Vyhláška č. 121/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o použití prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií

(v znení č. 103/1966 Zb.)

Čiastka 50/1965
Platnosť od 19.11.1965 do31.05.1967
Účinnosť od 01.01.1967 do31.05.1967
Zrušený 48/1967 Zb.

121

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov

z 26. októbra 1965

o použití prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií

Ministerstvo financií podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a v oblasti rozvoja iniciatívy a starostlivosti o pracujúcich Ústredná rada odborov podľa článku 25 uznesenia IV. všeodborového sjazdu, príloha zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia v znení prílohy Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. ustanovujú:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Pokiaľ sa v prvej a druhej časti tejto vyhlášky hovorí o podniku, ide o podnik, ktorý hospodári podľa časti III vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

(2) Podnikom sa rozumie odborový podnik bez pridružených národných podnikov a účelových organizácií, hospodárska organizácia podriadená odborovému riaditeľstvu alebo národnému výboru, ako aj hospodárska organizácia priamo riadená ústredným orgánom. Ustanovenia o podnikoch sa obdobne vzťahujú na odborové riaditeľstvá, len pokiaľ ide o ich vlastnú hospodársku činnosť.*) Podnikom sa rozumie tiež podnik podriadený odborovému podniku.

(3) Výdavky podľa tejto vyhlášky možno uhrádzať i z prostriedkov základnej organizácie Revolučného odborového hnutia, pokiaľ je tak ustanovené v smerniciach Ústrednej rady odborov.**)

(4) Pokiaľ sa ďalej neuvádza inak, podnik uhrádza

a) materiálne výdavky podľa predpisov o účtovníctve,

b) mzdy a ostatné osobné výdavky z fondu pracujúcich (zo základného mzdového fondu).

Prvá časť

Fond kultúrnych a sociálnych potrieb

Prostriedky fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a ich použitie

§ 2

(1) Prostriedky fondu***) slúžia predovšetkým celému kolektívu podniku. O ich použití rozhoduje príslušný odborový orgán v spolupráci s vedením podniku.

(2) O použití prostriedkov zostavuje príslušný odborový orgán v spolupráci s vedením podniku rozpočet ako súčasť kolektívnej zmluvy.

(3) Príkaz pre použitie prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podpisuje oprávnený pracovník podniku a oprávnený funkcionár príslušného odborového orgánu (závodného výboru ROH, podnikového výboru, príp. odborovej komisie, kde nie je podnikový výbor ROH).

(4) Prídel do fondu sa poskytuje v minimálnej výške) po uplynutí príslušného štvrťroka. Na požiadanie závodného výboru ROH možno poskytnúť preddavok do fondu do výšky minimálneho štvrťročného podielu.

(5) Sumy získané z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva základných prostriedkov, ktoré podnik obstaral z prostriedkov fondu, idú do tohto fondu, a to bez rozdielu, či základné prostriedky sa obstarali z prostriedkov podnikových fondov pracujúcich či z prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb. Ak je základný prostriedok vybavený drobnými a krátkodobými predmetmi, idú do fondu i prostriedky získané ich predajom.

§ 3

(1) Prostriedky fondu sa používajú:

a) na kultúrne, sociálne, zdravotné, rekreačné a telovýchovné účely, a to predovšetkým na obstarávanie investícií a iných predmetov trvalej hodnoty,

b) na poskytovanie návratných pôžičiek pracovníkom podniku na zloženie členských podielov stavebnému bytovému družstvu, na výstavbu rodinných domčekov a na stavebné úpravy rodinných domčekov, ktorými sa získa nový byt, a na nákup rodinných domčekov od socialistických organizácií,

c) na poskytovanie príspevku stavebnému bytovému družstvu, členmi ktorého sú pracovníci podniku, ak sa tým zníži o výšku príspevku potreba bankového úveru na výstavbu družstevného bytového domu,

d) na politickovýchovnú a vzdelávaciu činnosť základnej organizácie ROH a jej zariadení, ako aj na školenie funkcionárskeho aktívu,

e) na poskytovanie štipendií pracovníkom podniku,

f) na výberovú rekreáciu pracujúcich a ich rodinných príslušníkov; na závodnú a pioniersku rekreáciu v tuzemsku; v mimoriadnych a sociálnych prípadoch na úhradu kúpeľných poukazov,

g) na poskytnutie príspevku na úhradu bezdevízových recipročných zahraničných študijných zájazdov (schválené družby, výmena najlepších pracovníkov, zlepšovateľov a novátorov) schválených ústredným výborom príslušného odborového sväzu,

