Vyhláška č. 118/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

Čiastka 49/1965
Platnosť od 10.11.1965 do29.11.1990
Účinnosť od 25.11.1965 do29.11.1990
Zrušený 45/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 5 vstúpila v platnosť výmenou nót oboch strán o jej schválení, t. j. 19. augustom 1965.

118

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. septembra 1965

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

Dňa 27. marca 1965 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci.

Dohoda podľa svojho článku 5 vstúpila v platnosť výmenou nót oboch strán o jej schválení, t. j. 19. augustom 1965.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Talianskej republiky vedené snahou rozvíjať hospodárske vzťahy medzi oboma štátmi sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú pomáhať a podporovať šírenie vedeckej a technickej spolupráce medzi oboma štátmi na úseku národného hospodárstva, priemyslu a pôdohospodárstva; v oblasti priemyslu najmä v odbore chémie, energetiky, strojárstva, metalurgie, automatizácie, dopravy a v odbore vedeckého riadenia.

Článok 2

Pre uskutočnenie cieľov podľa článku 1 zmluvné strany uľahčia najmä:

a) výmenu vedeckej a technickej dokumentácie,

b) vzájomné konzultácie expertov,

c) povoľovanie štipendií pre štúdium na univerzitách a vedeckých ústavoch a pre školenie odborníkov v priemyslových závodoch,

d) organizovanie konferencií, ako aj vedeckých a technických kurzov,

e) vypracovanie projektov a štúdií týkajúcich sa zriaďovania nových priemyslových podnikov a ich zariadení,

f) postupovanie patentov a výrobných licencií.

Článok 3

Obe zmluvné strany vymenujú stále komisie, ktoré budú zabezpečovať realizáciu ustanovenia článku 2 a riešiť otázky vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody.

Článok 4

Stále komisie sa budú schádzať striedavo v Prahe a v Ríme v zásade raz ročne. Na zasadaniach sa budú zaoberať ročnými plánmi vedeckých a technických výmen, ako aj ďalšími námetmi smerujúcimi k rozširovaniu a rozvíjaniu vedeckej a technickej spolupráce medzi oboma štátmi.

Na rokovania stálych komisií môžu sa prizvať experti hospodárskych organizácií, ako aj zástupcovia zúčastnených spoločností, inštitúcií, vedeckých ústavov a vysokých škôl.

Článok 5

Táto Dohoda sa predloží na schválenie príslušným ústavným orgánom oboch zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Táto Dohoda je dojednaná na dobu 5 rokov, začínajúc dňom vstupu v platnosť. Ak Dohodu jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím platnosti, bude sa mlčky považovať za predlžovanú z roka na rok.

Dané v Prahe 27. marca 1965 vo dvoch vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Antonín Mrázek v. r.

Za vládu

Talianskej republiky:

Mario Zagari v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.