Vyhláška č. 14/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa a o Štatúte organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa Intermetall

Čiastka 8/1965
Platnosť od 05.03.1965
Účinnosť od 20.03.1965
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XII. vstúpila Dohoda, ako aj Štatút pre Československú socialistickú republiku v platnosť 2. novembra 1964.

14

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. januára 1965

o Dohode o zriadení organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa a o Štatúte organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa Intermetall


Dňa 15. júla 1964 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládami Československej socialistickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Poľskej ľudovej republiky o zriadení organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa a Štatút organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa Intermetallu. S uvedenou Dohodou a Štatútom vyslovila vláda Československej socialistickej republiky súhlas 9. septembra 1964. Podľa svojho článku XII. vstúpila Dohoda, ako aj Štatút pre Československú socialistickú republiku v platnosť 2. novembra 1964. Český preklad Dohody a Štatútu sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

o zriadení organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa

Vlády Maďarskej ľudovej republiky, Poľskej ľudovej republiky a Československej socialistickej republiky,

riadiac sa princípmi medzinárodnej socialistickej deľby práce,

prajúc si zabezpečiť lepšie uspokojovanie národohospodárskych potrieb výrobkami hutníctva železa tým, že použijú nové účinnejšie spôsoby spolupráce pre racionálne využívanie a rozvoj výrobných kapacít zmluvných strán a na zvýšenie technickej a ekonomickej úrovne výroby,

vychádzajúc z toho, že úzka spolupráca na základe rovnosti, vzájomných výhod a súdružskej vzájomnej pomoci vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj výroby,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok I

1. Zmluvné strany zriaďujú touto Dohodou organizáciu pre koordináciu výroby a rozvoja a pre spoluprácu v hutníctve železa s názvom Intermetall.

2. Sídlo Intermetallu je v Budapešti.

Článok II

Intermetall vyvíja svoju činnosť na základe tejto Dohody a Štatútu, ktorý je nedeliteľnou súčasťou Dohody.

Článok III

Činnosť Intermetallu zahŕňa koordináciu výroby a rozvoja a spoluprácu v oblasti valcovaného materiálu, oceľových rúr a v dohodnutom rozsahu i v oblasti hutníckych druhovýrobkov.

Článok IV

Hlavné úlohy Intermetallu sú:

1. vypracúvať návrhy na špecializáciu výroby hutníctva železa, ako i opatrenia pre uskutočnenie týchto návrhov;

2. vypracúvať návrhy na koordináciu podrobnej sortimentnej štruktúry výrobných plánov hutníctva železa zmluvných strán;

3. vypracovať spoločnú metodiku pre koordináciu štvrťročného programovania výroby a používať túto metodiku v práci Intermetallu;

4. vypracúvať návrhy na zameranie unifikácie noriem a technických podmienok dodávok a napomáhať ich zavádzanie;

5. viesť evidenciu investičných zámerov, vykonávať ich rozbory a vypracúvať návrhy na ich koordináciu;

6. vypracúvať jednotnú nomenklatúru výrobkov hutníctva železa a iných pomôcok nevyhnutných pre prácu Intermetallu;

7. urobiť opatrenia, aby sa využili dočasne voľné výrobné kapacity v hutníctve železa;

8. napomáhať zavádzanie a rozširovanie výroby deficitných druhov výrobkov hutníctva železa;

9. organizovať využívanie zásob výrobkov hutníctva železa;

10. zdokonaľovať zásady a spôsoby výmeny výrobkov hutníctva železa.

Úlohy Intermetallu budú sa realizovať postupne, ako sa budú vytvárať pre to podmienky.

Článok V

Intermetall je právnickou osobou.

Článok VI

1. Prácu Intermetallu riadi Rada. V Rade sú zmluvné strany zastúpené delegáciami zloženými z troch zástupcov, z ktorých jeden je vedúcim delegácie. Každá delegácia má jeden hlas.