h) na odmeňovanie pracovníkov nepeňažnými odmenami,

ch) na poskytnutie jednorazovej výpomoci najbližším pozostalým po obetiach smrteľného pracovného úrazu pracovníka podniku, ako aj na poskytnutie príspevku pracovníkovi (najbližším pozostalým) na iné obdobné účely, napr. pri havarijných katastrofách, živelných pohromách a pod.,

i) na výstavbu, opravy, udržiavanie, technickú prevádzku a užívanie telovýchovného zariadenia a nákup predmetov investičnej a neinvestičnej povahy pre potreby rekreačnej telovýchovy pracovníkov podniku a ich rodinných príslušníkov.

(2) Ako doplnkový zdroj sa prostriedky fondu používajú:

a) na poskytovanie pôžičiek pracovníkom podniku na stabilizačnú družstevnú bytovú výstavbu vykonávanú dodávateľským spôsobom alebo i svojpomocou a na výstavbu a rekonštrukciu rodinných domčekov svojpomocou,*) avšak len v rozsahu, v ktorom táto výstavba bola podniku určená plánom bytovej výstavby, a to zo zostatkov prostriedkov podnikových fondov pracujúcich prevedených do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,

b) na financovanie drobných ozdravných opatrení (šatní, umyvární, spŕch a pod.),

c) na úhradu výdavkov uvedených v § 5 ods. 3, § 7, § 10 ods. 2 písm. b), § 11, § 13 ods. 1 písm. a), § 14 ods. 3 písm. a).

(3) Prostriedky fondu kultúrnych a sociálnych potrieb možno po schválení ústredného výboru príslušného odborového sväzu, prípadne ním poverených orgánov (odborové komisie alebo podnikové výbory, pri podnikoch riadených národnými výbormi krajská odborová rada alebo okresná odborová rada) použiť na ďalšie obdobné účely (odsek 1 a odsek 2).

(4) Z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb sa prevedú sumy určené na financovanie zariadení investičnej povahy alebo na vykonávanie generálnych opráv - za podmienok ustanovených osobitnými predpismi**) - do fondu obnovy, príp. do fondu odborovej výstavby podľa toho, či sa zariadenia budú uskutočňovať v rámci podnikovej výstavby alebo v rámci odborových investícií. Pre výstavbu zariadení platia inak predpisy pre plánovanie, financovanie a vykonávanie investičnej výstavby.

(5) Prostriedky prevedené do fondu obnovy (odborovej výstavby) možno použiť len na účely určené kolektívnou zmluvou. V prípade, že určený účel nemožno uskutočniť, určí kolektívna zmluva zmenu účelu alebo vrátenie prostriedkov späť do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

(6) Pôžičky podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť po súhlase závodného výboru ROH na základe písomnej zmluvy, a to za týchto podmienok:

a) výška pôžičky neprevýši priemerný ročný čistý zárobok pracovníka,

b) prvá splátka sa vykoná podľa dohody medzi podnikom a pracovníkom, najneskoršie však do 2 rokov odo dňa uzavretia zmluvy,

c) pôžička sa splatí najneskoršie do 10 rokov,

d) pri rozviazaní pracovného pomeru je pôžička splatná do 6 mesiacov odo dňa rozviazania pracovného pomeru; výnimky povoľuje príslušný odborový orgán po dohode s vedením podniku.

Požičaná suma sa prevedie v prospech pracovníka do štátnej sporiteľne, príp. v prospech účtu stavebného bytového družstva v Štátnej banke československej.

Ak sa poskytne úročiteľná pôžička, môže úroková sadzba byť najviac 3 %.

§ 4

Kultúrne zariadenia Revolučného odborového hnutia

(1) Pri kultúrnych zariadeniach ROH (závodné kluby, kultúrne domy ROH, červené kútiky, odborné knižnice, výrobno-technické kabinety, ako aj kultúrne strediská v závodných ubytovniach, v internátoch a odľahlých pracoviskách) bez ohľadu, či zariadenie je v správe podniku alebo vo vlastníctve alebo v užívaní ROH, podnik

a) poskytuje bezplatne potrebné miestnosti, resp. uhrádza spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4 písm. a) výdavky spojené s užívaním potrebných miestností a uhrádza primerané vybavenie,

b) uhrádza spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4 výdavky na technickú prevádzku (vykurovanie, elektrický prúd, voda, para, plyn a pod.) a osobné výdavky na pracovníkov podniku, ktorí tieto práce obstarávajú (ako domovník, údržbár, kurič a pod.), a výdavky na bežné opravy, ako aj na udržiavanie základných prostriedkov a vnútorného vybavenia.

