Vyhláška č. 129/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o financovaní opatrení týkajúcich sa škôd vzniknutých štátnym organizáciám alebo spôsobených nimi na hmotnom majetku

Čiastka 54/1965
Platnosť od 16.12.1965 do16.05.1967
Účinnosť od 01.01.1966 do16.05.1967
Zrušený 46/1967 Zb.

129

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 1. decembra 1965

o financovaní opatrení týkajúcich sa škôd vzniknutých štátnym organizáciám alebo spôsobených nimi na hmotnom majetku

Ministerstvo financií podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, ustanovuje:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje, ako štátne organizácie financujú opatrenia týkajúce sa škôd na hmotnom národnom majetku, ktorý majú v správe, a škody spôsobené nimi na hmotnom majetku v správe alebo vlastníctve iných socialistických organizácií.

(2) Na peňažné ústavy a na Štátnu poisťovňu sa táto vyhláška vzťahuje len potiaľ, pokiaľ predpisy o hospodárení týchto organizácií neobsahujú odchylnú úpravu.

§ 2

Pokiaľ sa v tejto vyhláške hovorí o odborovom riaditeľstve, rozumie sa tým odborové riaditeľstvo trustu vo funkcii nadriadeného orgánu a v tej istej funkcii i odborový podnik, ktorý má pridružené organizácie.

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prvá hlava

HOSPODÁRSKE ORGANIZÁCIE

Diel I

Hospodárske organizácie s hmotnou zainteresovanosťou na hrubom dôchodku alebo zisku*)

§ 3

Vlastné zdroje na úhradu výdavkov na odstránenie škôd

(1) Na úhradu výdavkov na odstránenie škôd, ktoré vznikli na obežných prostriedkoch, na základných prostriedkoch a nedokončených investíciách, pokiaľ sa odstraňujú bežnou opravou, ako aj škôd spôsobených iným organizáciám, použije organizácia hrubý dôchodok alebo zisk.**)

(2) Ak hrubý dôchodok alebo zisk nestačí na úhradu výdavkov podľa ustanovenia odseku 1, použijú sa prostriedky rezervného fondu organizácie.***)

(3) Ak nie je ani v rezervnom fonde organizácie dostatok prostriedkov na odstránenie týchto škôd, zvýši organizácia o potrebnú sumu rezervný fond prevodom zo svojich ostatných fondov, pokiaľ to pripúšťajú predpisy o použití týchto fondov.*)

(4) Na úhradu výdavkov na odstránenie škôd na základných prostriedkoch a nedokončených investíciách, ktoré sa odstraňujú investičnou výstavbou alebo generálnou opravou, použije organizácia prostriedky fondu obnovy. Ak nie je vo fonde obnovy dostatok prostriedkov, zvýši organizácia o príslušnú sumu tento fond prevodom zo svojich ostatných fondov, pokiaľ to pripúšťajú predpisy o použití týchto fondov,*) alebo prevodom z hrubého dôchodku alebo zisku určeného na vlastné použitie.

(5) O úhrade výdavkov na opatrenia na ochranu poškodeného majetku (napr. na záchranné práce, odstraňovanie trosiek a stráženie objektov, zabezpečenie poškodených obežných i základných prostriedkov a nedokončených investícií) platia ustanovenia odsekov 1-4.

(6) Zdroje uvedené v odseku 1 použije organizácia i v prípadoch, v ktorých sa škoda na obežných prostriedkoch neodstraňuje a vyjadrí sa znížením ceny poškodeného alebo zničeného majetku o sumu zodpovedajúcu poškodeniu (zničeniu).

(7) Náhrady škôd prijaté organizáciou od iných organizácií, vlastných pracovníkov alebo iných občanov zodpovedných za škodu zvyšujú zdroj, z ktorého sa financovali výdavky na odstránenie škôd a na opatrenia na ochranu poškodeného majetku.

(8) Prijaté náhrady týkajúce sa škôd na majetku obstaranom z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, príp. z bývalého podnikového fondu pracujúcich sa prevedú do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

§ 4

Mimopodnikové zdroje na úhradu výdavkov na odstránenie škôd na základných prostriedkoch a nedokončených investíciách, ako aj výdavkov na ochranné opatrenia

(1) Ak možno škodu na základných prostriedkoch a nedokončených investíciách odstrániť len generálnou opravou alebo investičnou výstavbou a ak poškodená organizácia nemá na úhradu potrebných výdavkov dostatok vlastných zdrojov (§ 3 ods. 4), môže jej odborové riaditeľstvo (riadiaci národný výbor) na jej žiadosť poskytnúť dočasnú finančnú výpomoc alebo účelovú dotáciu. Ak sa táto výpomoc alebo dotácia poskytne, odborové riaditeľstvo použije na to centralizované zdroje, rezervný fond alebo fond odborovej výstavby a riadiaci národný výbor svoj fond rezerv a rozvoja.

