137

ZÁKON

z 18. decembra 1965

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1966

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úlohy štátneho plánu

(1) Hlavné úlohy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na rok 1966, ktorého cieľom je vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie ďalších úloh dlhodobého rozvoja národného hospodárstva do roku 1970, ktoré budú obsiahnuté v štvrtom päťročnom pláne, sú najmä tieto:

a) národný dôchodok sa zvýši zhruba o 3,8 %,

b) investičná výstavba, vrátane generálnych opráv dosiahne objem 53,7 mld. Kčs,

c) maloobchodný obrat dosiahne 116,6 mld. Kčs,

d) na Slovensku sa zvýši objem výroby zhruba o 10 % a investičná výstavba, vrátane generálnych opráv dosiahne objem temer 16,9 mld. Kčs.

(2) Pre rozvoj výroby a rast spoločenskej produktivity práce budú sa vytvárať predpoklady postupným uplatňovaním zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva.

§ 2

Úlohy štátneho rozpočtu

Štátny rozpočet na rok 1966 zabezpečuje v súlade s cieľmi štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva finančné prostriedky na zabezpečenie plánovitého rastu národného hospodárstva a ovplyvňuje jeho efektívnosť.

§ 3

Určenie výšky štátneho rozpočtu

(1) Celkové príjmy a výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumami 152 904 720 000 Kčs.

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, ktorých príjmy a výdavky sa určujú sumami 34 792 200 000 Kčs.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.


Príloha 1 zákona č. 137/1965 Zb.

CELKOVÝ PREHĽAD ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY NA ROK 1966

PríjmyKčs
(v tisícoch)
VýdavlyKčs
(v tisícoch)
Príjmy zo socialistického hospodárstva132 709 789Hospodárstvo 88 858 091
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva 15 258 900Kultúrne a sociálne opatrenia 50 357 961
Ostatné príjmy 4 936 031Obrana a bezpečnosť 10 830 970
Správa 2 857 698
Úhrn152 904 720Úhrn152 904 720

ÚHRN ROZPOČTOV NÁRODNÝCH VÝBOROV OBSIAHNUTÝCH V ŠTÁTNOM ROZPOČTE

PríjmyKčs
(v tisícoch)
VýdavkyKčs
(v tisícoch)
Vlastné príjmy14 489 200Hospodárstvo11 414 500
Príjmy z fondu rezerv a rozvoja 906 700Kultúrne a sociálne opatrenia21 852 600
Dotácie na zabezpečenie úloh, ktoré nebudú financované priamo z ústredného rozpočtu10 710 400Správa 1 525 100
Prostriedky na úlohy financované priamo z ústredného rozpočtu 8 685 900
Úhrn34 792 200Úhrn34 792 200

Príloha 2 zákona č. 137/1965 Zb.

PREHĽAD PRÍJMOV NÁRODNÝCH VÝBOROV

(v tisícoch Kčs)

Kraj Vlastné príjmyProstriedky na úlohy financované priamo z ústredného rozpočtuPríjmy z fondu rezerv a rozvojaDotácie na zabezpečenie úloh, ktoré nebudú financované priamo z ústredného rozpočtuPríjmy celkom
Národný výbor hlavného mesta Prahy 1 223 800 846 100 61 600 962 600 3 094 100
Stredočeský 1 427 400 555 000 63 400 587 800 2 633 600
Juhočeský 714 800 356 700 50 900 601 600 1 724 000
Západočeský 916 300 602 800 60 600 823 500 2 403 200
Severočeský 1 285 100 759 800 84 900 1 055 600 3 185 400
Východočeský 1 406 800 462 800 72 600 727 500 2 669 700
Juhomoravský 2 202 800 706 700137 600 940 400 3 987 500
Severomoravský 1 722 3001 445 400126 300 1 389 100 4 683 100
Západoslovenský 1 798 3001 296 200 96 900 1 218 200 4 409 600
Stredoslovenský 918 600 817 100 80 800 1 172 300 2 988 800
Východoslovenský 873 000 837 300 71 100 1 231 800 3 013 200
Úhrn14 489 2008 685 900906 70010 710 40034 792 200

Poznámka: Celkové príjmy sú zhodné s celkovými výdavkami.