Vyhláška č. 126/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti a rozvoji turistiky

Čiastka 53/1965
Platnosť od 10.12.1965 do12.01.1996
Účinnosť od 25.12.1965 do12.01.1996
Zrušený 64/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 11 vstúpila v platnosť 16. júlom 1965. Pre ČR zrušená oznámením MZV ČR č. 201/1994 Sb. s účinnosťou od 29. septembra 1994.

126

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. októbra 1965

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti a rozvoji turistiky

Dňa 4. júna 1965 bola v Sofii podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti a rozvoji turistiky.

Dohoda na základe svojho článku 11 vstúpila v platnosť 16. júlom 1965.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti a rozvoji turistiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky vedené prianím vytvoriť čo najlepšie podmienky, ktoré by umožnili národom oboch krajín oboznamovať sa s úspechmi socialistickej výstavby, dejinami, kultúrou, spôsobom života a prírodnými krásami oboch krajín a uľahčiť rozvoj turistiky a cestovania svojich občanov, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Na dojednanie Dohody vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky -

dr. Jána Čecha, vedúceho konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí,

vláda Bulharskej ľudovej republiky -

Stojana Karaslavova, vedúceho konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí,

ktorí vymeniac si plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme sa dohodli takto:

Článok 1

Občania zmluvných strán sú zbavení vízovej povinnosti v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Dohode.

Článok 2

1. Občania jednej zmluvnej strany majúci trvalé bydlisko na jej štátnom území alebo na území iného socialistického štátu, pokiaľ majú platný cestovný doklad, môžu bez víz druhej zmluvnej strany cestovať na jej územie za účelom prechodného pobytu alebo prechodu.

2. Občania jednej zmluvnej strany majúci trvalé bydlisko na území iného štátu než uvedeného v odseku 1 môžu územím druhej zmluvnej strany bez víz iba prechádzať.

Článok 3

Občania zmluvných strán majúci platné cestovné doklady môžu prekračovať štátne hranice na všetkých hraničných prechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 4

Ustanovenie článku 1 tejto Dohody sa nevzťahuje na občanov zmluvných strán, ktorí sa hodlajú na území druhej zmluvnej strany trvale usídliť.

Článok 5

Občania jednej zmluvnej strany majúci trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany môžu opúšťať jej územie a vracať sa len v zhode s jej predpismi.

Článok 6

1. Zoznam cestovných dokladov oprávňujúcich občanov zmluvných strán cestovať bez víz je uvedený v Prílohe tejto Dohody.

2. V prípade zmeny alebo zavedenia nových cestovných dokladov budú sa môcť použiť až po uplynutí jedného mesiaca odo dňa odovzdania ich vzorov druhej zmluvnej strane.

Článok 7

1. Dľžku pobytu občanov jednej zmluvnej strany, ktorí cestujú za súkromným účelom na štátne územie druhej zmluvnej strany, určia orgány vydávajúce cestovné doklady spravidla na dobu nepresahujúcu 30 dní.

2. Príslušné orgány prijímajúceho štátu môžu v odôvodnených prípadoch predľžiť dobu pobytu, nie však dlhšie ako na dobu platnosti cestovného dokladu.

Článok 8

1. Ak stratí občan jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany cestovný doklad, je povinný stratu oznámiť príslušným miestnym orgánom, ktoré mu vydajú o tom bezplatne potvrdenie.

2. Príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad vydá v tomto prípade náhradný cestovný doklad, ktorý musí byť opatrený vycestovacím vízom zmluvnej strany, na území ktorej sa cestovný doklad stratil. Vízum sa udeľuje bezplatne.

Článok 9

Ustanovenia tejto Dohody sa nedotýkajú práva zmluvných strán odoprieť nežiadúcim osobám vstup na ich územie alebo prerušiť pobyt. O takých prípadoch budú príslušné orgány informovať diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Vstupom tejto Dohody v platnosť strácajú platnosť všetky dohody uzavreté medzi zmluvnými stranami o otázkach upravených touto Dohodou.

Článok 11

Táto Dohoda podlieha schváleniu vládami zmluvných strán podľa príslušných predpisov a vstúpi v platnosť 15 dní odo dňa výmeny nót, ktorými sa potvrdzuje toto schválenie.

Článok 12

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas a stráca platnosť uplynutím troch mesiacov po písomnom vypovedaní jednou zo zmluvných strán.

Táto Dohoda bola spísaná v Sofii 4. júna 1965 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a bulharskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

dr. Ján Čech v. r.

Za vládu

Bulharskej ľudovej republiky:

Stojan Karaslavov v. r.

Príloha

Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti a rozvoji turistiky

Cestovné doklady vydávané orgánmi Československej socialistickej republiky sú tieto:

1. Diplomatický pas

2. Služobný pas

3. Osobitný pas

4. Cestovný pas

5. Cestovný preukaz

6. Cestovná príloha k občianskemu preukazu (u vojenských osôb k dokladu o totožnosti)

7. Cestovná príloha s fotografiou pre deti do 15 rokov

8. Cestovná súpiska

9. Plavecká knižka

10. Námornícka knižka.

Cestovné doklady vydávané orgánmi Bulharskej ľudovej republiky sú tieto:

1. Diplomatický pas

2. Služobný pas

3. Cestovný pas „Služobný“

4. Cestovný pas

5. Skupinový pas

6. Cestovná súpiska

7. Osobný preukaz s cestovnou prílohou

8. Osobný preukaz s pasovou prílohou

9. Vojenský preukaz s cestovnou prílohou

10. Námornícka knižka s dokladom o služobnej ceste

11. Cestovný preukaz na návrat do krajiny

12. Cestovná príloha s fotografiou (pre deti do 16 rokov, ak cestujú bez rodičov).

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.