(2) Z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb sa uhrádza:

a) výstavba budovy a vybavenie miestností,

b) príspevky na vlastnú politickovýchovnú činnosť kultúrneho zariadenia.

(3) Z fondu obnovy uhrádzajú sa generálne opravy budov a vnútorného vybavenia investičnej povahy a pokiaľ tým nedôjde k ohrozeniu záväzkov a potrieb podnikov, i výdavky uvedené v odseku 2 písm. a) investičnej povahy.

§ 5

Zdravotnícke zariadenia

(1) V oblasti zdravotníckych zariadení (lekárske stanice, závodné zdravotnícke strediská, závodné polikliniky, závodné nemocnice s poliklinikou, nočné sanatóriá a ďalšie zdravotnícke zariadenia v podnikoch) uhrádza riadiaci národný výbor zo svojho rozpočtu:

a) nákup, udržiavanie a opravy zdravotníckych prístrojov a nástrojov, liečivá, zdravotnícke a ostatné potreby, ktoré slúžia výlučne zdravotníckej prevádzke,

b) výdavky na ochranné odevy zdravotníckych pracovníkov a na ich údržbu, výdavky na pracovné cesty týchto pracovníkov, na ktoré dala príkaz zdravotnícka správa,

c) osobné výdavky na zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov, ktorí obstarávajú zdravotnícko-administratívnu službu v podniku.

(2) Podnik uhrádza z fondu obnovy

a) výstavbu a generálne opravy zdravotníckych zariadení a ich vybavenie s výnimkou vybavenia podľa odseku 1,

b) ako z doplnkového zdroja prístroje a nástroje slúžiace výlučne zdravotníckej prevádzke.

(3) Z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb sa uhrádza jako z doplnkového zdroja výstavba, generálne opravy a vybavenie investičnej povahy v zdravotníckych zariadeniach.

(4) Ostatné výdavky, pokiaľ nie sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch, uhrádza podnik spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4.

§ 6

Závodné jasle, závodné materské školy a závodné detské útulky

(1) Národné výbory uhrádzajú výdavky obdobné výdavkom uvedeným v § 5 ods. 1 a výdavky na nákup potravín pre deti.

(2) Ostatné výdavky sa uhrádzajú spôsobom uvedeným v § 5 ods. 2 až 4.

(3) Príplatky rodičov na deti v jasliach a školkach sú príjmom príslušného národného výboru.

§ 7

Školské zariadenia

Na úseku školských zariadení podniku (napr. Učňovské učilištia a strediská, podnikové inštitúty, podnikové technické školy, závodné školy práce) uhrádza podnik z fondu obnovy výstavby, vybavenie investičnej povahy a generálne opravy. Ostatné výdavky sa uhrádzajú spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4. Na podnikové školské zariadenia možno ako doplnkový zdroj použiť prostriedky fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

§ 8

Zvyšovanie kvalifikácie

Mzdy (platy) študujúcim popri zamestnaní za dni alebo hodiny plateného pracovného voľna, ako aj študijné príspevky, ktoré sa poskytujú študujúcim popri zamestnaní v čase neplateného voľna, uhrádza podnik spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4 písm. b).

§ 9

Tuzemské exkurzie

(1) Výdavky na tuzemské exkurzie, ktoré sú súčasťou príslušného školenia (t. j. boli zaradené do osnovy školenia a táto osnova bola schválená), uhrádza podnik spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4.

(2) Výdavky na exkurzie, ktoré nie sú súčasťou príslušného školenia, ale slúžia na zvýšenie kultúrnych, politických a odborných znalostí, ako aj náklady spojené s výmenou skúseností sa uhrádzajú z príspevkov účastníkov. Z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb možno poskytnúť príspevok. O výške príspevku rozhoduje odborová organizácia po dohode s vedením podniku.

§ 10

Rekreačné zariadenia

(1) Na úseku rekreačných zariadení (chaty, stanové tábory, pionierske tábory) bez ohľadu na to, či zariadenie je v správe podniku alebo vo vlastníctve alebo v užívaní ROH, uhrádzajú sa z príspevkov užívateľov výdavky na udržiavanie a na vlastnú prevádzku rekreačných zariadení.

