Vyhláška č. 12/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o výmene oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi a Dohovore o medzinárodnej výmene publikácií

Čiastka 8/1965
Platnosť od 05.03.1965
Účinnosť od 20.03.1965
Redakčná poznámka

Na základe príslušných ustanovení vstupujú obidva Dohovory pre Československú socialistickú republiku v platnosť 29. novembrom 1964.

12

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. januára 1965

o Dohovore o výmene oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi a Dohovore o medzinárodnej výmene publikácií


Dňa 3. decembra 1958 boli v Paríži na X. zasadaní Generálnej konferencie Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu prijaté Dohovor o výmene oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi a Dohovor o medzinárodnej výmene publikácií.

Dňa 29. novembra 1963 bola uložená u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu listina o prijatí uvedených Dohovorov Československou socialistickou republikou.

Na základe príslušných ustanovení vstupujú obidva Dohovory pre Československú socialistickú republiku v platnosť 29. novembrom 1964.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHOVOR

o medzinárodnej výmene publikácií prijatý Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu na jej desiatom zasadaní v Paríži 3. decembra 1958

Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu, ktorá sa zišla na svojom desiatom zasadaní v Paríži v dňoch od 4. novembra do 5. decembra 1958,

vychádzajúc z presvedčenia, že rozvoj medzinárodnej výmeny publikácií je nevyhnutný pre slobodné šírenie myšlienok a poznatkov medzi národmi celého sveta,

prihliadajúc na význam, aký prikladá medzinárodnej výmene publikácií Ústava Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu,

uznávajúc potrebu nového medzinárodného dohovoru o výmene publikácií,

oboznámiac sa s návrhmi na medzinárodnú výmenu publikácií obsiahnutých v bode 15.4.1. programu tohto zasadania,

rozhodnúc sa na svojom deviatom zasadaní, že podľa týchto návrhov má sa vykonať medzinárodná úprava prijatím medzinárodného dohovoru,

prijala 3. decembra 1958 tento Dohovor:

Článok 1

Výmena publikácií

Zmluvné štáty sa zaväzujú, že v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru budú podporovať a uľahčovať výmenu publikácií tak medzi vládnymi orgánmi, ako aj medzi nevládnymi inštitúciami výchovného, vedeckého, technického alebo osvetového rázu, pokiaľ táto výmena neslúži zárobkovým cieľom.

Článok 2

Rozsah výmeny publikácií

1. Podľa tohto Dohovoru môžu byť predmetom výmeny, nie však ďalšieho predaja, medzi orgánmi a inštitúciami uvedenými v článku 1 tohto Dohovoru nasledujúce publikácie:

a) publikácie osvetového, právneho, vedeckého, technického, kultúrneho alebo informačného rázu, ako sú knihy, noviny, časopisy, mapy, plány, tlače, fotografie, mikrofilmy, hudobniny, slepecké publikácie v Braillovej tlači a iné tlačené dokumenty,

b) publikácie uvedené v Dohovore o výmene oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi prijatom Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu 3. decembra 1958.

2. Tento Dohovor sa nijako nedotýka výmeny vykonávanej na základe Dohovoru o výmene oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi prijatom Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu 3. decembra 1958.

3. Tento Dohovor sa nevzťahuje na dôverné dokumenty, úradné obežníky a iné dokumenty, ktoré neboli zverejnené.

Článok 3

Výmenná služba

1. Zmluvné štáty môžu poveriť národnú výmennú službu, alebo ak národná výmenná služba nie je, stredisko alebo strediská výmeny plnením nasledujúcich úloh slúžiacich rozvoju a koordinácii výmeny publikácií medzi orgánmi a inštitúciami uvedenými v článku 1 tohto Dohovoru:

a) uľahčovať medzinárodnú výmenu publikácií najmä zasielaním vhodných materiálov určených na výmenu,

b) poskytovať domácim i zahraničným orgánom a inštitúciám rady a informácie o možnostiach výmeny,

c) podporovať v prípadoch, v ktorých to bude vhodné, výmenu duplikátov.

2. Ak sa však nebude považovať za vhodné sústreďovať v národnej výmennej službe alebo v strediskách výmeny všetku starostlivosť o rozvoj a koordináciu výmeny medzi orgánmi a inštitúciami uvedenými v článku 1 tohto Dohovoru, môžu sa úlohy obsiahnuté v odseku 1 tohto článku zveriť ako celok alebo sčasti inému orgánu alebo iným orgánom.

