vykoná zúčtovanie všetkých došlých preddavkov na daň s vypočítanou daňou a prípadné preplatky, pokiaľ presahujú 10 Kčs, vráti poplatníkovi. Ak vznikne zo zúčtovania preplatok nepresahujúci 10 Kčs alebo nedoplatok, zúčtuje ho s preddavkami došlými v ďalších obdobiach, príp. ak nedôjde v tomto období k výplate ďalších odmien, vyzve poplatníka, aby uhradil nedoplatok priamo výplatnému miestu. Ak poplatník neuhradí nedoplatok na vyzvanie, výplatné miesto požiada okresný národný výbor príslušný podľa miesta poplatníkovho bydliska o vymáhanie daňového nedoplatku.

(2) Ak výplatné miesto zistí, že vzhľadom na celkovú výšku odmien nestačí preddavok vo výške 10 % odmeny na krytie dane pripadajúcej na úhrn odmien od začiatku roka, uloží organizáciám, ktoré pravidelne alebo vo väčšom rozsahu vyplácajú poplatníkovi odmeny, aby ako preddavok na daň zadržiavali a výplatnému miestu odvádzali vyššie primerané percento odmeny. Organizácie vyplácajúce odmeny sú povinné poukazovať z odmien preddavky na daň vo výške určenej výplatným miestom od doručenia príkazu až do konca kalendárneho roka. Výplatné miesto zašle odpis príkazu aj poplatníkovi na vedomie.

(3) Odmeny za činnosť podliehajúcu povinnému sprostredkovaniu poukazuje sprostredkujúca organizácia, ak je súčasne poplatníkovým výplatným miestom, počas roka bežne poplatníkovi a pri výplate každej odmeny buď zrazí preddavok na daň a vykoná zúčtovanie podľa odseku 1 alebo vypočíta podľa príslušných ustanovení zákona daň zodpovedajúcu výške odmien vyplatených poplatníkovi od začiatku kalendárneho roka včítane vyplácanej odmeny, od vypočítanej dane odpočíta úhrn dane zrazenej od začiatku kalendárneho roka a rozdiel zrazí z práve vyplatenej odmeny.

(4) Obdobne ako podľa predchádzajúceho odseku môže postupovať výplatné miesto, ak ide o odmeny za činnosť nepodliehajúcu povinnému sprostredkovaniu, pokiaľ organizácia vyplácajúca odmeny výnimočne poukáže výplatnému miestu celú odmenu.

§ 4

(1) Odmeny, ktoré plynú devízovým cudzincom, vypláca organizácia s výnimkou uvedenou v odseku 2 priamo poplatníkom. Z odmeny zrazí daň podľa § 8 ods. 1 zákona bez prihliadnutia na už vyplatené odmeny a odpočítateľné položky podľa § 7 zákona a odvedie ju vždy najneskoršie do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka príslušnému okresnému národnému výboru.

(2) Ak výplatné miesto dojednalo zmluvu o prevode autorského práva alebo o privolení na použitie diela, jeho scudzenie alebo požičanie, alebo ak dojednalo sprostredkovanie prednášky či umeleckého výkonu s devízovým cudzincom poukazujú organizácie odmeny (preddavky) za umelecké dielo alebo za umelecký výkon, príp. za ich použitie tomuto výplatnému miestu.

§ 5

Za vyživované sa uznávajú aj deti narodené z manželstva alebo mimo manželstva a manželka (manžel), ktoré nežijú s poplatníkom v spoločnej domácnosti, na ktoré však poplatník platí výživné určené alebo schválené súdom, pokiaľ tieto osoby nemajú vlastný príjem prevyšujúci ročne 2 400 Kčs.

§ 6

Ministerstvo financií, príp. orgán ním splnomocnený upraví na žiadosť autora po prerokovaní s príslušným umeleckým sväzom daň pripadajúcu na odmeny za významné pôvodné literárne, výtvarné alebo hudobné diela, na ktorých autor preukázateľne pracoval po dobu dlhšiu ako jeden rok, aby výška dane zodpovedala priemernej odmene za činnosť autora v jednotlivých rokoch, v ktorých na diele pracoval.

§ 7

Organizácie vyplácajúce odmeny podrobené dani môžu výnimočne do konca januára 1966 poukázať výplatným miestam celé odmeny za rok 1965, pokiaľ by nemohli organizačne včas zabezpečiť úpravu vyplácania honorárov podľa tejto vyhlášky, takže by mohlo dôjsť k zdržaniu výplat odmien.


§ 8

Zrušujú sa ustanovenia § 6 ods. 1, § 9 ods. 3 a § 11 ods. 1 vyhlášky č. 37/1965 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Minister financií:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 6 ods. 3 vyhlášky č. 37/1965 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti.

**) Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 71/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa ustanovujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla v znení vyhlášok č. 176/1958 Ú. l. (Ú. v.) a č. 74/1964 Zb. a vyhláška č. 89/1958 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti v znení vyhlášky č. 74/1964 Zb.