(2) Pokiaľ poškodenej organizácii nestačia ani prostriedky uvedené v odseku 1, môže na jej žiadosť prostriedky poskytnúť ústredný orgán zo svojich finančných rezerv alebo ak ide o hospodársku organizáciu riadenú národným výborom, národný výbor vyššieho stupňa zo svojho fondu rezerv a rozvoja.

(3) Podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje i v prípadoch, v ktorých opatrenia na ochranu poškodeného majetku (§ 3 ods. 5) možno zabezpečiť len investičnou výstavbou takého rozsahu, že na jej úhradu nestačia prostriedky podľa § 3 ods. 4.

(4) Nenávratne možno poskytnúť prostriedky iba na financovanie výdavkov týkajúcich sa takých škôd, ktorým organizácia nemohla zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od nej možno požadovať.

(5) Vo výnimočných a zvlášť odôvodnených prípadoch, najmä v prípadoch mimoriadnych škôd spôsobených náhodnými udalosťami, môžu sa organizácii na jej žiadosť podanú prostredníctvom príslušného ústredného orgánu (krajského národného výboru) poskytnúť prostriedky zo štátneho rozpočtu.

§ 5

Mimopodnikové zdroje na úhradu výdavkov na odstránenie škôd na obežných prostriedkoch

Ak je škoda na obežných prostriedkoch takého rozsahu, že úhrada výdavkov na jej odstránenie (§ 3 ods. 1-3 a 6) by ohrozila prevádzku organizácie, platia pre spôsob ich úhrady aj ustanovenia § 4 s tým, že nemožno použiť fond odborovej výstavby.

Diel II

Hospodárske organizácie s obmedzeným pôsobením hmotnej zainteresovanosti**)

§ 6

(1) Na úhradu výdavkov na odstránenie škôd, ktoré vznikli na obežných prostriedkoch, škôd na základných prostriedkoch a nedokončených investíciách, pokiaľ sa odstraňujú bežnou opravou, ako aj škôd spôsobených iným organizáciám, použijú organizácie s obmedzeným pôsobením hmotnej zainteresovanosti zisk.

(2) Pokiaľ zisk nestačí na úhradu ustanovených odvodov do štátneho rozpočtu (rozpočtu riadiaceho národného výboru), príp. nadriadenému orgánu a na úhradu výdavkov na odstránenie škôd, doplní ho organizácia z vlastných prostriedkov alebo z finančnej rezervy.

(3) Na úhradu výdavkov na odstránenie škôd na základných prostriedkoch a nedokončených investíciách, ktoré sa odstraňujú investičnou výstavbou alebo generálnou opravou, použije organizácia finančné zdroje určené na reprodukciu základných prostriedkov.

(4) O úhrade výdavkov na opatrenia na ochranu poškodeného majetku (§ 3 ods. 5) platia ustanovenia odsekov 1-3.

(5) Na ťarchu alebo v prospech zdrojov určených na reprodukciu základných prostriedkov sa zúčtujú i výsledky z likvidácie zničených alebo poškodených základných prostriedkov a nedokončených investícií.

(6) Pre organizácie s obmedzeným pôsobením hmotnej zainteresovanosti platí ustanovenie § 3 ods. 6 s tým, že organizácie použijú zisk, ďalej ustanovenia § 3 ods. 7 a 8, ako aj ustanovenie § 4 s tým, že nadriadené orgány použijú svoje centralizované zdroje, príp. zdroje určené na reprodukciu základných prostriedkov. Ak je škoda na obežných prostriedkoch takého rozsahu, že úhrada výdavkov na jej odstránenie by ohrozila prevádzku organizácie, platí pre spôsob ich úhrady aj ustanovenie § 4 s tým, že nemožno použiť zdroje určené na reprodukciu základných prostriedkov.