(2) Z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb sa uhrádza

a) výstavba, vybavenie investičnej a neinvestičnej povahy,

b) ako z doplnkového zdroja náklady na udržiavanie a vlastnú prevádzku rekreačných zariadení s výnimkou stravovacích nákladov užívateľov,

c) výdavky spojené s postavením a demontážou stanových táborov a uskladnením ich zariadenia.

(3) Z fondu obnovy sa uhrádzajú generálne opravy rekreačných zariadení.

(4) Ostatné výdavky, pokiaľ nie sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch, uhrádza podnik spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4 vrátane osobných výdavkov na stálych zamestnancov podniku, zamestnávanie ktorých je potrebné a účelné na ochranu rekreačných zariadení (domovník, správca alebo strážca, prípadne kurič-údržbár).

§ 11

Združené zariadenia

Ak sa organizácie združujú na financovanie výstavby a prevádzky niektorých zariadení,*) uhrádzajú - a to dohodnutým podielom - výdavky spojené so spoločnou výstavbou (vybavením, generálnymi opravami) a technickou prevádzkou, ako aj osobné výdavky z rovnakých zdrojov, z ktorých sa financujú jednotlivé zariadenia. Okrem toho môžu združené organizácie prispieť na spoločnú prevádzku z prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

Druhá časť

Financovanie niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií

Hlava 1

Financovanie socialistického súťaženia, závodného stravovania, učňovských zariadení a niektorých ďalších činností

§ 12

Socialistické súťaženie

(1) Peňažné odmeny k červeným zástavám a štandardám v socialistickom súťažení, socialistickom súťažení v krajoch a okresoch a ich použitie sa spravuje smernicami Ústrednej rady odborov**) s tým, že vyhodnoteným podnikom poskytuje peňažné odmeny nadriadený ústredný orgán zo zdrojov zabezpečovaných v rámci prídelov zo štátneho rozpočtu pre hospodárske organizácie.

(2) Peňažné odmeny za výsledky v socialistickom súťažení organizovanom v rámci výrobných hospodárskych jednotiek sa uhrádzajú z prostriedkov centralizovaných na odborovom riaditeľstve.

§ 13

Závodné stravovanie

(1) Na úseku závodného stravovania***) (závodné jedálne, kantíny, pomocné hospodárstva) uhrádza podnik:

a) z prostriedkov určených na investície (fond obnovy a pod.) výstavbu, vybavenie investičnej povahy a generálne opravy. Doplnkovým zdrojom na tieto účely môžu byť prostriedky fondu kultúrnych a sociálnych potrieb;

b) spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4 ostatné výdavky.

(2) Podnik môže požadovať od inej organizácie, ktorej pracovníci alebo členovia sa stravujú v jeho závodnej jedálni, úhradu rozdielu medzi sumou, za ktorú sa stravovanie stravníkom poskytuje, a skutočnými nákladmi. Táto suma môže sa určiť dohodou ako paušálna. Úhradu paušálom možno vykonávať pravidelne mesačne bez osobitného vyúčtovania len na základe zmluvy.

§ 14

Učňovské zariadenia

(1) Podnik uhrádza výdavky, s výnimkou výdavkov uvedených v odsekoch 2 až 4, spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4.

(2) Z prostriedkov určených na investície (fond obnovy a pod.) sa uhrádza výstavba, vybavenie investičnej povahy a generálne opravy.

(3) Z prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb sa uhrádzajú

a) ako z doplnkového zdroja výdavky uvedené v odseku 2, najmä výdavky na vybavenie, prípadne doplnenie vybavenia kultúrnych, telovýchovných a rekreačných zariadení pre učňov,

b) výdavky na mimoškolskú výchovu učňov, ktorá nie je zameraná na prehlbovanie ich odbornej prípravy (napr. na záujmové krúžky ľudovej umeleckej tvorivosti),

c) výdavky na rekreáciu, na nepeňažné odmeny vybratým učňom a víťazom v rôznych súťažiach a na telovýchovné akcie učňov.

(4) Národné výbory uhrádzajú zo svojho rozpočtu výdavky ustanovené v učňovskom zákone*) a výdavky na učebnice a školské potreby poskytované bezplatne.

(5) Podnik je oprávnený požadovať refundáciu výdavkov za výchovu učňov inej organizácie s výnimkou výdavkov spomínaných v odseku 3 písm. b) a c) a v odseku 4. Refundácia sa môže určiť dohodou ako paušálna náhrada. Úhradu paušálom možno vykonávať pravidelne mesačne bez osobitného vyúčtovania len na základe zmluvy.

