Zákon č. 134/1965 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre techniku

Čiastka 56/1965
Platnosť od 16.12.1965 do31.12.1968
Účinnosť od 16.12.1965 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.

134

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 16. decembra 1965

o Slovenskej komisii pre techniku

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Slovenská komisia pre techniku (ďalej len „komisia“) je odborným orgánom Slovenskej národnej rady a oblastným orgánom Štátnej komisie pre techniku.

§ 2

Komisia riadi prípravu a spracúva

a) technicko-ekonomické štúdie rozvoja vybraných úsekov národného hospodárstva, štúdie reprodukcie základných prostriedkov, koncepcie vedecko-technického rozvoja a koncepcie výstavby a prestavby miest a dedín ako podklady pre dlhodobý výhľad a dlhodobé plány rozvoja hospodárstva na Slovensku;

b) vybrané časti plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku týkajúce sa rozvoja vedy a techniky a projektových prác ako podkladu pre zostavenie celoštátneho plánu.

§ 3

V oblasti rozvoja vedy a techniky komisia

a) sleduje plnenie úloh štátneho plánu výskumných a vývojových prác a v rozsahu určenom Predsedníctvom Slovenskej národnej rady alebo Štátnou komisiou pre techniku dáva výkonným orgánom Slovenskej národnej rady pôsobiacim v jednotlivých odboroch štátnej správy a vedeckým inštitúciám smernice pre riešenie týchto úloh v súlade so záväznými úlohami plánu;

b) v určenom rozsahu riadi rozvoj vedecko-výskumnej a vývojovej základne a činnosť v odbore vedecko-technických informácií.

§ 4

V oblasti investičnej výstavby komisia

a) schvaľuje dokumentáciu určených stavieb a dáva súhlas na ich začatie, podáva odborné posudky (expertízy) k vybraným územným plánom a vyhodnocuje určené stavby;

b) zabezpečuje uplatňovanie hľadísk urbanizmu, architektúry a tvorby životného prostredia a spracúva súhrnné územné projektové podklady pre koncepčné riešenie investičnej výstavby;

c) spolupracuje pri tvorbe projektových noriem, noriem lehôt výstavby, pri určovaní postupu a kritérií pre posudzovanie efektívnosti investícií a ostatných technických a ekonomických nástrojov riadenia investičnej výstavby;

d) pri vykonávaní investičnej výstavby na Slovensku pri určených stavbách organizuje činnosť výkonných orgánov Slovenskej národnej rady a krajských národných výborov a v súčinnosti so Štátnou komisiou pre techniku aj činnosť ústredných orgánov tak, aby sporné medziodvetvové technicko-organizačné otázky boli včas a v súlade so záväznými úlohami plánu vyriešené.

§ 5

(1) Komisia zabezpečuje svoje úlohy v spolupráci s výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady pôsobiacimi v jednotlivých odboroch štátnej správy a v odboroch, v ktorých takéto orgány nepôsobia, s príslušnými ústrednými orgánmi; ďalej so Slovenskou akadémiou vied, vysokými školami a krajskými národnými výbormi. Vo svojej práci sa opiera o skúsenosti a poznatky širokého aktívu pracovníkov vedy a praxe.

(2) Komisia má na plnenie svojich úloh výkonný aparát, ktorý je súčasťou jednotného aparátu Slovenskej národnej rady. Prácu aparátu riadi povereník-predseda komisie, ktorého zastupujú v tejto funkcii námestníci.

(3) Komisia volí zo svojich členov jedného alebo viac podpredsedov; podpredseda komisie nemusí byť poslancom Slovenskej národnej rady.

§ 6

(1) Podrobnejšie vymedzenie pôsobnosti a náplň činnosti komisie, povereníka-predsedu komisie a jej ostatných členov ustanoví štatút Slovenskej komisie pre techniku, ktorý na návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady schváli vláda.

(2) Pokiaľ z ustanovení tohto zákona nevyplýva iné, platí pre komisiu a jej aparát zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

§ 7

Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky sa zrušuje.


§ 8

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 81/1963 Zb. o Slovenskej komisii pre investičnú výstavbu.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Chudík v. r.