Zákon č. 141/1965 Zb.Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov

Čiastka 58/1965
Platnosť od 28.12.1965 do31.08.1994
Účinnosť od 01.01.1966 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

OBSAH

141

ZÁKON

z 18. decembra 1965

o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov

Zákonom č. 67/1965 Zb. o niektorých zmenách v nemocenskom poistení bola v nemocenskom poistení pracovníkov v pracovnom pomere novoupravená podmienka neprerušeného zamestnania pre určenie sadzby nemocenského a peňažnej pomoci v materstve, podpora pri ošetrovaní člena rodiny a zavedený vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve pre pracujúce ženy, ktoré vykonávali prácu, ktorá je tehotným ženám, prípadne matkám zakázaná alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje ich tehotnosť. Týmto zmenám treba prispôsobiť aj úpravu nárokov družstevných roľníkov zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa.

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa preto uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov sa mení takto:

1. V § 6 písm. B sa vkladá nové ustanovenie písm. a), ktoré znie:

a) vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve,“.

Doterajšie ustanovenia písm. a) až c) sa označujú písmenami b) až d).

2. V § 10 ods. 1 a 2 a v § 22 ods. 3 sa slová „pri neprerušenej činnosti v tom istom družstve“ nahrádzajú slovami „pri pracovnej činnosti v družstve“.

3. § 16 vrátane nadpisu znie:

„Podpora pri ošetrovaní člena rodiny

(1) Podpora pri ošetrovaní člena rodiny patrí za podmienok ďalej ustanovených členovi družstva (§ 7), ktorý nemôže pracovať, pretože musí

1. ošetrovať choré dieťa mladšie ako 10 rokov alebo

2. sa staraž o dieťa mladšie ako 10 rokov z toho dôvodu, že

a) detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škoda, do ktorej chodí, bola uzavretá na základe nariadenia príslušných orgánov, alebo

b) dieťa nemôže byť pre nariadenú karanténu v starostlivosti detského východného zariadenia alebo dochádzať do školy alebo

c) osoba, ktorá inak o dieťa sa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa (karanténne opatrenie) alebo porodila, a preto sa nemôže o dieťa starať, alebo

3. ošetrovať iného chorého člena rodiny, ak jeho zdravotný stav vyžaduje nevyhnutne ošetrovanie inou osobou.

(2) Podmienkou pre poskytovanie podpory pri ošetrovaní člena rodiny je, že dieťa alebo chorý člen rodiny žije s členom družstva v spoločnej domácnosti a že v domácnosti nie je nikto iný, kto by samohol o dieťa starať alebo chorého ošetroovať; ak ide o ošetrovanie chorého dieťaťa alebo iného chorého člena rodiny, je ďalšou podmienkou, že nie je možné alebo vhodné umiestniť chorého v nemocnici.

(3) Podpodra pri ošetrovaní člena rodiny sa poskytuje najviac po dobu troch pracovných dní, pokiaľ potreba ošetrovania v nich trvá; poskytovanie možno predĺžiť až o ďalšie tri pracovné dni, ak sa nedala počas prvých troch pracovných dní obstarať potrebná starostlivosť.

(4) Členovia družstva, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky a je inak osamelý, môže sa poskytovanie podpory priznanej podľa odsekov 1 až 3 ďalej predĺžiť, avšak doba poskytovania nesmie v tom istom prípade ošetrovania (starostlivosti) prevýšiť 12 pracovných dní.

(5) O ustanovení podpory a o jej sadzbách platia obdobne predpisy o nemocenskom.

(6) V tom istom prípade ošetrovania (starostlivosti) patrí podpora len raz a len jednému oprávnenému.

(7) Podpora pri ošetrovaní člena rodiny nepatrí, pokiaľ ošetrovanie člena rodiny spadá do doby, za ktorú člen družstva nemá nárok na pracovnú odmenu z inej príčiny.

