Vyhláška č. 125/1965 Zb.Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o ochrane voľne žijúcich živočíchov

(v znení č. 156/1992 Zb., 287/1994 Z. z.)

Čiastka 52/1965
Platnosť od 30.11.1965 do30.06.1999
Účinnosť od 01.01.1995 do30.06.1999
Zrušený 93/1999 Z. z.

OBSAH

125

VYHLÁŠKA

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 6. novembra 1965

o ochrane voľne žijúcich živočíchov

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady ustanovuje podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody:


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1965.


Chudík v. r.


Príloha vyhlášky č. 125/1965 Zb.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV

Nestavovce - Avertebrata

Lupeňonôžky - Phyllopoda

Žiabronôžka arktická - Branchinecta paludosa

Rakovce - trieda: Malacostraca

† Rak skalný - Astacus torrentium

Hmyz - trieda: Insecta

Askalafus - rod Ascalaphus - všetky druhy
Bystruška - rod Carabus - všetky druhy
Cikáda viničná - Tibicen haematodes
Čmeľ - rod Bombus - všetky druhy
Fuzáč obrovský - Cerambyx cerdo
Fuzáč zemolezový - Gaurotes excellens
Fuzáč zavalistý - Ergates faber
Hnedáčik osikový - Euphydrias maturna
Huseničiar - rod Calosoma - všetky druhy
Jasoň chochlačkový - Parnassius mnemosyne
* Jasoň červenooký - Parnassius apollo
Koník stepný - Acrida hungarica
Modlivka zelená - Mantis religiosa
Mravec - rod Formica - všetky druhy
Nosorožík kapucínsky - Oryctes nasicornis
Pestroň vlkovcový - Zerynthia hypsipyle
Roháč veľký - Lucanus cervus
Saga stepná - Saga pedo
Vidlochvost feniklový - Papilio machaon
Vidlochvost ovocný - Papilio podalirius
Zamatovec horský - Rosalia alpina

Mäkkýše - kmeň: Mollusca

Slimák záhradný - Helix pomatia

Slimák žltkastý - Helix lutescens

Stavovce - podkmeň: Vertebrata

Kruhoúste ryby - trieda: Cyclostomata

* Mihule - rod Lampetra - všetky druhy

Ryby - trieda: Pisces

* Blatniak tmavý - Umbra krameri
† Divý dunajský kapor - Cyprinus carpio (neresové stáda na neresiskách)
† Hlavátka obyčajná - Hucho hucho (neresové stáda na neresiskách)
Hrúz fúzatý - Gobio uranoscopus
Hrúz Kesslerov - Gobio kessleri
Kolok menší - Zingel streber
Kolok väčší - Zingel zingel
Šabľa krivočiara - Pelecus cultratus

Obojživelníky - trieda: Amphibia

Hrabavka škvrnitá - Pelobates fuscus
Mlok alpský - Triturus alpestris
Mlok veľký - Triturus cristatus
Mlok karpatský - Triturus montandoni
Ropucha - rod Bufo - všetky druhy
Rosnička stromová - Hyla arborea
Salamandra škvrnitá - Salamandra salamandra

Plazy - trieda: Reptilia

Jašterica - rod Lacerta - všetky druhy
* Had hôrny - Elaphe longissima
* Krátkonôžka európska - Ablepharus kitaibelii
* Korytnačka bahenná - Emys orbicularis
Slepúch obyčajný - Anguis fragilis
Zmijovec hladký - Coronella austriaca

