Nariadenie vlády č. 144/1965 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti vo vydávaní povolení zahraničným prevádzateľom cestnej dopravy na jednotlivé prepravy po území Československej socialistickej republiky

Čiastka 59/1965
Platnosť od 29.12.1965 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1966 do31.12.1979
Zrušený 68/1979 Zb.

OBSAH

144

VLÁDNE NARIADENIE

z 22. decembra 1965

o zmene pôsobnosti vo vydávaní povolení zahraničným prevádzateľom cestnej dopravy na jednotlivé prepravy po území Československej socialistickej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

Povolenia na jednotlivé prepravy vecí a osôb do Československej socialistickej republiky a späť, ako i cez jej územie podľa § 5 ods. 2 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave môžu zahraničným prevádzateľom cestnej dopravy vydať v naliehavých prípadoch orgány colnej správy na hraničných priechodoch.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Lenárt v. r.