Vyhláška č. 139/1965 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov

Čiastka 57/1965
Platnosť od 22.12.1965 do31.12.1970
Účinnosť od 01.01.1966 do31.12.1970
Redakčná poznámka

Vyhláška č. 119/1967 Zb. predlžuje účinnosť do 31. decembra 1969; predĺženie sa nevzťahuje na § 4 ods. 2. Vyhláška č. 169/1969 Zb. predlžuje účinnosť do 31. decembra 1970.

139

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

zo 16. decembra 1965

o úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

(k § 141 ods. 2 zákona)

Organizácie si môžu dojednať majetkové sankcie za nesplnenie zmluvných povinností inak, než ustanovuje zákon alebo predpisy vydané na jeho vykonanie. Taká dohoda musí byť v zmluve výslovne obsiahnutá.

§ 2

(k § 204 ods. 1 zákona)

Povinnosť zaplatiť penále za prvý deň omeškania sa znižuje na 0,5 % z ceny tých nedodaných výrobkov, ktoré dodávateľ dodatočne splní najneskoršie do 15 dní po uplynutí dojednanej dodacej lehoty.*)

§ 3

(1) Organizácia, ktorá je v omeškaní s platením peňažného záväzku alebo ktorá získala peňažné plnenie, ktoré jej nepatrí, je povinná zaplatiť oprávnenej organizácii majetkovú sankciu vo výške 5 % ročne, príp. v inej dohodnutej výške, a to od ustanoveného alebo dohodnutého dňa splatnosti, v prípade neoprávnene nadobudnutého peňažného plnenia, odo dňa jeho prijatia.

(2) Povinnosť platiť majetkovú sankciu podľa odseku 1 nevznikne, ak organizácia má platiť z toho istého dôvodu poplatok z omeškania.

§ 4

(k § 142 ods. 1, § 147 ods. 3 a § 295 ods. 9 zákona)

(1) Oprávnená organizácia môže čiastočne alebo úplne upustiť od účtovania, prípadne od vymáhania majetkových sankcií. Majetkové sankcie, ktoré oprávnená organizácia neúčtovala, prípadne nevymáhala, sa nezapočítavajú na náhradu škody.

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí pre majetkové sankcie za omeškanie s fakturovaním alebo platením.

§ 5

Organizácie sú povinné v zmluvách o dodávkach výrobkov, prác alebo výkonov uvádzať ceny.

§ 6

(k § 153, § 213 a § 283 zákona)

(1) Zmluva o dodávke výrobkov, prác alebo výkonov, ktorých cena sa podľa cenových predpisov tvorí dohodou dodávateľa s odberateľom, je uzavretá len vtedy, ak dôjde aj k výslovnej dohode o výške ceny; to platí aj pre dohodu o prirážkach alebo zrážkach.

(2) Ak sa dodávka výrobkov, ktorých cena sa podľa cenových predpisov tvorí dohodou dodávateľa s odberateľom, zabezpečuje dodávkovým príkazom, je dodávkový príkaz záväzný, len ak sa výška ceny dohodla s dodávateľom pred jeho vydaním.

(3) Cenové predpisy ustanovujú, akým spôsobom sa môže nahradiť dohoda dodávateľa s odberateľom o výške ceny podľa predchádzajúcich odsekov.

(4) Ak sa výška ceny dohodne pred uzavretím zmluvy, postačí odkaz na takú dohodu. To platí obdobne i pre dodávkový príkaz.

§ 7

(k § 157 ods. 1 zákona)

Zmluva o príprave dodávok je uzavretá, len ak je zhoda o uvažovanom rozsahu dodávok medzi budúcim dodávateľom a odberateľom ako zmluva o príprave dodávok označená.

§ 8

(k § 161 ods. 2 zákona)

(1) Povinnosť uzavrieť hospodársku zmluvu podľa § 161 ods. 2 zákona sa vzťahuje

a) na výrobky objednané na podklade zmluvy o príprave dodávok,

b) na výrobky, ktorých dodávka je ustanovená ako záväzná úloha,*)

c) na dodávky a poddodávky nevyhnutné pre zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu a pre menovité investície.

(2) Ak sa odberateľ domáha uzavretia zmluvy podľa ustanovenia odseku 1 písm. c), je povinný nahradiť dodávateľovi zvýšené náklady (skutočnú škodu), ktoré mu vzniknú v dôsledku uzavretia zmluvy. Dodávateľ sa môže domáhať tejto náhrady len vtedy, ak ohlási a ak odôvodní odberateľovi ešte pred podpísaním zmluvy rozsah predpokladaných zvýšených nákladov; zmluva v tomto prípade vznikne po oznámení odberateľa, že s náhradou zvýšených nákladov, pokiaľ sa preukážu, súhlasí.

§ 9

Opatrenia podľa § 118 zákona možno urobiť len za podmienok ustanovených vládnou vyhláškou o plánovitom riadení národného hospodárstva.**)

§ 10

(1) Splnomocnenia na odchylnú úpravu ustanovené v § 171 ods. 3, § 201, § 215 ods. 1, § 246 písm. a), § 255, § 284, § 285 ods. 2 a § 298 zákona platia aj pre dohodu organizácií, ak si odchylnú úpravu výslovne dojednajú v zmluve.

(2) Ustanovenia základných podmienok dodávky platia, len pokiaľ sa organizácie v zmluve výslovne nedohodnú inak. Taká dohoda nie je prípustná, ak ju zákon alebo základné podmienky dodávky výslovne vylučujú.***)

§ 11

(k § 153 zákona)

Ustanovenie § 153 ods. 3 zákona sa nepoužije v prípadoch, v ktorých sa organizácie môžu v zmluve odchýliť od ustanovení právneho predpisu iba výslovnou dohodou.) Ak sa organizácie na odchylnej úprave výslovne nedohodnú, platí úprava ustanovená v právnom predpise.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966 a platí do 31. decembra 1967.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky

dr. Dohnal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ustanovenie § 204 ods. 1 druhá veta zákona sa nepoužije.

*) § 10 vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

**) Najmä § 10 a § 14 vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb.

***) Napr. § 135 zákona, pokiaľ ide o dojendnaie kratšej záručnej doby.

) Ustanovenie § 1, § 6 a § 10 tejto vyhlášky.