(6) Výdavky na záujmové krúžky, inú politicko-výchovnú činnosť a na telesnú výchovu učňov vykonávanú v rámci mimopracovnej výchovy učňov nesmú prevýšiť na jedného učňa a mesiac kalendárneho roka sumu 17 Kčs, t. j. 204 Kčs ročne (vrátane cestovných výdavkov).

§ 15

Patronátna činnosť a pomoc poľnohospodárstvu

(1) Výdavky na brigády organizované národnými výbormi na zabezpečenie špičkových prác sa uhrádzajú podľa predpisov Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.**)

(2) Materiálno-technickú pomoc, napr. práce vykonané strojmi, nástrojmi a dopravnými prostriedkami, ktoré boli plánované, vopred objednané a dohodnuté medzi patronátnym podnikom a poľnohospodárskou organizáciou, poskytuje podnik za úhradu výdavkov, ktoré mu vznikli. Výška výdavkov musí zodpovedať hodnote vykonaných prác.

§ 16

Výdavky spojené s výkonom práce žiakov a študentov vo výrobe

Podnik uhrádza osobné a vecné výdavky spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4 spojené s výkonom práce žiakov a študentov vo výrobe.

§ 17

Činnosť základnej organizácie ROH, vedeckotechnickej spoločnosti a vydávanie závodného časopisu

Podnik uhrádza spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4 výdavky spojené s obstaraním miestností, potrebného vybavenia, s vykurovaním, upratovaním a osvetlením pre základnú organizáciu ROH (podnikové výbory, odborové komisie), pre pobočku vedeckotechnickej spoločnosti a pre vydávanie závodného časopisu. Spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4 písm. a) uhrádza podnik členský príspevok vedeckotechnickej spoločnosti. Ďalej uhrádza výdavky na platy redaktorov a pomocných pracovníkov v redakcii závodného časopisu.

§ 18

Ľudové milície

Podnik uhrádza spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4 tieto výdavky:

a) osobné výdavky (napr. mzdy, platy, príspevky na nemocenské poistenie s výnimkou stravného a nocľažného) príslušníkov Ľudových milícií s tým, že pri akciách trvajúcich dlhšie ako tri dni poskytuje mu náhradu týchto výdavkov príslušný stranícky orgán,

b) na miestnosti potrebné pre skladištia, nocľahárne, zbrojnice a ich nevyhnutné vybavenie, ako aj výdavky na vykurovanie, svetlo a udržiavanie v skladištiach, nocľahárňach a zbrojniciach Ľudových milícií; investičné výdavky uhrádza z prostriedkov určených na investície,

c) na vozidlá pre potreby vlastných jednotiek Ľudových milícií s tým, že môže požadovať od príslušného straníckeho orgánu len náhradu za spotrebované pohonné hmoty (nie však náhradu iných výdavkov, ako napr. mzdu vodiča, odpisy vozov, ich udržiavanie, podiel bežných opráv).

§ 19

Výdavky na civilnú obranu (CO) a požiarnu ochranu (PO)

Podnik uhrádza spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4 výdavky neinvestičnej povahy

a) na CO, a to na výrobky vojenskej techniky a špeciálny materiál CO, ako aj výrobky civilného charakteru (materiálové zásoby vrátane drobných a krátkodobých predmetov alebo iné predmety), ktoré sú určené výhradne na účely CO a ktoré organizácia teda nepoužíva v bežnej prevádzke,

b) na požiarnu ochranu závodu a na zriadenie a udržiavanie závodných jednotiek požiarnej ochrany.***)

§ 20

Oslavy, pohostenia a dary

(1) Podnik uhrádza spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4 svoje výdavky na celoštátne, miestne a podnikové oslavy. Z prostriedkov podniku neuhrádzajú sa výdavky na oslavy, ktoré usporadúvajú národné výbory a iné organizácie.

(2) Podnik uhrádza výdavky na občerstvenie poskytované v súvislosti s miestnymi a podnikovými oslavami, ako aj výdavky na pohostenie a dary) spôsobom uvedeným v § 1 ods. 4 písm. a).

Tretia časť

Financovanie podnikov s obmedzeným pôsobením hmotnej zainteresovanosti††)

§ 23

(1) Pre podniky, v ktorých sa neuplatňujú princípy sústavy riadenia založené na dlhodobo pôsobiacich ekonomických nástrojoch (hmotná zainteresovanosť na hrubom dôchodku alebo na zisku), platia doterajšie predpisy.