Článok 4

Spôsob zasielania

Publikácie sa môžu zasielať buď priamo medzi príslušnými orgánmi a inštitúciami alebo prostredníctvom národnej výmennej služby, prípadne prostredníctvom stredísk výmeny.

Článok 5

Poplatky za dopravu

Ak sa zásielky posielajú priamo medzi vymieňajúcimi si stranami, nie sú zmluvné štáty povinné uhrádzať náklady dopravy. Ak sa zásielky vypravujú prostredníctvom strediska alebo stredísk výmeny, uhrádzajú zmluvné štáty dopravné poplatky až na miesto určenia; avšak pri námornej doprave uhrádzajú náklad na obaly a dopravu len do colnice v prístave určenia.

Článok 6

Sadzby a podmienky dopravy

Zmluvné štáty urobia všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány poverené výmenou získali najprirodzenejšie platné sadzby a dopravné podmienky, a to nezávisle od toho, ktorý dopravný prostriedok použijú: poštu, autodopravu, železnicu, riečnu či námornú dopravu, leteckú poštu či leteckú nákladnú dopravu.

Článok 7

Colné a iné výhody

Každý zmluvný štát oslobodí svoje orgány poverené výmenou od platenia tak vývozných, ako dovozných ciel za materiály vymieňané na základe tohto Dohovoru alebo na základe dohôd uzavretých pri jeho vykonávaní a poskytne im najpriaznivejšie zaobchádzanie pokiaľ ide o colné a iné výhody.

Článok 8

Medzinárodná koordinácia výmeny

S cieľom pomáhať Organizácii Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu pri plnení úloh v súvislosti s koordináciou medzinárodnej výmeny uložených jej Ústavou podávajú zmluvné štáty Organizácii každoročne zprávy o vykonávaní tohto Dohovoru a odpisy dvojstranných dohôd uzavretých podľa ustanovenia článku 12.

Článok 9

Správy a štúdie

Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu uverejňuje informácie, ktoré získava od zmluvných štátov podľa článku 8 a spracúva a uverejňuje štúdie o vykonávaní tohto Dohovoru.

Článok 10

Pomoc zo strany UNESCO

1. Zmluvné štáty sa môžu obracať na Organizáciu Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu so žiadosťou o technickú pomoc pri riešení akéhokoľvek problému súvisiaceho s vykonávaním tohto Dohovoru. Organizácia poskytuje túto pomoc v medziach svojho programu a svojich možností, najmä pri zriaďovaní a organizácii národných služieb výmeny.

2. Organizácia je oprávnená obracať sa v týchto veciach na zmluvné štáty s návrhmi z vlastnej iniciatívy.

Článok 11

Pomer k predchádzajúcim dohodám

Tento Dohovor sa nedotýka záväzkov vzniknutých už skôr zmluvným štátom z medzinárodných zmlúv.

Článok 12

Dvojstranné dohody

Kedykoľvek bude potrebné a žiadúce uzavrú zmluvné štáty dvojstranné dohody, aby tak doplnili ustanovenia tohto Dohovoru a aby upravili otázky svojho spoločného záujmu, ktoré vznikajú v súvislosti s vykonávaním tohto Dohovoru.

Článok 13

Jazyky

Tento Dohovor je vyhotovený v anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom znení, pričom všetky štyri texty sú rovnako platné.

Článok 14

Ratifikácia a prijatie

1. Tento Dohovor podlieha ratifikácii alebo prijatiu členských štátov Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu v súlade s ich Ústavou predpísaným postupom.

2. Ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí budú uložené u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu.

Článok 15

Prístup k Dohovoru

1. Tento Dohovor je otvorený na prístup pre všetky nečlenské štáty Organizácie, ktoré na prístup vyzve Výkonný výbor Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu.

2. Prístup sa uskutoční uložením listiny o prístupe u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu.

Článok 16

Začiatok platnosti

Tento Dohovor vstúpi v platnosť uplynutím dvanástich mesiacov odo dňa uloženia tretej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí či prístupe, avšak iba v pomere k tým štátom, ktoré uložili svoju príslušnú listinu k tomuto dňu alebo skôr. Pre každý iný štát, ktorý uloží svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prijatí či prístupe, vstúpi Dohovor v účinnosť uplynutím dvanástich mesiacov odo dňa uloženia ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí či prístupe.

