Vyhláška č. 133/1965 Zb.Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie o zmene vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Čiastka 55/1965
Platnosť od 16.12.1965 do31.12.1992
Účinnosť od 16.12.1965 do31.12.1992
Zrušený 266/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená zákonom ČNR č. 344/1992 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1993.

133

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy geodézie a kartografie

z 24. novembra 1965

o zmene vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Ústredná správa geodézie a kartografie po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 11 zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností:


Článok I

Prvý odsek „Spoločných ustanovení k odsekom a) až c) bodu 5 oddielu A prílohy vyhlášky č. 23/1964 Zb. sa mení takto:

„Plochy vysadené zákrskami a štvrťkmeňmi všetkých druhov ovocných stromov a plochy vysadené polokmeňmi marhúľ a bobuľovinami alebo pripravené rigolačnou orbou na výsadbu ovocných sadov sa posudzujú ako ovocné sady ihneď po vykonanej výsadbe alebo rigolácii v bežnom roku a výsadby ostatných polokmeňov (okrem marhúľ) a vysokokmeňov po 6 rokoch od výsadby. Svahovité pozemky pripravené na výsadbu ovocných stromov terasovaním sa posudzujú ako ovocné sady ihneď po dokončení výstavby terás bez ohľadu na to, aký druh a tvar ovocných stromov bude na nich vysadený."


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

inž. Průša v. r.