Vyhláška č. 142/1965 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov

Čiastka 58/1965
Platnosť od 28.12.1965 do31.08.1994
Účinnosť od 01.01.1966 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená zákonom ČNR č. 37/1993 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1993.

142

VYHLÁŠKA

Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

z 20. decembra 1965,

ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov

Štátny úrad sociálneho zabezpečenia ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, s Ústrednou radou odborov a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 19a ods. 6 a § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákona č. 141/1965 Zb. ( ďalej len „zákon“ ):


Čl. I

Vyhláška č. 104/1964 Zb. sa mení takto:

1. Nadpis prvého oddielu znie: „Spoločné ustanovenia pre nemocenské, podporu pri ošetrovaní člena rodiny, vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve a peňažnú pomoc v materstve.“

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Priemerná denná pracovná odmena sa vypočíta z úhrnu príjmov uvedených v § 1 (ďalej len „započitateľné príjmy") zúčtovaných v družstve za posledných 12 kalendárnych mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzali dňu, keď

a) družstevník sa stal neschopným na prácu alebo

b) družstevník prestal v družstve pracovať, aby ošetroval člena rodiny, alebo

c) družstevníčka prestala v družstve pracovať pre tehotnosť alebo materstvo alebo preto, že prevzala do svojej trvalej starostlivosti dieťa zverené jej na neskoršie osvojenie, alebo

d) družstevníčka bola prevedená pre tehotnosť alebo materstvo na inú prácu (ďalej len „rozhodné obdobie"); ak v rozhodnom období boli zúčtované doplatky, prípadne prémie za posledný i za predchádzajúci kalendárny rok, prihliada sa len na doplatky a prémie za posledný kalendárny rok.“

§ 2 ods. 3 znie:

(3) Ak sa družstevníčke po časť rozhodného obdobia poskytoval vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve, určí sa priemerná denná pracovná odmena len za zvyšok rozhodného obdobie.“

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

3. V § 3 ods. 1 vo vete za bodkočiarkou sa vkladajú za slovo „družstevníčke“ slová „vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve,“;

§ 3 ods. 2 znie:

(2) Ak družstevníka družstvo dočasne uvoľnilo na výkon práce v pracovnom pomere v inej organizácií (napr. v čase vegetačného pokoja), odpočítajú sa od počtu pracovných dní, ktorým sa delí úhrn započitateľných príjmov za rozhodné obdobie, aj pracovné dni, po ktoré bol družstevník zamestnaný.“

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

4. § 4 ods. 2 a 3 sa zrušujú a označenie odseku 1 sa vypúšťa; v § 4 sa vkladajú písmená ch) a i) tohto znenia:

„ch) doba, po ktorú matka alebo žena, ktorá prevzala dieťa do trvalej starostlivosti, sa starala o dieťa vo veku do troch rokov,

i) doba, po ktorú sa dôchodca po priznaní dôchodku pripravoval na pracovnú činnosť alebo po ktorú sa mu poskytovala liečebná rehabilitácia.“

5. § 5 ods. 1 až 5 sa zrušujú a označenie odseku 6 sa vypúšťa.

6. § 6 a 7 sa zrušujú.

7. V druhom oddieli odkaz pod nadpisom znie: „K § 7 až 16 a § 29 zákona.“

8. Za § 15 sa vkladajú nové § 15a a § 15b, ktoré znejú:

㤠15a

Členovia družstva (§ 7 zákona), ktorého družstvo dočasne uvoľnilo na výkon práce v pracovnom pomere v inej organizácií (napr. v čase vegetačného pokoja) a ktorému z tohto zamestnania vznikol nárok na nemocenské podľa predpisov platných pre pracovníkov, sa poskytuje nemocenské podľa predpisov o zabezpčení v chorobe družstevných roľníkov, len pokiaľ toto nemocenské je vyššie, a to v sume, o ktorú prevyšuje nemocenské poskytované podľa prepisov platných pre pracovníkov. Ak sa však skončila výplata nemocenského len preto, že podporná doba ustanovená v týchto predpisoch je kratšia ako podporná doba ustanovená v predpisoch o zabezpečení v chorobe družstevných roľníkov a už uplynula, poskytuje sa od skončenia výplaty nemocenského poskytovaného doteraz podľa predpisov platných pre pracovníkov nemocenské podľa predpisov o zabezpečení v chorobe družstevných roľníkov, a to v plnej výške.