2. Na čele Rady je predseda volený Radou z vedúcich delegácií zmluvných strán.

3. Rada prerokúva otázky súvisiace s činnosťou Intermetallu a uznáša sa na rozhodnutiach alebo odporúčaniach, a to len so súhlasom vedúcich delegácií všetkých zmluvných strán.

4. Rozhodnutia sa môžu týkať vecnej podstaty prerokúvaných otázok i otázok procedurálnych. Nadobúdajú platnosť dňom podpisu protokolu o zasadaní Rady, ak v nich nie je určené niečo iné.

5. Odporúčania uskutočňujú zmluvné strany na základe rozhodnutí príslušných svojich orgánov.

6. Rada určuje ročné a viacročné plány Intermetallu a preveruje priebeh ich plnenia.

7. Rada ustanovuje organizačné a rokovacie poriadky orgánov Intermetallu.

8. Vedúci delegácií zmluvných strán informujú Radu o priebehu plnenia rozhodnutí a odporúčaní Rady.

Článok VII

1. Stálym výkonným orgánom Intermetallu je Kancelária.

2. Kancelária sa skladá z riaditeľa, jeho námestníkov, potrebného počtu expertov a administratívno- technických pracovníkov, ktorí sú občanmi zmluvných strán. Ako administratívno-technickí pracovníci sa spravidla prijímajú občania štátu, na území ktorého je sídlo Intermetallu.

3. Na čele Kancelárie je riaditeľ. Riaditeľa, jeho námestníkov a expertov vymenúva a odvoláva Rada. Riaditeľ zodpovedá Rade za plnenie príkazov Rady a za všetku činnosť Kancelárie.

4. Riaditeľ zastupuje Intermetall v rozsahu ustanovenom Štatútom.

5. Organizačné členenie Kancelárie, jej systemizáciu a pracovné a mzdové podmienky ich pracovníkov určuje Rada.

Článok VIII

Zmluvné strany sa zhodli na tom, že vláda Maďarskej ľudovej republiky poskytne Intermetallu primerané miestnosti a potrebné zariadenia.

Článok IX

1. Zmluvné strany uhrádzajú náklady spojené s činnosťou Intermetallu rovnakým dielom.

2. Príspevky určené na financovanie činnosti Intermetallu majú povahu neobchodných platieb a zmluvné strany ich uhrádzajú polročne podľa platných dohôd medzi zmluvnými stranami.

3. Náklady na pobyt účastníkov zasadaní a porád konaných v rámci činnosti Intermetallu uhrádza štát vysielajúci svojich zástupcov na tieto zasadania a porady. Náklady spojené s poskytnutím miestností a technických prostriedkov pre uvedené porady a zasadania uhrádza štát, na území ktorého sa tieto zasadania a porady usporadúvajú.

4. Činnosť Intermetallu sa financuje na podklade rozpočtu vypracúvaného na obdobie jedného roka.

5. Rozpočet určuje a správu o jeho plnení schvaľuje Rada.

6. Smernice pre finančnú činnosť Intermetallu určuje Rada.

7. Finančnú činnosť Kancelárie preveruje revízna komisia ustanovená Radou. Organizačný poriadok revíznej komisie ustanovuje Rada.

Článok X

Táto Dohoda sa nedotýka práv a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré zmluvné strany uzavreli medzi sebou alebo s inými štátmi.

Článok XI

Oficiálnymi jazykmi Intermetallu sú jazyky zmluvných strán. Pracovným jazykom Intermetallu je jazyk ruský.

Článok XII

Táto Dohoda vyžaduje schválenie vládami všetkých zmluvných strán a nadobudne platnosť uplynutím 30 dní odo dňa odovzdania posledného dokumentu o schválení Dohody depozitárovi, o čom depozitár upovedomí všetky zmluvné strany.

Článok XIII

Táto Dohoda bude uložená u vlády Maďarskej ľudovej republiky, ktorá bude depozitárom Dohody.