Článok 17

Územná pôsobnosť Dohovoru

Súčasne s ratifikáciou, prijatím či prístupom alebo kedykoľvek neskôr môže ktorýkoľvek zmluvný štát písomne oznámiť generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu, že pôsobnosť tohto Dohovoru rozširuje na všetky či niektoré územia, za medzinárodné styky ktorých zodpovedá. Toto oznámenie vstupuje v platnosť dvanásť mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté.

Článok 18

Výpoveď

1. Každý zo zmluvných štátov môže tento Dohovor vypovedať v mene svojom alebo v mene ktoréhokoľvek územia, za medzinárodné styky ktorého zodpovedá.

2. Výpoveď sa musí oznámiť písomne a listina o tom sa uloží u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu.

3. Výpoveď vstúpi v účinnosť uplynutím dvanástich mesiacov odo dňa, keď bola prijatá listina o výpovedi.

Článok 19

Notifikácia

Generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu informuje členské štáty Organizácie, nečlenské štáty uvedené v článku 15, ako aj Organizáciu Spojených národov o uložení všetkých ratifikačných listín a listín o prijatí či prístupe uvedených v článkoch 14 a 15, ako aj o všetkých oznámeniach a výpovediach uvedených v článkoch 17 a 18.

Článok 20

Zmena Dohovoru

1. Tento Dohovor môže zmeniť Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu. Zmenené znenie bude záväzné len pre tie štáty, ktoré sa stanú stranami dohovoru o zmene.

2. V prípade, že by Generálna konferencia prijala nový dohovor, ktorý by menil tento Dohovor ako celok alebo jeho časti a ak by nový dohovor neustanovil niečo iné, prestane tento Dohovor byť otvorený pre ratifikáciu, prijatie či prístup začínajúc dňom, keď vstúpi v účinnosť nový dohovor o zmene.

Článok 21

Registrácia

V súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov bude sa tento Dohovor na žiadosť generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu registrovať v sekretariáte Organizácie Spojených národov.

Dané v Paríži 5. decembra 1958 vo dvoch rovnako platných vyhotoveniach podpísaných predsedom desiateho zasadania Generálnej konferencie a generálnym riaditeľom Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu. Obe tieto vyhotovenia sa uložia v archíve Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu a ich príslušne overené kópie sa odovzdajú všetkým štátom uvedeným v článkoch 14 a 15, ako aj Organizácii Spojených národov.

Uvedený text je autentickým znením Dohovoru riadne prijatého Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu na jej desiatom zasadaní, ktoré sa konalo v Paríži a skončilo 5. decembra 1958.

Na dôkaz tohto pripojili svoje podpisy 5. decembra 1958:

Predseda generálnej konferencie

Jean Berthoin v. r.

Generálny riaditeľ

Luther H. Evans v. r.

DOHOVOR

o výmene oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi, prijatý Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu na jej desiatom zasadaní v Paríži 3. decembra 1958

Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu, ktorá sa zišla na svojom desiatom zasadaní v Paríži v dňoch od 4. novembra do 5. decembra 1958,

vychádzajúc z presvedčenia, že rozvoj medzinárodnej výmeny publikácií je nevyhnutný pre slobodné šírenie myšlienok a poznatkov medzi národmi celého sveta,

prihliadajúc na význam, aký prikladá medzinárodnej výmene publikácií Ústava Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu,

majúc na zreteli ustanovenia o výmene oficiálnych publikácií obsiahnuté v Dohovore o medzinárodnej výmene úradných dokumentov, vedeckých i literárnych publikácií a v Dohovore smerujúcom na zabezpečenie bezprostrednej výmeny úradného listu, ako aj parlamentných ročeniek a dokumentov, uzavretých v Bruseli 15. marca 1886, ako aj v rôznych regionálnych dohodách o výmene publikácií,

uznávajúc potrebu nového medzinárodného dohovoru o výmene oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi,

oboznámiac sa s návrhmi na výmenu oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi obsiahnutými v bode 14.4.1 programu tohto zasadania,

rozhodnúc sa na svojom deviatom zasadaní, že podľa týchto návrhov sa má vykonať medzinárodná úprava prijatím medzinárodného dohovoru,

prijala 3. decembra 1958 tento Dohovor:

Článok 1

Výmena oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov

Zmluvné štáty vyjadrujú svoju vôľu vymieňať si na základe vzájomnosti svoje oficiálne publikácie a vládne dokumenty v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru.

