Zákon č. 117/1965 Zb.Zákon o Štátnej banke československej

Čiastka 49/1965
Platnosť od 10.11.1965 do31.12.1970
Účinnosť od 10.11.1965 do31.12.1970
Zrušený 144/1970 Zb.

117

ZÁKON

z 10. novembra 1965

o Štátnej banke československej

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Základné ustanovenia

§ 1

Štátna banka československá (ďalej len „banka“) zriadená v roku 1950 je ústrednou bankou Československej socialistickej republiky.

§ 2

(1) Označenie banky je „Státní banka československá“ alebo „Štátna banka československá“.

(2) Sídlom banky je Praha.

(3) Banka môže vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.

§ 3

(1) Banka

a) má výhradné právo vydávať bankovky a riadi obeh peňazí v štáte,

b) poskytuje prevádzkové a investičné úvery socialistickým organizáciám,

c) vykonáva platobný styk, ako aj zúčtovanie s organizáciami,

d) financuje investičnú výstavbu uskutočňovanú socialistickými organizáciami a kontroluje jej prípravu a efektívnosť,

e) vykonáva v socialistických organizáciách rozbory tvorby a používania prostriedkov na mzdy a kontrolu, či vyplácajú mzdy v rámci vytvorených prostriedkov,

f) spravuje zlaté a devízové prostriedky a rezervy štátu a bankový devízový fond,

g) nakupuje, vymieňa a predáva drahé kovy a cudzozemské platobné prostriedky,

h) prijíma a poskytuje úvery a záruky v styku s devízovými cudzozemcami,

i) vykonáva platobný styk a ďalšiu bankovoobchodnú činnosť v styku so zahraničím,

j) vykonáva pokladničné plnenie štátneho rozpočtu,

k) vykonáva ďalšiu činnosť podľa pokynov vlády.

(2) Banka je oprávnená zisťovať, a to najmä pri účasti na plánovacích prácach a pri poskytovaní úveru, ako socialistické organizácie používajú celospoločenské prostriedky, prípadne prostriedky poskytované im bankou.

(3) Organizácie sú povinné predkladať banke potrebné doklady, poskytovať jej požadované informácie, umožniť previerky na mieste a inak jej umožňovať plnenie jej funkcií.

(4) Ak banka zistí nedostatky v hospodárení socialistických organizácií, je oprávnená požadovať od nich i od ich nadriadených orgánov odstránenie týchto nedostatkov a prípadne použiť proti organizáciám opatrenia ustanovené v osobitných predpisoch.

§ 4

Ústredie banky

a) zostavuje a prerokúva s príslušnými ústrednými orgánmi návrh úverového a pokladničného plánu a zásad úverovej politiky a predkladá ich vláde na schválenie,

b) určuje pomer československej koruny k cudzím menám na podklade ustanovenom zákonom a určuje ceny zlata v bankových operáciách s cudzinou,

c) zastupuje štát na základe splnomocnenia vlády v medzinárodných finančných a bankových inštitúciách,

d) ustanovuje zásady pre uzavieranie bankovofinančných dohôd s devízovými cudzozemcami a zásady pre poskytovanie a prijímanie zahraničných bankových úverov.

§ 5

Plnením niektorých úloh vyhradených banke môže ústredie banky poveriť iné peňažné ústavy alebo orgány; pokiaľ neustanoví inak, platia pre poverené peňažné ústavy (orgány) obdobne predpisy platné pre banku.

Riadenie, organizácia a hospodárenie banky

§ 6

(1) Banku riadi generálny riaditeľ.

(2) Generálneho riaditeľa a jeho námestníkov vymenúva a odvoláva vláda.

(3) Generálny riaditeľ má postavenie vedúceho ústredného orgánu štátnej správy.

(4) V zásadných finančných a menových otázkach postupuje generálny riaditeľ po dohode s ministrom financií.

(5) Generálny riaditeľ vydáva právne predpisy o

- poskytovaní úverov socialistickým organizáciám,

- úrokových sadzbách z úverov poskytovaných socialistickým organizáciám a z prostriedkov na ich účtoch v peňažných ústavoch, ako aj o odmenách, náhradách a paušáloch náhrad pri vykonávaní bankových operácií,

- používaní ďalších bankových ekonomických nástrojov v oblasti vnútorných a zahraničných menových vzťahov,

- financovaní a o bankovej kontrole investičnej výstavby uskutočňovanej socialistickými organizáciami,

- platobnom styku v tuzemsku i so zahraničím, ako aj o zúčtovaní s organizáciami,

- pokladničných operáciách v socialistických organizáciách a o zmenárenskej činnosti.