Článok XIV

1. Dohoda sa dojednáva na neobmedzený čas.

2. Dohoda sa môže meniť len so súhlasom všetkých zmluvných strán.

3. Iné štáty môžu pristúpiť k tejto Dohode so súhlasom všetkých zmluvných strán. Štát, ktorý si praje pristúpiť k tejto Dohode, urobí o tom vyhlásenie u depozitára.

4. Každá zmluvná strana môže vypovedať túto Dohodu tým, že svoju výpoveď oznámi do konca februára prostredníctvom depozitára ostatným zmluvným stranám. Výpoveď Dohody nadobudne platnosť 1. januárom nasledujúceho roka.

Článok XV

Dohoda bola spísaná v jednom vyhotovení v ruskom jazyku. Overené odpisy Dohody zašle depozitár všetkým zmluvným stranám.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán podpísali túto Dohodu.

Spísané v Moskve 15. júla 1964.

Z poverenia vlády

Maďarskej ľudovej republiky

A. Apró v. r.

Z poverenia vlády

Poľskej ľudovej republiky

F. Jaroszewicz v. r.

Z poverenia vlády

Československej socialistickej republiky

O. Šimúnek v. r.

ŠTATÚT

organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa Intermetall

I. Všeobecné ustanovenia

1. Úlohy Intermetallu sú ustanovené Dohodou o zriadení organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa podpísanou v Moskve 15. júla 1964.

2. Intermetall plní svoje úlohy svojimi orgánmi, ktorými sú Rada, Kancelária a revízna komisia.

3. Intermetall ako právnická osoba môže nadobúdať práva a zaväzovať sa v rozsahu potrebnom pre plnenie svojich úloh.

II. Rada

4. Rada ako riadiaci orgán Intermetallu

a) určuje zameranie prác na splnenie úloh a spôsob ich vykonávania,

b) určuje ročné a viacročné plány činnosti Intermetallu a schvaľuje ročné správy o jeho činnosti,

c) určuje ročný rozpočet a schvaľuje správu o jeho splnení,

d) ustanovuje rokovací poriadok Rady a organizačné poriadky Kancelárie a revíznej komisie,

e) vymenúva a odvoláva riaditeľa Kancelárie a jeho námestníkov, vymedzuje ich právomoc a zodpovednosť, vymenúva a odvoláva expertov a určuje pracovné a platové podmienky týchto funkcionárov,

f) určuje organizačnú štruktúru a systemizáciu Kancelárie; v systemizácii sa uvedie rozdelenie funkcií podľa štátov,

g) vymenúva na návrh vedúcich delegácií predsedu a členov revíznej komisie a schvaľuje správu o jej činnosti.

5. Vlády zmluvných strán vymenúvajú delegácie zložené z vedúceho a ďalších dvoch zástupcov a tiež náhradníkov vedúcich delegácií. Vymenovanie a odvolanie vedúcich delegácií, ich náhradníkov a ostatných zástupcov oznámia zmluvné strany predsedovi Rady.

6. Predseda Rady zvoláva zasadnutie Rady, dojednáva s vedúcimi delegácií program rokovania zasadaní Rady, riadi zasadania Rady a sleduje činnosť Kancelárie. Na zasadaniach Rady vystupuje súčasne ako vedúci delegácie svojho štátu.

7. V predsedaní Rady sa vedúci delegácií striedajú spôsobom a v lehotách určených Radou. Ak predseda nemôže dočasne vykonávať svoju funkciu, prechádza táto funkcia na jeho náhradníka v delegácii.

8. Rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov. Zasadania Rady zvoláva predseda podľa plánu činnosti na základe rozhodnutia Rady alebo na návrh niektorej z delegácií. Môže zvolať zasadania taktiež na návrh riaditeľa Kancelárie.

9. Na rozhodnutiach a odporúčaniach sa Rada uznáša za účasti všetkých delegácií spravidla na svojich zasadaniach. Vo výnimočných prípadoch sa môže Rada uznášať jednotlivým súhlasom delegácií na podklade dotazu.