Vtáky - trieda: Aves

Behavec plavý - Cursorius cursor
Belorítka obyčajná - Delichon urbica
* Beluša malá - Egretta garzetta
* Beluša veľká - Egretta alba
† Bernikla tmavá - Branta bernicia
Bocian biely - Ciconia ciconia
* Bocian čierny - Ciconia nigra
Bojovník bahenný - Philomachus pugnax
Brehár obyčajný - Limosa limosa
Brehárik ploskozobý - Limicola falcinellus
* Brehuľa obyčajná - Riparia riparia
Brhlík obyčajný - Sitta europaea
* Bučiak veľký - Botaurus stellaris
Bučiačik malý - Ixobrychus minutus
Cíbik chochlatý - Vanellus vanellus
Čajka - rod Larus - všetky druhy - okrem uznaných bažantníc
* Čaplička vlasatá - Ardeola ralloides
Čegrava veľkozobá - Hydroprogne tschegrava
* Červenák karmínový - Carpodacus erythrinus
Červienka obyčajná - Erithacus rubecula
Čorík - rod Chlidonias - všetky druhy
Dažďovník obyčajný - Apus apus
* Drop malý - Otis tetrax
† * Drop veľký - Otis tarda
Drozd - rod Turdus - všetky druhy - okrem polokrotkej mestskej formy drozda čierneho Dudok obyčajný - Upupa epops
Ďateľ - rod Dendrocopos - všetky druhy
* Ďubník trojprstý - Picoides tridactylus
Fúzatka trstinová - Panurus biarmicus
Glezg obyčajný - Coccothraustes coccothraustes
* Hadiar krátkoprstý - Circaëtus gallicus
* Haja červená - Milvus milvus
* Haja tmavá - Milvus korschun
† Hlaholka obyčajná - Bucephala clangula
† Holub plúžik - Columba oenas
* Hrdzavka potápavá - Netta rufina
* Hvizdák - rod Numenius - oba druhy
Hýľ obyčajný - Pyrrhula pyrrhula
* Chavkoš nočný - Nycticorax nycticorax
† * Chochlačka bielooká - Aythya nyroca
† Chochlačka morská - Aythya marila
Chochlačka sivá - Aythya ferina
† Chochlačka vrkočatá - Aythya fuligula
Chriašť - rod Porzana - všetky druhy
† * Kačica hvizdárka - Anas penelope
† Kačica chripľavka - Anas strepera
† Kačica lyžičiarka - Anas clypeata
† * Kačica ostrochvostá - Anas acuta
Kalužiak - rod Tringa - všetky druhy
Kamenár strakatý - Arenaria interpres
† * Kaňa - rod Circus - všetky druhy
Kolibkárik - rod Phylloscopus - všetky druhy
* Kormorán veľký - Phalacrocorax carbo (okrem plodíkových rybníkov a výťažníkov)
Kôrovník - rod Certhia - oba druhy
* Krakľa belasá - Coracias garrulus
Králik - rod Regulus - oba druhy
* Krkavec čierny - Corvus corax
† * Kršiak rybár - Pandion haliaëtus
Krutohlav obyčajný - Jynx torquilla
* Kúdeľníčka lužná - Remiz pendulinus
Kulík - rod Charadrius - všetky druhy
Kukučka obyčajná - Cuculus canorus
† * Kuvičok vrabčí - Glaucidium passerinum
† Kuvik obyčajný - Athene noctua
Labuť - rod Cygnus - všetky druhy
Ľabtuška - rod Anthus - všetky druhy
Lastovička obyčajná - Hirundo rustica
Lelek obyčajný - Caprimulgus europaeus
Ležiak obyčajný - Burhinus oedicnemus
* Lyžičiar obyčajný - Platalea leucorodia
Mlynárka dlhochvostá - Aegithalos caudatus
Močiarnica tichá - Capella media
Močiarnička tichá - Lymnocryptes minima
Muchárik - rod Muscicapa - všetky druhy
* Murárik červenokrídly - Tichodroma muralia
† Myšiak hôrny - Buteo buteo (okrem uznaných bažantníc)
† * Myšiarka močiarna - Asio flammeus
† Myšiarka ušatá - Asio otus
Orešnica perlavá - Nucifraga caryocatactes
Oriešok obyčajný - Troglodytes troglodytes
† * Orliak morský - Haliaeetus albicilla
† * Orol - rody: Aquila, Hieraaëtus - všetky druhy
Penica - rod Sylvia - všetky druhy
Pieskárik belavý - Crocethia alba
Pinka - rod Fringilla - oba druhy
† Plamienka driemavá - Tyto alba
Pobrežník - rod Calidris - všetky druhy
Pomorník - rod Stercorarius - všetky druhy
Potápač - rod Mergus - všetky druhy
* Potápka červenokrká - Podiceps griseigena
* Potápka ušatá - Podiceps auritus
Potáplica - rod Gavia - všetky druhy
† * Pôtik kapcavý - Aegolius funereus
* Prepelica poľná - Coturnix coturnix
Prieložník obyčajný - Glareola pratincola
Pŕhľaviar - rod Saxicola - oba druhy
* Rybár malý - Sterna albifrons
Rybár obyčajný - Sterna hirundo
* Rybárik obyčajný - Alcedo atthis
Sedmohlások obyčajný - Hippolais icterina
* Skaliar - rod Monticola - oba druhy
Skaliarik sivý - Oenanthe oenanthe
Slávik - rod Luscinia - všetky druhy
† * Sokol bielopazúravý - Falco naumanni
† Sokol kobec - Falco columbarius
† * Sokol kobcovitý - Falco vespertinus
† * Sokol lastovičiar - Falco subbuteo
† Sokol myšiar - Falco tinnunculus (okrem uznaných bažantníc)
† * Sokol rároh - Falco cherrug
† * Sokol sťahovavý - Falco peregrinus
† Sova dlhochvostá - Strix uralensis
† Sova obyčajná - Strix aluco (okrem uznaných bažantníc)
Stehlík - rod Carduelis - všetky druhy
Strakoš - rod Lanius - všetky druhy
Strnádka - rod Emberiza - všetky druhy
Svrčiak - rod Locustella - všetky druhy
Sýkorka - rod Parus - všetky druhy
* Šabliarka modronohá - Recurvirostra avosetta
* Šašiniarik tenkozobý - Lusciniola melanopogon
* Šišila bocianovitá - Himantopus himantopus
Škovránik stromový - Luilula arborea
Tesár čierny - Dryocopus martius
† Tetrov obyčajný - Lyrurus tetrix
Trasochvost - rod Motacilla - všetky druhy
Trsteniarik - rod Acrocephalus - všetky druhy
Turpan - rod Melanitta - oba druhy
* Včelár obyčajný - Pernis apivorus
* Včelárik zlatý - Merops apiaster
Vlha obyčajná - Oriolus oriolus
Vodnár obyčajný - Cinclus cinclus
* Volavka popolavá - Ardea cinerea (okrem plodíkových rybníkov)
* Volavka purpurová - Ardea purpurea
Vrchárka červenkavá - Prunella collaris
† * Výr skalný - Bubo bubo
† * Výrik obyčajný - Otus scops
* Žeriav popolavý - Grus grus
Žlna - rod Picus - oba druhy
Žltochvost - rod Phoenicurus - oba druhy