Druhá hlava

ROZPOČTOVÉ, OSOBITNÉ ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Financovanie opatrení týkajúcich sa škôd

§ 7

Rozpočtové a osobitné rozpočtové organizácie nerozpočtujú výdavky na odstránenie škôd, na opatrenia na zabránenie ďalším škodám alebo na zmenšenie následkov škôd a náhrady škôd platené iným organizáciám. Tieto výdavky sa uhrádzajú:

a) v rozpočtových organizáciách z položiek rozpočtu určených na financovanie prevádzky a pokiaľ ide o odstránenie škôd generálnou opravou alebo investičnou výstavbou, z prostriedkov rozpočtovaných na investičnú výstavbu,

b) v osobitných rozpočtových organizáciách na ťarchu ziskov a strát, príp. zo zvýšeného prídelu príslušného druhu od nadriadenej organizácie, a pokiaľ ide o odstránenie škôd generálnou opravou alebo investičnou výstavbou, z prostriedkov rozpočtovaných na investičnú výstavbu.

§ 8

(1) Ak rozpočtová organizácia nemôže uhradiť výdavky na odstránenie škôd spôsobom uvedeným v § 7, postupuje podľa predpisov o úhrade úloh rozpočtove nezabezpečených.

(2) Národné výbory môžu uhrádzať výdavky na odstránenie škôd aj z fondu rezerv a rozvoja.

§ 9

Prijaté náhrady škôd a výnosy z likvidácie poškodených alebo zničených základných prostriedkov

(1) Prijatá náhrada škôd od iných organizácií, vlastných pracovníkov alebo iných občanov zodpovedných za škodu a príjem z likvidácie poškodených alebo zničených základných prostriedkov a nedokončených investícií je v ústredne riadených rozpočtových organizáciách náhodným príjmom, na národných výboroch a v nimi riadených rozpočtových organizáciách nerozpočtovaným príjmom*) určeným ako zdroj fondu rezerv a rozvoja. O výšku prijatej náhrady a o sumu príjmu z likvidácie môže ústredne riadená rozpočtová organizácia v bežnom roku pri úhrade výdavkov na odstránenie škody prekročiť svoje rozpočtové výdavky.

(2) V ostatných rozpočtových organizáciách sa prijaté náhrady škôd od iných organizácií, vlastných pracovníkov alebo iných občanov zodpovedných za škodu zahŕňajú do nerealizačných ziskov. To isté platí o výnosoch z likvidácie poškodených alebo zničených základných prostriedkov a nedokončených investícií.

§ 10

Ustanovenia § 7-9 platia obdobne pre príspevkové organizácie, ktorým sa príspevok poskytuje z rozpočtu ministerstva, Slovenskej národnej rady alebo národného výboru.

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Diel I

Odstránenie a vyporiadanie niektorých škôd vyvolaných prevádzkou banských podnikov

§ 11

(1) Zo zdrojov určených na financovanie jednotlivých kategórií výstavby uhrádza poškodená štátna organizácia**) výdavky na odstránenie a vyporiadanie škôd vzniknutých jej na základných prostriedkoch, ktoré boli vyvolané plánovanou prevádzkou banského podniku a na odstránenie ktorých treba investičnú výstavbu. Z rovnakých zdrojov uhrádza tieto výdavky banský podnik, ktorý ich svojou činnosťou vyvolal, pokiaľ sa dohodou medzi zúčastnenými organizáciami určilo, že investície potrebné na odstránenie škôd uhradí tento podnik.***)

(2) Poškodená rozpočtová a osobitná rozpočtová organizácia zabezpečuje úhradu výdavkov podľa odseku 1 z príslušných položiek svojho rozpočtu.

(3) Z hrubého dôchodku alebo zisku†) uhrádza banský podnik poškodenej štátnej organizácii až do výšky spôsobenej škody výdavky na generálne a bežné opravy, ktorými sa odstraňujú škody vyvolané jeho plánovanou prevádzkou. Ak ide o odstránenie škody na majetku v správe národných výborov alebo nimi riadených rozpočtových organizácií, poskytne banský podnik náhradu podľa plánovaného postupu prác, a to príp. vopred, ak o to požiada národný výbor.

(4) Pokiaľ je to účelné, môže výdavky uvedené v odseku 3 uhradiť odborové riaditeľstvo z prostriedkov na ten účel centralizovaných od podriadených banských podnikov.