(8) Dokiaľ vláda neustanoví inak, uhrádza sa podpora patriaca za pracovné dni v prvých siedmich kalendárnych dňoch ošetrovania (starostlivosti) člena rodiny z prostriedkov sociálneho fondu družstva, od ôsmeho dňa ošetrovania ( starostlivosti ) podľa odseku 4 zo štátnych prostiedkov.“

4. Za § 19 sa vkladá nový prvý oddiel obsahujúci § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Prvý oddiel

§ 19a

Vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve

(1) Družstevníčke, ktorá vykonávala prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotnosť, a je preto v tehotnosti dočasne prevedená na inú prácu, pri ktorej dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako na doterajšej práci, patrí vyrovnávací príspevok.*)

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku platí obdobne o matkách do konca deviateho mesiaca po pôrode.

(3) Vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve sa poskytuje vo výške rozdielu medzi priemerným pracovným príjmom, ktorý družstevníčka dosiahla za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred prevedením na inú prácu, a pracovným príjimom, ktorý dosahuje v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po tomto prevedení. Na pokles pracovného príjmu, ktorý družstevníčke vznikol skrátením jej pracovného úväzku, sa neprihliada; taktiež sa neprihliada na sumy príjmu presahujúce v priemere 100 Kčs za pracovný deň.

(4) Vyrovnávací príspevok sa poskytuje za dobu, za ktorú družstevníčka má po prevedení na inú prácu nárok na pracovnú odmenu alebo na jej náhradu; v tehotnosti sa poskytuje najdlhšie do nástupu materskej dovolenky a po ukončení materskej dovolenky najdlhšie do konca deviateho mesiaca po pôrode.

(5) Vyrovnávací príspevok nepatrí, ak družstevníčka po prevedení na inú prácu neodpracovala bez vážnych dôvodov v kalendárnom mesiaci aspoň osem pracovných dní.

(6) Štátny úrad sociálneho zabezpečenia po dohode s Ministerstvom poľnohospodrástva a lesného hospodárstva a s Ústrednou radou odborov vydá podrobnejšie predpisy o vyrovnávacom príspevku, najmä o tom, ako sa zisťuje a vypočítava pracovný príjem, podľa ktorého sa určuje vyrovnávací príspevok.“

V dôsledku vloženia nového prvého oddielu sa označuje doterajší

prvý oddiel nad § 20 druhý oddiel,

druhý oddiel nad § 28 ako tretí oddiel,

tretí oddiel nad § 29 ako štvrtý oddiel,

štvrtý oddiel nad § 30 ako piaty oddiel.

5. Nadpis § 29 znie:

„Súbeh nárokov na dávky zabezpečenia v chorobe a na dávky zabezpečenia v chorobe a na dávky zabezpečenia matky a dieťaťa“

a ustanovenie § 29 ods. 2 znie:

(2) Ak oprávnený spĺňa podmienky ako pre nárok na dávky zabezpečenia v chorobe alebo na vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve alebo na peňažnú pomoc v materstve podľa tohto zákona, tak pre nárok na obdobnú dávku z nemocenského poistenia podľa predpisov platných pre pracovníkov, patrí nemocenské, podpora pri ošetrovaní člena rodiny, vyrovnávací príspvevok v tehotnosti a materstve a peňažná pomoc v materstve samostatne ako zo zabezpečenia v chorobe alebo zo zabezpečenia matky a dieťaťa podľa tohto zákona, tak z nemocenského poistenia podľa predpisov platných pre pracovníkov; úhrn peňažných dávok za pracovný deň nesmie byť pritom vyšší, ako keby boli vymerané zo sumy 100 Kčs denne, odpočíta sa suma presahujúca 100 Kčs od priemernej dennej pracovnej odmeny pri výpočte dávok zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa podľa tohto zákona. Pohrebné a podpora pri narodení dieťaťa patria len raz, a to podľa predpisov platných pre pracovníkov.“

6. § 100 ods. 1 znie:

(1) Nárok na nemocenské, na podporu pri ošetrovaní člena rodiny, na vyrovnávací príspevok v tehotnosti a meterstve a na peňažnú pomoc v materstve za jednotlivé dni sa premlčuje, ak nebol uplatnený do jedného roka odo dňa, za ktorý patrí.“


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ak tehotná družstevníčka vykonáva prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotnosť, je družstvo povinné podľa Zákonníka práce (§ 153 ods. 1 a § 162) previesť ju dočasne na prácu, ktorá je pre ňu vhodná a pri ktorej môže dosahovať rovnaké pracovné odmeny ako na doterajšej práci.