Cicavce - trieda: Mammalia

Bielozubka - rod Crocidura - všetky druhy
Dulovnica menšia - Neomys anomalus
* Hrabáč vrchovský - Pitymys tatricus
* Hraboš snežný - Microtus nivalis
Hraboš severský - Microtus oeconomus
Jež - rod Erinaceus (okrem uznaných bažantníc)
† * Kamzík vrchovský - Rupicapra rupicapra
† * Los obyčajný - Alces alces
† * Medveď hnedý - Ursus arctos
* Myšovka vrchovská - Sicista betulina
Netopierovité - čeľaď Vespertilionidae - všetky druhy
Piskor - rod Sorex - všetky druhy
Ploch hôrny - Dryomys nitedula
Plch záhradný - Eliomys quercinus
Pĺšik lieskový - Muscardinus avellanarius
Podkovárovité - čeľaď Rhinolophidae - všetky druhy
† * Svišť vrchovský - Marmota marmota
Tchor norok - Putorius lutreola
† * Vydra riečna - Lutra lutra
Zubor hôrny - Bison bonasus
Bobor vodný - Castor fiber

Druhy živočíchov označené v zozname krížikom (†) sú chránené aj podľa zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve a predpisov vydaných podľa týchto zákonov.

Poznámky pod čiarou

*) Napr. organizáciami pôdohospodárstva.

*) Napr. zákon č. 23/62 Zb. o poľovníctve, č. 61/64 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby a znenie Dohovoru o ochrane užitočného vtáctva v poľnohospodárstve (najmä články 1 a 2) č. 205/1924 Zb.