Zákon č. 114/1965 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1963 Zb. o Štátnej plánovacej komisii

Čiastka 49/1965
Platnosť od 10.11.1965 do28.04.1968
Účinnosť od 10.11.1965 do28.04.1968
Zrušený 53/1968 Zb.

114

ZÁKON

z 10. novembra 1965,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1963 Zb. o Štátnej plánovacej komisii

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok I

Zákon č. 52/1963 Zb. o Štátnej plánovacej komisii sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 1 znie:

(1) Štátna plánovacia komisia zabezpečuje na základe sústavnej analýzy rozvoja národného hospodárstva prípravu štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva. Na tento účel

a) riadi prípravu a predkladá vláde návrhy

- dlhodobého výhľadu rozvoja národného hospodárstva,

- dlhodobých štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva a smerníc pre ich vypracovanie,

- vykonávacích štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva,

vypracované na podklade návrhov odborných ústredných orgánov vlády a návrhov plánov rozvoja jednotlivých odvetví, ktoré jej predkladajú odvetvové ústredné orgány, a návrhov plánov, ktoré jej predkladajú krajské národné výbory,

b) predkladá vláde návrhy koncepcií a zásad hospodárskej politiky, najmä

- investičnej politiky,

- rozvoja vonkajších vzťahov a zapojenia ekonomiky štátu do medzinárodnej deľby práce,

- vývoja cien a miezd,

- finančnej, úverovej a devízovej politiky,

c) predkladá vláde

- komplexné návrhy rozvoja oblasti a návrhy hlavných smerov rozmiestnenia výrobných síl,

- návrhy zásadných národohospodárskych opatrení a posudky k návrhom zásadnej povahy týkajúcim sa rozvoja národného hospodárstva, ktoré vláde predkladajú iné orgány,

- návrhy na zdokonaľovanie nástrojov plánu a ekonomických nástrojov,

d) ustanovuje metodiku vypracovania štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva.“

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 4 tohto znenia:

(4) Štátna plánovacia komisia sa spravuje vo svojej činnosti pokynmi vlády. Právomoc Štátnej plánovacej komisie podrobnejšie vymedzujú osobitné predpisy. Tieto predpisy tiež ustanovujú, aká právomoc jej patrí len spoločne s inými ústrednými orgánmi.“

3. § 3 ods. 2 znie:

(2) Prácu Štátnej plánovacej komisie a jej aparátu riadi jej predseda.“

4. V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 5; odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

5. § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa.

6. V § 4 v ods. 4 sa slová „jej štatút, ktorý vydá vláda“ nahrádzajú slovami „vláda, prípadne osobitné predpisy“.

7. § 6 sa vypúšťa.


Článok II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.