Článok 2

Vymedzenie pojmov oficiálnej publikácie a vládne dokumenty

1. Pre účely tohto Dohovoru sa za oficiálne publikácie a vládne dokumenty považujú, pokiaľ sa vydávajú na príkaz a nákladom ktoréhokoľvek vnútroštátneho vládneho orgánu, nasledujúce publikácie: vládne vestníky, parlamentné zprávy a dokumenty a iné texty zákonodarného rázu; administratívne publikácie a zprávy ústredných, sväzových a regionálnych vládnych orgánov; štátne bibliografie a správne príručky, zbierky zákonov, rozhodnutia súdov a iné publikácie, ktoré budú určené dohodou.

2. Pri vykonávaní tohto Dohovoru sa však môžu zmluvné štáty samy dohodnúť na vymedzení rozsahu oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov, ktoré sa majú stať predmetom výmeny.

3. Tento Dohovor sa netýka dôverných dokumentov, úradných obežníkov a iných dokumentov neurčených pre verejnosť.

Článok 3

Dvojstranné dohody

Kedykoľvek to bude potrebné a žiadúce uzavrú zmluvné štáty dvojstranné dohody, aby tak doplnili ustanovenia tohto Dohovoru a aby upravili otázky svojho spoločného záujmu, ktoré vznikajú v súvislosti s vykonávaním tohto Dohovoru.

Článok 4

Národné orgány poverené výmenou

1. Výmenu publikácií vykonáva v každom zmluvnom štáte národná výmenná služba alebo tam, kde táto služba zriadená nie je, stredisko alebo strediská výmeny.

2. Orgány poverené výmenou zodpovedajú v každom zmluvnom štáte za vykonávanie tohto Dohovoru i za vykonávanie dvojstranných dohôd uvedených v článku 3, pokiaľ také dohody boli uzavreté. Každý zmluvný štát splnomocní svoju národnú výmennú službu alebo strediská výmeny na zhromažďovanie dokumentov určených na výmenu a zabezpečí potrebné finančné prostriedky na vykonávanie výmeny.

Článok 5

Zoznam a počet publikácií určených na výmenu

Orgány zmluvných štátov poverené výmenou určia spoločnou dohodou zoznam a počet oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov určených na výmenu. Dohodnutý zoznam a počet vymieňaných oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov môže sa meniť dohodou medzi týmito orgánmi.

Článok 6

Spôsob zasielania

Zásielky sa môžu zasielať priamo orgánom povereným výmenou alebo adresátom, ktorých tieto orgány označia. Spôsob vedenia evidencie zásielok sa môže určiť vzájomnou dohodou orgánov poverených výmenou.

Článok 7

Poplatky za dopravu

Ak sa nedohodne inak, uhrádza všetok náklad na dopravu až do miesta určenia stredisko výmeny, ktoré vypracuje zásielku; avšak pri námornej doprave uhrádza náklad na obaly a dopravu len do colnice v prístave určenia.

Článok 8

Sadzby a podmienky dopravy

Zmluvné štáty urobia všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány poverené výmenou získali najpriaznivejšie platné sadzby a dopravné podmienky, a to nezávisle od toho, ktorý dopravný prostriedok použijú: poštu, autodopravu, železnicu, riečnu či námornú dopravu, leteckú poštu či leteckú nákladnú dopravu.

Článok 9

Colné a iné výhody

Každý zmluvný štát oslobodí svoje orgány poverené výmenou od platenia tak vývozných, ako dovozných colných poplatkov za materiály vymieňané na základe tohto Dohovoru alebo na základe dohôd uzavretých pri jeho vykonávaní a poskytne im najpriaznivejšie zaobchádzanie, pokiaľ ide o colné a iné výhody.

Článok 10

Medzinárodná koordinácia výmeny

S cieľom pomáhať Organizácii Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu pri plnení úloh súvisiacich s koordináciou medzinárodnej výmeny uložených jej Ústavou podávajú zmluvné štáty Organizácii každoročne zprávy o vykonávaní tohto Dohovoru a zasielajú jej odpisy dvojstranných dohôd uzavretých podľa ustanovenia článku 3.

Článok 11

Zprávy a štúdie

Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu uverejňuje informácie, ktoré získava od zmluvných štátov podľa článku 10 a spracúva a uverejňuje štúdie o vykonávaní tohto Dohovoru.

Článok 12

Pomoc zo strany UNESCO

1. Zmluvné strany sa môžu obracať na Organizáciu Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu so žiadosťou o technickú pomoc pri riešení akéhokoľvek problému súvisiaceho s vykonávaním tohto Dohovoru. Organizácia poskytuje túto pomoc v medziach svojho programu a svojich možností najmä pri zriaďovaní a organizácii národných služieb výmeny.