10. Protokol o zasadaní Rady podpisujú vedúci delegácií. Prvopis protokolu sa ukladá v Kancelárii. Overené odpisy protokolu sa zasielajú vedúcim delegácií v Rade.

11. Na zasadaní Rady sa zúčastňujú riaditeľ Kancelárie a jeho námestníci.

III. Kancelária

12. Kancelária ako stály výkonný orgán Intermetallu vykonáva práce technickoekonomickej a administratívnej povahy nevyhnutné pre splnenie príkazov Rady; najmä

- vykonáva operatívne práce spojené s prípravou a vykonávaním opatrení technickoekonomickej povahy,

- pripravuje materiály pre zasadania Rady,

- organizuje zasadania Rady,

- eviduje rozhodnutia a odporúčania Rady a ich plnenie,

- iniciatívne pripravuje návrhy v otázkach činnosti Intermetallu.

13. Činnosť Kancelárie riadi riaditeľ, ktorý je podriadený Rade. Riaditeľ má námestníkov, ktorí ho v prípade potreby zastupujú v plnom rozsahu jeho práv a povinností a súčasne riadia určené úseky činnosti Kancelárie.

14. Riaditeľ Kancelárie, jeho námestníci a experti sú na návrh zmluvných strán vymenúvaní Radou spravidla na tri roky.

15 V obdobiach medzi zasadaniami Rady robí riaditeľ Kancelárie v medziach svojej právomoci operatívne opatrenia v súlade s uzneseniami Rady a s plánom činnosti a informuje predsedu Rady o priebehu prác.

16. Riaditeľ Kancelárie

- vyžaduje informácie a podklady nevyhnutné pre prácu Intermetallu od orgánov a organizácií určených vedúcimi delegácií,

- zvoláva v prípade potreby porady odborníkov na prerokovanie alebo posúdenie určitých otázok,

- disponuje finančnými prostriedkami Intermetallu v súlade s určeným rozpočtom a smernicami pre hospodársku činnosť Intermetallu,

- prijíma a prepúšťa podľa schválenej systemizácie administratívno-technických pracovníkov Kancelárie a určuje ich platy.

17. Riaditeľ zastupuje Intermetall voči oficiálnym osobám a organizáciám zmluvných strán a iných štátov, voči medzinárodným organizáciám, ako aj vo vzťahoch, v ktorých Intermetall vystupuje ako právnická osoba.

IV. Finančné otázky

18. Ročný rozpočet Intermetallu sa skladá najmä z týchto nákladových položiek:

a) správne náklady vrátane výdavkov na personál Kancelárie a výdavky za služby a na úhradu za práce vykonávané pre Intermetall inými organizáciami,

b) amortizačné odpisy za poskytnutie miestností a zariadení vládou Maďarskej ľudovej republiky.

V. Revízna komisia

19. Revíznu komisiu ustavuje Rada; skladá sa z členov vymenovaných Radou na návrh vedúcich delegácií zmluvných strán po jednom z každého štátu na obdobie troch rokov.

V predsedaní komisie sa členovia každoročne striedajú v poradí názvov štátov podľa ruskej abecedy.

20. Revízna komisia je podriadená Rade.

21. Revízna komisia preveruje najmä správnosť hospodárenia peňažnými prostriedkami, nakladanie iným majetkom a vedenie účtovnej evidencie, pokladničnej agendy a účtovných výkazov.

22. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s akoukoľvek inou funkciou v Intermetalle.

23. Kancelária je povinná vytvoriť vhodné podmienky pre činnosť revíznej komisie a dať jej k dispozícii všetky doklady a materiály potrebné na vykonanie revízie.

24. Náklady spojené s činnosťou revíznej komisie sa uhrádzajú z rozpočtu Intermetallu.

Spísané v Moskve 15. júla 1964.

Z poverenia vlády

Maďarskej ľudovej republiky

A. Apró v. r.

Z poverenia vlády

Poľskej ľudovej republiky

J.Jaroszewicz v. r.

Z poverenia vlády

Československej socialistickej republiky

O. Šimúnek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.