(2) Kde sa v tejto vyhláške hovorí o fonde obnovy, rozumejú sa tým pri podnikoch financovaných podľa tejto časti vlastné zdroje podniku na investície.

(3) Fond závodného stravovania sa zruší v podnikoch, v ktorých sa zavedie nová sústava riadenia, a to ku dňu zavedenia tejto sústavy. Zostatok fondu závodného stravovania sa k tomuto dňu prevedie do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.


Štvrtá časť

Záverečné ustanovenia

§ 24

Ministerstvo financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky a odchýlky z tejto vyhlášky, a to z ustanovení prvej časti a § 12 až 17 druhej časti po dohode s Ústrednou radou odborov.

§ 25

(1) Zrušujú sa:

1. Smernice o financovaní niektorých nákladov hospodárskych organizácií a niektorých výdavkov rozpočtových organizácií č. 117/35000/1960 (Vestník MF č. 13-14 z roku 1960) časť A.

2. Smernice pre vyplácanie a rozdeľovanie odmien závodom vzorne plniacim exportné dodávky č. 113/66 796/1956 (Príloha Vestníka MF č. 9/1956).

3. Smernice o financovaní odmien závodom vzorne plniacim exportné dodávky č. 117/34 343/1959 (Vestník MF č. 5/1959 registrované v Zbierke inštrukcií pre výkonné orgány národných výborov pod č. 109/P-1959).

4. Smernice o financovaní závodného stravovania č. 117/14 072/1964 (Vestník MF č. 5/1964) s výnimkou ustanovení platných pre rozpočtové organizácie.

(2) Pre podniky s hmotnou zainteresovanosťou založenou na hrubom dôchodku alebo na zisku†††) neplatia:

1. Vyhláška č. 10/1960 Zb. o poskytovaní príspevku vedením závodu na úhradu nákladov činnosti základnej organizácie ROH.

2. Vyhláška č. 122/1960 Zb. o poskytovaní prostriedkov a o uhradzovaní nákladov na činnosť základných organizácií Revolučného odborového hnutia v organizáciách štátneho socialistického sektora.

3. Smernice o úhrade niektorých náhrad organizáciami štátneho socialistického sektora z dôvodov pracovného úrazu č. 113/158/1957 (Vestník MF č. 13-14/1960, príloha bod č. 13).

4. Smernice pre financovanie a účtovanie nákladov spojených s výkonom práce žiakov a študentov vo výrobe č. 117/64 520/1959 (Vestník MF č. 8/1959).

§ 26

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Podpredseda Ústrednej rady odborov:

Pastyřík v. r.

Minister financií:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 4 ods. 4 vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

**) Pre rok 1966 Smernicami ÚRO pre financovanie a rozpočtovanie základných organizácií ROH vytlačenými v Zpravodajstve ROH č. 12/1965.

***) Tvorba fondu kultúrnych a sociálnych potrieb je upravená v § 40 vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

) Pre roky 1966 - 1968 ustanovila vláda uznesením č. 333/1965 záväznú minimálnu sadzbu podielu fondu kultúrnych a sociálnych potrieb vo výške 0,8% úhrnu vyplatených miezd, platov, prémií a odmien za individuálne výsledky práce. Týmto uznesením sa súčasne zrušilo pre podniky financované podľa prvej časti a druhej časti tejto yhlášky poskytovanie príspevku vedením závodu na úhradu nákladov na činnosť základnej organizácie ROH (tzv. funkčný paušál) podľa vyhlášky č. 10/1960 Zb.

*) V zmysle vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov.

**) § 40 ods. 3 vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

*) § 84 a 85 vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva, § 7 vyhlášky č. 94/1965 Zb. o správe národného majetku.

**) Vydanými na základe vládneho uznesenia č. 306 z 3. 6. 1964.

***) Vyhláška vlády ČSSR a Ústrednej rady odborov č. 42/1964 Zb.

*) Zákon č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere.

**) Č. 45 155/31/60 z 23. 2. 1960 vytlačené v Zbierke inštrukcií pre výkonné orgány národných výborov, čiastka 5, ročník 1960, por. č. 17.

***) Zákon č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane.

) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na podniky zahraničného obchodu; pre tieto podniky platia osobitné predpisy o výdavkoch na pohostenie a dary.

††) Časť IV. vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

†††) Financované podľa časti III vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.