Zákon č. 135/1965 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Československej tlačovej kancelárie na Slovensku

(v znení č. 15/1967 Zb.)

Čiastka 56/1965
Platnosť od 16.12.1965 do31.03.1992
Účinnosť od 02.03.1967 do31.03.1992
Zrušený 81/1992 Zb.

135

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 16. decembra 1965

o pôsobnosti Československej tlačovej kancelárie na Slovensku

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Československá tlačová kancelária na Slovensku je súčasťou Československej tlačovej kancelárie. V tomto postavení plní súčasne funkciu národného a regionálneho spravodajského orgánu Slovenska.

(2) Československá tlačová kancelária na Slovensku zabezpečuje všestranné informácie o rozvoji a živote Slovenska a informuje aj o udalostiach v českých krajoch i v zahraničí.

§ 2

Československá tlačová kancelária na Slovensku:

a) obstaráva, prijíma, spracúva a rozširuje politické, hospodárske, kultúrne, športové a iné spravodajstvo slovom i obrazom, ako aj články zo Slovenska pre všetku tlač, rozhlas a televíziu, ako aj iné orgány, organizácie, inštitúcie i pre jednotlivcov na Slovensku a prostredníctvom Ústredia Československej tlačovej kancelárie do českých krajov i pre zahraničie,

b) prijíma a spracúva spravodajstvo Československej tlačovej kancelárie slovom i obrazom a článkový materiál z českých krajov a zo zahraničia pre všetku tlač, rozhlas a televíziu, ako aj pre iné orgány, organizácie, inštitúcie a jednotlivcov na Slovensku,

c) vydáva oficiálne texty a vyhlásenia Slovenskej národnej rady, jej orgánov a tlmočí na podklade ich splnomocnenia svojím menom oficiálne stanovisko k problémom a udalostiam,

d) vydáva a rozširuje informačné a propagačné materiály slovom i obrazom, publikácie, časopisy a pohľadnice tak so slovenskou, ako aj s celoštátnou a medzinárodnou problematikou,

e) plní na území Slovenska ďalšie úlohy propagácie medzinárodnej spolupráce v oblasti ekonomiky, vedy, techniky, kultúry a cestovného ruchu.

§ 3

(1) Na zabezpečenie svojej činnosti Československá tlačová kancelária na Slovensku najmä:

a) je v úzkom styku s Predsedníctvom a ostatnými výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady a informuje verejnosť o činnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov,

b) spolupracuje s organizáciami Národného frontu, národnými výbormi, hospodárskymi, spoločenskými, kultúrnymi a vedeckými organizáciami a inými inštitúciami na Slovensku, ktoré jej poskytujú včasné a úplné informácie pre spravodajské účely,

c) zriaďuje odbočky a sieť spravodajcov a informátorov na území Slovenska,

d) používa telekomunikačné prostriedky po dohode s príslušnými orgánmi a zriaďuje na Slovensku vlastné telekomunikačné strediská a zariadenia.

(2) Československá tlačová kancelária na Slovensku môže pri plnení svojich úloh vyvíjať obchodnú činnosť.

§ 4

(1) Na čele Československej tlačovej kancelárie na Slovensku je riaditeľ Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko, ktorého vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 5

Československá tlačová kancelária na Slovensku je samostatnou účtovnou jednotkou a jej rozpočet je súčasťou celoštátneho rozpočtu Československej tlačovej kancelárie.

§ 6

Vnútornú organizáciu a zásady práce Československej tlačovej kancelárie na Slovensku určí organizačný a prevádzkový poriadok, ktorý v zhode so štatútom Československej tlačovej kancelárie vydá riaditeľ Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko.


§ 7

Zrušuje sa nariadenie Slovenskej národnej rady č. 140/1945 Zb. n. SNR o Zpravodajskej agentúre Slovenska.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Chudík v. r.