Uznesenie č. 119/1965 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 50/1965
Platnosť od 19.11.1965 do31.12.1970
Zrušený 134/1970 Zb.

119

UZNESENIE NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA

z 10. novembra 1965

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia zo 14. júla 1965 č. 73 Zb. o zmene Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín na Ústrednú správu uránového priemyslu,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. augusta 1965 č. 88 Zb. o zmene zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia zo 6. októbra 1965 č. 102 Zb. o jednotnom riadení povinného skúšania a hodnotenia výrobkov.

Laštovička v. r.