Nariadenie vlády č. 132/1965 Zb.Vládne nariadenie o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch

Čiastka 55/1965
Platnosť od 16.12.1965 do31.12.1974
Účinnosť od 01.01.1966 do31.12.1974
Zrušený 91/1974 Zb.

132

VLÁDNE NARIADENIE

z 24. novembra 1965

o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 46 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Priemyslová a stavebná výroba ústredne riadená je organizovaná vo výrobných hospodárskych jednotkách. Výrobná hospodárska jednotka zahŕňa ucelenú časť výrobno-technickej základne priemyslu (stavebníctva) vrátane výskumu, vývoja a projekcie a vykonáva i ďalšie odborné činnosti, najmä činnosť odbytovú a zásobovaciu. Výdavky výrobnej hospodárskej jednotky sa uhrádzajú v zásade z príjmov vyplývajúcich z činnosti organizácií tvoriacich výrobnú hospodársku jednotku.

(2) Pre výkon odborných činností môžu sa vo výrobných hospodárskych jednotkách zriaďovať samostatné hospodárske organizácie (účelové organizácie).

§ 2

(1) Formy výrobných hospodárskych jednotiek sú:

a) odborový podnik; výnimočne môže sa k odborovému podniku pridružiť jeden alebo niekoľko národných podnikov, prípadne účelových organizácií;

b) trust podniku pozostávajúci z odborového (generálneho) riaditeľstva trustu - ďalej len „odborové riaditeľstvo trustu“ - a jemu podriadených národných podnikov a účelových organizácií.

(2) Vláda môže podľa potreby určiť aj iné formy výrobných hospodárskych jednotiek.

(3) Organizačné usporiadanie výrobno-technickej základne do výrobných hospodárskych jednotiek v jednotlivých odvetviach priemyslu a v stavebníctve určuje príslušný minister alebo iný vedúci ústredného orgánu (ďalej len „minister“); pokiaľ ide o výrobno-technickú základňu na Slovensku, robí tak po dohode s príslušnými výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady.

§ 3

Odborové podniky, odborové riaditeľstvá trustov, národné podniky a účelové organizácie sú štátnymi hospodárskymi organizáciami. Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, platia o ich zriaďovaní a právnom postavení ustanovenia § 42 až 50 Hospodárskeho zákonníka; o zriaďovaní výskumných a vývojových ústavov a organizácií platia aj predpisy o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk.*)

§ 4

(1) Na čele odborového riaditeľstva trustov a odborového podniku je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva príslušný minister po vyjadrení odborového sväzu. Riaditeľov národných podnikov a účelových organizácií podriadených odborovému riaditeľstvu trustu alebo pridružených k odborovému podniku vymenúva a z funkcie odvoláva po vyjadrení príslušného odborového orgánu generálny riaditeľ, pokiaľ si túto právomoc nevyhradil minister.

(2) Základné otázky hospodárenia a rozvoja výrobnej hospodárskej jednotky posudzuje jej správny výbor. Zriaďovanie, zloženie a pôsobnosť správneho výboru upravuje podľa zásad ustanovených vládou štatút výrobnej hospodárskej jednotky, a ak ide o odborový podnik bez pridružených organizácií, jeho organizačný poriadok (§ 6 ods. 1).

§ 5

Príslušný minister môže poveriť generálneho riaditeľa zriaďovaním, zlučovaním, rozdeľovaním a zrušovaním štátnych hospodárskych organizácií podriadených odborovému riaditeľstvu trustu alebo pridružených k odborovému podniku.

§ 6

(1) Organizáciu jednotlivých výrobných hospodárskych jednotiek a riadiace vzťahy medzi odborovým riaditeľstvom trustu a podriadenými organizáciami (odborovým podnikom a k nemu pridruženými organizáciami) upravujú štatúty. Štatút výrobnej hospodárskej jednotky vydáva po schválení ministrom a po prerokovaní s príslušným orgánom ROH generálny riaditeľ. Pre odborový podnik bez pridružených organizácií sa vydáva iba organizačný poriadok.

(2) V štatúte výrobnej hospodárskej jednotky môže byť ustanovené, že generálny riaditeľ je v určitých prípadoch oprávnený konať v mene organizácií podriadených odborovému riaditeľstvu trustu (odborovému podniku).

Riadiace vzťahy vo výrobných hospodárskych jednotkách

§ 7

Odborové riaditeľstvo trustu riadi činnosť a rozvoj celej výrobnej hospodárskej jednotky v rozsahu a spôsobom ustanoveným jednak v osobitných predpisoch, jednak v štatúte výrobnej hospodárskej jednotky.

§ 8

Pokiaľ vzťahy medzi odborovým riaditeľstvom trustu a podriadenými organizáciami nie sú upravené v osobitných predpisoch, štatút trustu musí upraviť:

a) spôsob a rozsah ukladania záväzných úloh a limitov;

b) spôsob vykonávania odvodov a spôsob poskytovania dotácií;

c) spôsob tvorby centralizovaných finančných zdrojov, ich použitia a spôsob hospodárenia s odborovými fondami a s fondami odborového riaditeľstva (najmä s jeho fondom pracujúcich);

d) spôsob vykonávania prevodov a zmien výrobných programov;

e) rozsah a spôsob sústredenia spoločných činností v odborovom riaditeľstve alebo v podriadenej organizácii;

f) ostatné prípady, v ktorých sa podriadeným organizáciám môžu ukladať nejaké povinnosti alebo obmedzenia;

g) dobu, na akú sa vydávajú opatrenia, ktoré majú pôsobiť dlhodobe, a podmienky pre zmenu týchto opatrení pred uplynutím doby ich platnosti;

h) spôsob predbežného prerokúvania rozporov medzi organizáciami tvoriacimi trust.

§ 9

Ustanovenia § 7 a 8 sa primerane použijú v prípade, keď k odborovému podniku je pridružený jeden alebo niekoľko národných podnikov (účelových organizácií).

Spoločné ustanovenia

§ 10

(1) Vnútornú organizáciu jednotlivých štátnych hospodárskych organizácií určujú ich organizačné poriadky, ktoré vydáva vedúci organizácie. Zásady vnútornej organizácie štátnych hospodárskych organizácií tvoriacich výrobnú hospodársku jednotku môžu sa ustanoviť v štatúte.

(2) V organizačných poriadkoch musia byť ustanovené zásady pre vyjadrovanie výsledkov hospodárenia jednotlivých vnútropodnikových útvarov. Ďalej musí byť určené, ktorý orgán a podľa akých zásad v organizácii rozhoduje o majetkových úhradách medzi vnútropodnikovými útvarmi a o rozvrhnutí majetkovej ujmy, ktorú organizácia utrpela zaplatením majetkových sankcií, náhrady škody a pod. na jednotlivé vnútropodnikové útvary.

§ 11

Ak je vhodné, aby sa určitá odborná činnosť obstarávala spoločne pre niekoľko výrobných hospodárskych jednotiek, môže príslušný minister zriadiť účelovú organizáciu podriadenú priamo ministerstvu, a to buď ako hospodársku, alebo rozpočtovú organizáciu.

§ 12

Ustanovenia tohto nariadenia sa primerane použijú pre organizáciu iných hospodárskych odvetví ústredne riadených, než v priemysle a stavebníctve, pokiaľ táto organizácia nie je upravená osobitnými predpismi; príslušní ministri môžu vzhľadom na povahu týchto odvetví ustanoviť potrebné odchýlky.


§ 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 55/1963 Zb. o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk (vedeckovýskumné a vývojové základne).