2. Organizácia je oprávnená obracať sa v týchto veciach na zmluvné štáty s návrhmi z vlastnej iniciatívy.

Článok 13

Pomer k predchádzajúcim dohodám

Tento Dohovor sa nedotýka záväzkov vzniknutých už skôr zmluvným štátom z medzinárodných zmlúv. Tento Dohovor nemôže sa vykladať tak, akoby ukladal povinnosť vykonávať po druhý raz výmenu uskutočňovanú na základe už platných dohôd.

Článok 14

Jazyky

Tento Dohovor je vyhotovený v anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom znení, pričom všetky štyri texty sú rovnako platné.

Článok 15

Ratifikácia a prijatie

1. Tento Dohovor podlieha ratifikácii alebo prijatiu členských štátov Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu v súlade s ich Ústavou predpísaným postupom.

2. Ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí sa uložia u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu.

Článok 16

Prístup k Dohovoru

1. Tento Dohovor je otvorený na prístup pre všetky nečlenské štáty Organizácie, ktoré na prístup vyzve Výkonný výbor Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu.

2. Prístup sa uskutoční uložením listiny o prístupe u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu.

Článok 17

Začiatok platnosti

Tento Dohovor vstúpi v platnosť uplynutím dvanástich mesiacov odo dňa uloženia tretej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí či prístupe, avšak iba v pomere k tým štátom, ktoré uložili svoju príslušnú listinu k tomuto dňu alebo skôr. Pre každý iný štát, ktorý uloží svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prijatí či prístupe, vstúpi Dohovor v účinnosť uplynutím dvanástich mesiacov odo dňa uloženia ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí či prístupe.

Článok 18

Územná pôsobnosť Dohovoru

Súčasne s ratifikáciou, prijatím či prístupom alebo kedykoľvek neskôr môže ktorýkoľvek zmluvný štát písomne oznámiť generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu, že pôsobnosť tohto Dohovoru rozširuje na všetky či niektoré územia, za medzinárodné styky ktorých zodpovedá. Toto oznámenie vstupuje v platnosť dvanásť mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté.

Článok 19

Výpoveď

1. Každý zo zmluvných štátov môže tento Dohovor vypovedať v mene svojom alebo v mene ktoréhokoľvek územia, za medzinárodné styky ktorého zodpovedá.

2. Výpoveď musí sa oznámiť písomne a listina o tom sa uloží u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu.

3. Výpoveď vstúpi v účinnosť uplynutím dvanástich mesiacov odo dňa, keď bola prijatá listina o výpovedi.

Článok 20

Notifikácia

Generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu informuje členské štáty Organizácie, nečlenské štáty uvedené v článku 16, ako i Organizáciu Spojených národov o uložení všetkých ratifikačných listín a listín o prijatí či prístupe, o ktorých sa hovorí v článkoch 15 a 16, ako aj o všetkých notifikáciách a výpovediach uvedených v článkoch 18 a 19.

Článok 21

Zmena Dohovoru

1. Tento Dohovor môže zmeniť Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu. Zmenené znenie bude záväzné len pre tie štáty, ktoré sa stanú stranami dohovoru o zmene.

2. V prípade, že by Generálna konferencia prijala nový dohovor, ktorý by menil tento Dohovor ako celok alebo jeho častí a ak by nový dohovor neustanovil niečo iné, prestane tento Dohovor byť otvorený pre ratifikáciu, prijatie či prístup začínajúc dňom, keď vstúpi v účinnosť nový dohovor o zmene.

Článok 22

Registrácia

V súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov tento Dohovor sa bude na žiadosť generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu registrovať v sekretariáte Organizácie Spojených národov.

Dané v Paríži 5. decembra 1958 vo dvoch rovnako platných vyhotoveniach podpísaných predsedom desiateho zasadania Generálnej konferencie a generálnym riaditeľom Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu. Obe tieto vyhotovenia budú uložené v archíve Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu a ich príslušne overené kópie sa odovzdajú všetkým štátom uvedeným v článkoch 15 a 16, ako aj Organizácii Spojených národov.

Uvedený text je autentickým znením Dohovoru riadne prijatého Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu na jej desiatom zasadaní, ktoré sa konalo v Paríži a skončilo 5. decembra 1958.

Na dôkaz toho pripojili svoje podpisy 5. decembra 1958:

Predseda Generálnej konferencie

Jean Berthoin v. r.

Generálny riaditeľ

Luther H. Evans v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.