§ 12

Z hrubého dôchodku alebo zisku*) uhrádza banský podnik poškodenej štátnej organizácii výdavky na odstránenie škôd vyvolaných jeho neplánovanou prevádzkou až do výšky spôsobenej škody, a to bez zreteľa, či škoda sa odstraňuje investičnou výstavbou, generálnou opravou alebo bežnou opravou.

§ 13

(1) Náhrada od banských podnikov na odstránenie škôd vyvolaných neplánovanou prevádzkou banského podniku je v ústredne riadených rozpočtových organizáciách náhodným príjmom, na národných výboroch a v nimi riadených rozpočtových organizáciách nerozpočtovaným príjmom**) určeným ako zdroj fondu rezerv a rozvoja. Ak dostanú ústredne riadené rozpočtové organizácie náhradu v roku, v ktorom škodu odstraňujú, môžu v tomto roku o sumu náhrady prekročiť svoje rozpočtové výdavky.

(2) V osobitných rozpočtových organizáciách prijaté náhrady škôd zvyšujú zdroje, z ktorých sa financovali výdavky na odstránenie škôd.

DIEL II

Škody spôsobené exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám

§ 14

(1) Priemyselný podnik, ktorý podľa príslušných predpisov***) je povinný nahradiť škody spôsobené exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám, uhrádza tieto škody z hrubého dôchodku alebo zisku*).

(2) Ak však priemyselný podnik preukáže na základe stanoviska orgánu Štátnej arbitráže príslušného na rozhodnutie prípadného sporu poškodenej organizácie proti priemyselnému podniku, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať, uhrádza škody uvedené v odseku 1 ako svoje materiálne výdavky. Poukaz na to, že plnil opatrenia nadriadených orgánov na toto preukázanie nestačí. Náklady prípadného znaleckého posudku potrebného na vydanie stanoviska Štátnej arbitráže uhrádza priemyselný podnik podľa predpisov o účtovníctve.

§ 15

Zo sumy náhrad škôd, ktorú štátna poľnohospodárska alebo lesná organizácia dostane, môže uhradiť nadplánové výdavky, ktoré so súhlasom nadriadeného orgánu účelne a hospodárne vynaloží na obmedzenie škôd z exhalácií na najmenšiu možnú mieru. Zostávajúcu sumu prijatej náhrady škôd odvedie táto organizácia pri vypracovaní ročnej uzávierky do štátneho rozpočtu.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16

Ministerstvo financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky alebo odchýlky z tejto vyhlášky.


§ 17

Zrušujú sa:

1. smernice Ministerstva financií z 12. decembra 1960 č. 117/61 000/1960 pre financovanie nákladov štátnymi socialistickými organizáciami týkajúcich sa škôd na hmotnom národnom majetku (Vestník Ministerstva financií č. 22/1960),

2. smernice Ministerstva financií z 9. decembra 1963 č. 117/55 000/1963 pre financovanie a evidenciu náhrad škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám (Vestník Ministerstva financií č. 15-16/1963).

§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Minister:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tretia časť vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

**) O úhradu výdavkov na odstránenie škôd sa neznižuje základňa pre výpočet odvodu do štátneho rozpočtu (rozpočtu riadiaceho národného výboru, odborovému riaditeľstvu) podľa § 29 ods. 2 vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb.

***) § 37 ods. 3 vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb.; účtovný postup je ustanovený v jednotnej účtovnej osnove - Vestník Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky čiastka 11-12/1965.

*) Najmä vládna vyhláška č. 90/1965 Zb.

**) Štvrtá časť vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb.

*) Tým sa upravuje ustanovenie o náhodných príjmoch podľa úpravy „Niektoré úpravy rozpočtovej skladby pre národné výbory", č. 122/60 816/1963 (Vestník Ministerstva financií č. 13/1963).

**) Vládne nariadenie č. 18/1956 Zb. o odstránení a vyporiadaní niektorých škôd vyvolaných prevádzkou banských podnikov.

***) Metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie pre vypracovanie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva č. 55/1965 Zb.

) Pozri poznámku k § 3 ods. 1.

*) Pozri poznámku k § 3 ods. 1.

**) Pozri poznámku k § 9 ods. 1.

***) Vládna vyhláška č. 40/1963 Zb. o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám.
Smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 22. 5. 1963 č. 74 894/63 vytlačené vo Vestníku Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva por. č. 52, čiastka 23 z roku 1963 (pozri aj Vestník Ministerstva financií č. 15-16 z roku 1963).