§ 15b

Ošetrovanie členky rodiny, ktorá porodila, sa posudzuje rovnako ako ošetrovanie chorého člena rodiny, ak ide o ošetrovanie v čase nasledujúcom bezprostredne po pôrode.“

9. V treťom oddieli sa pod nadpis „Osobitné ustanovenia pre dávky zabezpečenia matky a dieťaťa“ vkladá nový § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve

K § 19a zákona

(1) V tehotonosti sa vyrovnávací príspevok poskytuje, ak tehotná družstevníčka je prevedená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala,

a) je podľa pracovnoprávnych predpisov zakázaná tehotným ženám*) alebo

b) podľa lekárskeho posudku vydaného spôsobom určeným v predpisoch o starostlivosti o zdravie ohrozuje jej tehotnosť zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe**)

a práci, na ktorú bola prevedená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší pracovný príjem ako pre prevedením.

(2) V materstve sa vyrovnávací príspevok poskytuje, ak družstevníčka je v období do konca deviateho mesiaca po pôrode prevedená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala,

a) je podľa pracovnoprávnych predpisov zakázaná matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode*) alebo

b) podľa lekárskeho poskudku vydaného spôsobom určeným v predpisoch o starostlivosti o zdravie ohrozuje jej zdravie alebo materské postavenie zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe**)

a pri práci, na ktorú bola prevedená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší pracovný príjem ako pred prevedením.

(3) Vyrovnávací príspevok nepatrí za kalendárny mesiac, v ktorom družstevníčka po prevedení na inú prácu neodpracovala bez vážnych dôvodov aspoň osem pracovných dní. Za vážne dôvody sa považujú dôvody, pre ktoré sa odpúšťa neodpracovanie určeného počtu pracovných dní podľa § 37.

(4) Priemerný pracovný príjem, ktorý družstevníčka dosiahla za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred prevedením na inú prácu, sa zisťuje spôsobom ustanoveným pre zistenie priemernej dennej pracovnej odmeny pri nemocenskom (§ 2 a 3), najviac však zo sumy 100 Kčs, počítajúc do toho i hodnotu naturálií poskytovaných ako súčasť pracovnej odmeny.

(5) Pracovným príjmom, ktorý dosahuje družstevníčka v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po prevedení na inú prácu, sa rozumejú príjmy z pracovnej činnosti uvedenej v § 1. Ak je družstevníčka odmeňovaná za prácu podľa pracovných jednotiek, žisťuje sa základná odmena tak, že sa počet pracovných jednotiek odpracovaných v kalendárnom mesiaci násobí hodnotou plánovanej pracovnej jednotky. Priemerný denný pracovný príjem dosiahnutý po prevedení družstevníčky na inú prácu sa vypočíta tak, že sa úhra pracovných príjmov dosiahnutých v kalendárnom mesiaci delí počtom pracovných dní pripadajúcich na tento mesiac; ak bola družstevníčka prevedená na inú prácu počas kalendárneho mesiaca, delí na úhrn pracovných príjmov dosiahnutých v tomto mesiaci po prevedení na inú prácu počtom pracovných dní pripadajúcich na zvyšok mesiaca po prevedení na inú prácu. Pritom sa však od tohto počtu pracovných dní odpočítavajú pracovné dní, za ktoré patrilo nemocenské alebo podpora pri ošetrovaní člena rodiny alebo peňažná pomoc v materstve, ako aj dni neospravedlnenej neprítomnosti v práci.

(6) Vyrovnávací príspevok patrí za každý odpracovaný deň, prípadne deň, za ktorý patrí náhrada pracovnej odmeny, a je rozdielom medzi priemerným denným pracovným príjmom vypočítaným podľa odseku 4 a priemerným denným pracovným príjmom vypočítaných podľa odseku 5.“

10. § 18 znie:

㤠18

(1) Ak nadväzuje výplata peňažnej pomoci v materstve bez prerušenia na výplatu nemocenského, určí sa peňažná pomoc v materstve z priemernej dennej pracovnej odmeny, ktorá bola základom pre určenie nemocenského.