§ 7

Poradným orgánom generálneho riaditeľa je banková správa.

§ 8

Banka vykonáva svoju činnosť prostredníctvom ústredia v Prahe, Oblastného ústavu pre Slovensko v Bratislave, pobočiek, prípadne iných organizačných jednotiek.

§ 9

(1) Oblastný ústav pre Slovensko riadi oblastný riaditeľ vo funkcii námestníka generálneho riaditeľa pre Slovensko.

(2) Oblastného riaditeľa vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh generálneho riaditeľa.

§ 10

Za banku podpisujú spoločne generálny riaditeľ a jeho námestník alebo jeden z nich a člen bankovej správy. Rozsah oprávnení ďalších pracovníkov podpisovať za banku ustanovia organizačné predpisy banky.

§ 11

Banka má štatutárny fond, všeobecný rezervný fond, prípadne ďalšie fondy ustanovené vládou.

§ 12

Štatutárny fond je jedna miliarda Kčs a slúži na zabezpečenie záväzkov banky. Vláda môže podľa potreby štatutárny fond zvýšiť a určiť, z akých prostriedkov sa zvýšená časť štatutárneho fondu doplní.

§ 13

Do všeobecného rezervného fondu idú prídely zo zisku tak dlho, až dosiahne výšku štatutárneho fondu.

§ 14

O použití zisku, ktorý zostane po prídeloch fondom zriadeným podľa § 11, rozhoduje vláda.

§ 15

Strata banky sa uhrádza zo všeobecného rezervného fondu; pokiaľ tento fond na úhradu straty nestačí, uhradí ju štát.

§ 16

Banka zostavuje za uplynulý rok účtovnú uzávierku a výročnú zprávu. Účtovnú uzávierku a výročnú zprávu schvaľuje vláda.

Všeobecné ustanovenia

§ 17

Banka neručí za záväzky štátu, pokiaľ výslovne takú záruku neprevezme. Štát ručí za záväzky banky, len ak je to výslovne ustanovené.

§ 18

Spory medzi bankou a socialistickými organizáciami z úverových vzťahov, pokiaľ spadajú do pôsobnosti orgánov hospodárskej arbitráže, môžu sa predložiť týmto orgánom na rozhodnutie len po bezvýslednom prerokovaní veci medzi bankou a orgánom nadriadeným úverovanej organizácii.

§ 19

Pre výpočet úrokov zo súm skladaných alebo dochádzajúcich v prospech účtov organizácií a zo zostatkov na týchto účtoch, ako aj z poskytnutých úverov je rozhodujúce zúčtovanie príslušnej sumy v banke.

§ 20

Na pracovníkov banky sa nevzťahujú ustanovenia § 23 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva.

§ 21

Činnosť, organizáciu a hospodárenie banky podrobnejšie upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda.


Záverečné ustanovenia

§ 22

(1) Práva a záväzky ústavov uvedených v § 2 zákona č. 31/1950 Zb., ktoré sa podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 383/1950 Ú. l. I (č. 380/1950 Ú. v. I.) na banku doteraz nepreviedli, nebudú sa na ňu prevádzať. Právne pomery ústavov uvedených v § 2 zákona č. 31/1950 Zb. upraví Ministerstvo financií.

(2) Zrušujú sa:

a) zákon č. 31/1950 Zb. o Štátnej banke československej,

b) vyhláška Štátnej banky československej č. 1761/1950 Ú. l. II. (č. 241/1950 Ú. v. II.), ktorou sa uverejňuje znenie organizačných pravidiel schválených ministrom financií,

c) vyhláška Ministerstva financií č. 383/1950 Ú. l. I (č. 380/1950 Ú. v. I) o prevode práv a záväzkov na Štátnu banku československú,

d) § 3 ods. 1 a § 7 až 12 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva,

e) § 11 ods. 1 rozpočtového zákona na rok 1957 č. 25/1957 Zb.,

f) zákon č. 43/1958 Zb. o rozšírení odboru činnosti Štátnej banky československej,

g) § 8 zákona č. 93/1964 Zb. o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady, a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov.

(3) Mení sa:

a) ustanovenie § 17 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva,

b) ustanovenie § 11 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora,

c) ustanovenia § 20 a 21 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami,

d) ustanovenie § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.

§ 23

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.