Vyhláška č. 124/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o otázkach zbavenia vízovej povinnosti občanov Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík pri súkromných cestách do Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík

Čiastka 51/1965
Platnosť od 25.11.1965 do15.09.1969
Účinnosť od 10.12.1965 do15.09.1969
Zrušený 128/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Protokol na základe svojho článku 17 vstúpil v platnosť dňom podpisu, t. j. 17. septembrom 1965.

124

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. októbra 1965

o Protokole o otázkach zbavenia vízovej povinnosti občanov Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík pri súkromných cestách do Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík

Dňa 17. septembra 1965 bol v Moskve podpísaný Protokol o otázkach zbavenia vízovej povinnosti občanov Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík pri súkromných cestách do Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík.

Protokol na základe svojho článku 17 vstúpil v platnosť dňom podpisu, t. j. 17. septembrom 1965.

České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

PROTOKOL

o otázkach zbavenia vízovej povinnosti občanov Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík pri súkromných cestách do Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík

Vlády Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík vedené snahou rozšíriť platný bezvízový styk medzi oboma krajinami pri súkromných cestách občanov na ďalších príbuzných, priateľov a známych sa dohodli takto:

Článok 1

Ustanovenia tohto Protokolu sa vzťahujú

a) na občanov zmluvných strán, ktorí odchádzajú za súkromným účelom z jedného štátu do druhého k príbuzným, priateľom a známym,

b) na príbuzných občanov jednej zo zmluvných strán, ktorí sa zdržiavajú prechodne na území druhej zmluvnej strany zo služobných a pracovných dôvodov (študenti, ašpiranti, praktikanti, špecialisti a ďalší).

Článok 2

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí cestujú súkromne na základe pozvania príbuzných, priateľov a známych, môžu bez víz vstupovať, vycestovať a zdržiavať sa na území druhej zmluvnej strany po dobu uvedenú v pozvaní, avšak nie dlhšie ako 90 dní, a prechádzať bez víz do tretích štátov, s ktorými zmluvné strany dojednali dohody o zbavení vízovej povinnosti pri súkromných cestách občanov.

Článok 3

Občania môžu za súkromným účelom cestovať na základe platných dokladov, ktoré potvrdzujú ich totožnosť a oprávňujú na cestu za hranice a návrat do krajiny trvalého pobytu, ďalej len „cestovné doklady“, a na základe pozvaní na návštevu, vydávaných príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Pozvania na návštevu Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík vydávané v ustanovenej forme overujú vo Sväze sovietskych socialistických republík ministerstvá ochrany verejného poriadku sväzových a autonómnych republík, krajské (mestské) správy ochrany verejného poriadku a v Československej socialistickej republike miestne národné výbory alebo orgány Ministerstva vnútra.

Pozvania sa vyhotovujú v jazyku zmluvnej strany a platia pre vstup na jej územie po dobu jedného roka od dátumu v ňom uvedeného.

Článok 4

Deti, ktoré nemajú podľa predpisov štátu, v ktorom žijú, osobné doklady alebo iné úradné doklady overujúce ich totožnosť, zapisujú sa do cestovných dokladov a pozvania jedného z rodičov. Deti, ktoré cestujú bez sprievodu rodičov, musia mať pozvanie a cestovné doklady vydané podľa predpisov platných v tomto štáte.

Článok 5

Občania jednej zmluvnej strany žijúci trvale na území druhej zmluvnej strany môžu taktiež pozývať na návštevu svojich príbuzných, priateľov a známych spôsobom ustanoveným v článku 3 tohto Protokolu.

Článok 6

Za podmienok uvedených v článku 3 Protokolu môžu občania jednej zmluvnej strany súkromne navštíviť aj svojich príbuzných, ktorí sa najmenej 6 mesiacov zdržiavajú na území druhej zmluvnej strany ako študenti, ašpiranti, praktikanti, špecialisti a z iných služobných a pracovných dôvodov.

Článok 7

V naliehavých prípadoch (choroba, úmrtie a iné odôvodnené prípady) môžu občania zmluvných strán vstupovať na územie druhej zmluvnej strany bez víza na základe cestovných dokladov a telegramov overených príslušnými orgánmi.

Článok 8

Pozvania jednej zmluvnej strany vydané podľa článku 3 tohto Protokolu budú platné pre cestu, ak budú na ich rube zapísané predpísané údaje a overené príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Občania jednej zmluvnej strany, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia tohto Protokolu, môžu sa zdržiavať na území druhej zmluvnej strany po dobu uvedenú v pozvaní, ktorá sa počíta odo dňa prekročenia štátnej hranice.

Príslušné orgány zmluvných strán môžu občanom druhej zmluvnej strany v odôvodnených prípadoch predľžiť lehotu pobytu na svojom území uvedenú v cestovných dokladoch, nie však dlhšie ako na dobu do 90 dní odo dňa prekročenia hraníc; v ostatných prípadoch len po súhlase diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu. V takýchto prípadoch sa výjazd občanov spravuje predpismi platnými v štáte pobytu.

Článok 10

Občania jednej zo zmluvných strán, ktorí cestujú podľa podmienok tohto Protokolu, nemôžu po dobu svojho pobytu na území druhej zmluvnej strany vstupovať do pracovného pomeru bez predchádzajúceho súhlasu orgánov oboch strán.

Článok 11

Občan jednej zmluvnej strany, ktorý stratil na území druhej zmluvnej strany svoje cestovné doklady, je povinný to oznámiť príslušným orgánom štátu pobytu a požiadať diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad svojho štátu o nový cestovný doklad a príslušné orgány štátu pobytu o udelenie vycestovacieho víza.

Článok 12

Príslušné orgány zmluvných strán pri výdaji cestovných dokladov, ktoré oprávňujú na cestu bez víz na základe pozvania na návštevu, budú občanov informovať o povinnosti dodržiavať zákony štátu, do ktorého cestujú, a včas splniť ohlasovaciu povinnosť.

Článok 13

Ustanovenia tohto Protokolu nedotýkajú sa práva zmluvných strán odmietnuť vstup alebo prerušiť pobyt na svojom území nežiadúcim osobám - občanom druhej zmluvnej strany.

Článok 14

Zmluvné strany sa vzájomne informovali o platných cestovných dokladoch, s ktorými môžu občania cestovať bez víz, a dohodli sa, že sa budú naďalej informovať o zavedení nových cestovných dokladov a o ich zmenách, ako aj o formách pozvaní a vymenia si ich vzory.

Článok 15

Zmluvné strany sa budú podľa potreby vzájomne informovať diplomatickou alebo inou cestou o plnení tohto Protokolu a budú robiť príslušné opatrenia, aby sa plnil v záujme oboch strán.

Článok 16

Tento Protokol nahrádza Dohodu uzavretú výmenou nót medzi Ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Veľvyslanectvom Sväzu sovietskych socialistických republík v Československej socialistickej republike 18. decembra 1962.

Článok 17

Tento Protokol vstúpi v platnosť dňom podpisu a bude platný do času, pokiaľ ho jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Spísané v Moskve 17. septembra 1965 vo dvoch rovnakých vyhotoveniach, každé v jazyku českom a ruskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Z poverenia vlády

Československej socialistickej republiky:

Pavlovský v. r.

Z poverenia vlády

Sväzu sovietskych socialistických republík:

Iljičov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.