Vyhláška č. 127/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách článkov 23, 27 a 61 Charty Organizácie Spojených národov prijatých XVIII. Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 17. decembra 1963 v rezolúcii č. 1991/XVIII A a B

Čiastka 53/1965
Platnosť od 10.12.1965
Účinnosť od 25.12.1965
Redakčná poznámka

Zmeny vstúpili v platnosť 31. augusta 1965.

127

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. októbra 1965

o zmenách článkov 23, 27 a 61 Charty Organizácie Spojených národov prijatých XVIII. Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 17. decembra 1963 v rezolúcii č. 1991/XVIII A a B


Dňa 17. decembra 1963 boli na XVIII. zasadaní Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov prijaté rezolúcie 1991/XVIII A a B, ktoré obsahujú text zmien článkov 23, 27 a 61 Charty Organizácie Spojených národov .

S uvedenými zmenami článkov 23, 27 a 61 Charty Organizácie Spojených národov vyslovilo Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlas 22. decembra 1964 a prezident republiky ich ratifikoval 23. decembra 1964. Ratifikačná listina Československej socialistickej republiky k uvedeným zmenám Charty Organizácie Spojených národov bola odovzdaná generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov 19. januára 1965. Zmeny vstúpili v platnosť 31. augusta 1965.

Články 23 a 27 Charty Organizácie Spojených národov boli podľa prijatých zmien upravené takto:

a) v článku 23 ods. 1 je slovo „jedenástich“ v prvej vete nahradené slovom „pätnástich“ a slovo „šesť“ v tretej vete slovom „desať“;

b) v článku 23 ods. 2 je druhá veta preformulovaná takto: „Pri prvej voľbe nestálych členov po zvýšení počtu členov Rady bezpečnosti z jedenástich na pätnásť budú dvaja zo štyroch ďalších členov zvolení na dobu jedného roka“;

c) v článku 27 ods. 2 slovo „siedmich“ je nahradené slovom „deviatich“.

Článok 61 podľa prijatých zmien znie takto:

1. Hospodárska a sociálna rada sa skladá z 27 členov Organizácie Spojených národov zvolených Valným zhromaždením.

2. S výhradou ustanovenia odseku 3 volí sa každý rok deväť členov Hospodárskej a sociálnej rady na dobu troch rokov. Vystupujúceho člena možno ihneď voliť znovu.

3. Pri prvej voľbe po zvýšení počtu členov Hospodárskej a sociálnej rady z osemnástich na dvadsaťsedem bude zvolených k členom, voleným na miesto šiestich členov, ktorých funkčné obdobie uplynie koncom tohto roka, deväť členov. Funkčné obdobie troch členov z deviatich ďalších členov takto zvolených uplynie po jednom roku a troch iných členov po dvoch rokoch podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.

4. Každý člen Hospodárskej a sociálnej rady má v Rade jedného zástupcu.

David v. r.