Zákon č. 136/1965 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie” a „Zaslúžilý pracovník Slovenskej filharmónie”

Čiastka 56/1965
Platnosť od 16.12.1965 do14.10.1990
Účinnosť od 16.12.1965 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

136

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 16. decembra 1965

o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie” a „Zaslúžilý pracovník Slovenskej filharmónie”

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Pre ocenenie vynikajúcích umelcov Slovenskej filharmónie, ktorí sa zaslúžili o jej vysokú úroveň a tak mimoriadne prispeli k plneniu jej národného a kultúrneho poslania slúžiť pracujúcemu ľudu, socialistickému spoločenskému zriadeniu a socialistickému umeniu, zavádza sa čestný titul „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie“.

(2) Čestný titul „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie“ sa udeľuje vynikajúcim umelcom Slovneskej filharmónie, ktorí v nej pôsobia najmenej 10 rokov a ktorí sústavne dosahujú také výsledky, že sa stávajú vzorom ostatným umelcom Slovenskej filharmónie a iných hudobných telies.

§ 2

(1) Pre ocenenie vynikajúcich prevádzkových a organizačných pracovníkov Slovenskej filharmónie sa zavádza čestný titul „Zaslúžilý pracovník Slovenskej filharmónie“.

(2) Čestný titul „Zaslúžilý pracovník Slovenskej filharmónie“ sa udeľuje vynikajúcim prevádzkovým a organizačným pracovníkom Slovenkej filharmónie, ktorí v nej pracujú najmenej 10 rokov, a to sústavne tak, že sa stávajú príkladom ostatným prevádzkovým a organizačným pracovníkom Slovenskej filharmónie a iných hudobných telies.

§ 3

(1) Čestný titul „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie“ a „Zaslúžilý pracovník Slovenskej filharmónie“ udeľuje povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru.

(2) Súčasne s udelením čestných titulov podľa odseku 1 sa odovzdáva listina (diplom) o udelení čestného titulu.

§ 4

Povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru odoberie čestný titul „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie“ alebo „Zaslúžilý člen pracovník Slovenskej filharmónie“, ak ten, komu bol udelený, sa stal titulu nehodným.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Chudík v. r.