(2) Ak je družstevníčka v čase, keď sa stará o svoje dieťa v prvom roku jeho života, opätovne tehotnú a spĺňa pritom podmienky pre nárok na peňažnú pomoc v materstve, určí sa jej peňažná pomoc v materstve z priemernej dennej pracovnej odmeny ako v predchádzajúcej materskej dovolenke, ak nastúpila novú materskú dovolenku

a) najneskoršie do mesiaca po tom, keď jej predchádzajúce dieťa dovŕšilo jeden rok života, alebo

b) síce neskôr, ale odo dňa, keď jej predchádzajúce dieťa dovŕšilo jeden rok života, do nástupu novej materskej dovolenky vykonávala v družstve pracovnú činnosť aspoň 25 dní a ostatné dni ju družstvo ospravedlnilo.

(3) Pri postupe podľa predchádzajúceho odseku sa dňom skutočného výkonu pracovnej činnosti v družstve kladú na roveň dni, za ktoré družstevníčke patria náhrada pracovnej odmeny, dni uznanej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, dni, po ktoré družstevníčka preukázateľne ošetrovala člena rodiny za okolností, za ktorých by členke družstva s vyššou úrovňou hospodárenia patrila podpora pri ošetrovaní člena rodiny, pracovné dni štúdia a pracovné dni, v ktorých družstevníčka nevykonávala prácu pre výkon verejnej funkcie alebo povinnosti alebo pre nariadenú karanténu.“

11. § 24 ods. 2 písm. c) znie:

c) nemocenské, podpora pri ošetrovaní člena rodiny, vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve a peňažná pomoc v materstve, prípadne obdobne dávky poskytované zo siciálneho fondu družstva,“.

12. V § 39 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.

13. V § 44 sa pripája druhá veta, ktorá znie:

„Ak je to pre družstevníčku výhodnejšie, nehľadí sa na dobu, po ktorú sa jej po prevedení na inú prácu pre tehotnosť alebo materstvo poskytoval vyrovnávací príspevok ani na príjmy dosiahnuté v tejto dobe.“

14. V § 82 ods. 2 sa vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) o vyrovnávacom príspevku v tehotnosti a materstve,“.

Doterajšie ustanovenia písmien d) až f) sa označujú písmenami e) až g).

15. § 85 ods. 1 znie:

(1) Nárok na vyrovnávací príspevok v tehotnosti a v materstve sa uplatňuje na predpísanom tlačive, ktoré družstevníčke vydá zdravotnícke zariadenie, v ktorom je v tehotnosti alebo po pôrode v sústavnej starostlivosti. Ak doterajšia práca ohrozuje tehotnú ženu alebo matku po pôrode zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe, potvrdí to na tlačive zdravotnícky orgán určený Minsterstvom zdravotníctva.*) Družstvo uvedie na tlačive, z akého dôvodu a od ktorého dňa bola družstevníčka prevedená na inú prácu, akú prácu doteraz vykonávala a na akú bola prevedená.“

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 a 4.

Čl. II

Kde sa vo vyhláške č. 104/1964 Zb. hovorí o dobe nepreručenej činnosti v tom istom družstve, rozumie sa tým doba pracovnej činnosti v družstve.


Čl. III

Vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve sa poskytne za dobu od 1. januára 1966 aj družstevníčke, ktorá bola už pre týmto dňom prevedená z dôvodu tehotnosti alebo po pôrode na inú prácu, ak pri tomto prevedení sú po 31. decembri 1965 splnené podmienky ustanovené v Zákonníku práce a v ustanoveniach o vyrovnávacom príspevku.

Čl. IV

Táto výhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Predseda:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 150 ods. 1 a 2, § 153 a § 162 ods. 1 Zákonníka práce a zoznamy prác a pracovísk vydané podľa § 150 Zákonníka práce.

**) § 150 ods. 3, § 153 a § 162 ods. 1 Zákonníka práce.

*) Závodný, prípadne obvodný lekár po vyjadrení odborného ženského lekára.