Zákon č. 113/1965 Zb.Zákon o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenei a organizáciu

(v znení č. 1/1967 Zb.)

Čiastka 49/1965
Platnosť od 10.11.1965 do28.04.1968
Účinnosť od 18.01.1967 do28.04.1968
Zrušený 53/1968 Zb.

113

ZÁKON

z 10. novembra 1965

o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenie a organizáciu

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


ČASŤ I

Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy

§ 1

Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy je odborným ústredným orgánom vlády.

§ 2

(1) V oblasti financií a úveru Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy prerokúva návrhy

a) koncepcií a zásad finančnej, úverovej a devízovej politiky,

b) štátneho rozpočtu, úverového a pokladničného plánu,

c) štátneho záverečného účtu,

d) zásadných opatrení v oblasti financií a úverov,

e) opatrení, ktorými sa ustanovujú alebo menia dlhodobé ekonomické nástroje riadenia

a dáva vláde k nim svoje stanoviská.

(2) Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy v rozsahu ustanovenom vládou dáva smernice a pokyny ústredným orgánom a krajským národným výborom na zabezpečenie jednotného riadenia finančnej, úverovej a devízovej politiky.

§ 3

V oblasti cien Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy

a) vypracúva návrhy koncepcie vývoja cenovej politiky,

b) vydáva opatrenia na zdokonaľovanie sústavy cien,

c) vypracúva návrhy, prípadne v rozsahu vymedzenom vládou ustanovuje úroveň cien, najdôležitejšie cenové relácie a ich zmeny,

d) ustanovuje zásady pre určenie a zmeny základných zložiek cien,

e) vydáva právne predpisy o pôsobnosti orgánov hospodárskeho riadenia a socialistických organizácií pri tvorbe, kontrole a štatistike cien a o spôsobe tvorby, kontroly a štatistiky cien.

§ 4

V oblasti miezd a pracovných vzťahov Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy

a) vypracúva návrhy koncepcie vývoja mzdovej politiky,

b) so súhlasom vlády vydáva zásady mzdovopolitických opatrení,

c) schvaľuje mzdové sústavy,

d) ustanovuje rámcové zásady mzdových foriem a vydáva odporúčania pre ich uplatňovanie,

e) ustanovuje metodiku a zásadné smery racionalizácie a normovania práce,

f) vydáva právne predpisy, ktorými sa ustanovuje

- spoločenská záruka miezd a opatrení pri nežiadúcom vývoji miezd,

- mzdové tarify, druhy a výška príplatkov k mzdám a zásady ich používania,

- pôsobnosť orgánov hospodárskeho riadenia a socialistických organizácií na úseku odmeňovania práce,

g) v rozsahu ustanovenom vládou vydáva po dohode s Ústrednou radou odborov právne predpisy o náhradách poskytovaných pracovníkom na úhradu výdavkov v súvislosti s výkonom práce, o náhradách a príspevkoch pri nábore pracovných síl a predpisy o odmenách za práce vykonávané mimo pracovného pomeru.

§ 5

Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy dáva vláde stanoviská k návrhom zásadných opatrení v oblasti pracovných vzťahov, sociálneho zabezpečenia a nemocenského poistenia.

§ 6

(1) Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy sa skladá z predsedu, ktorým je člen vlády, a ďalších členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda.

(2) Prácu Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy a jej aparátu riadi jej predseda, ktorý tiež určí organizáciu jej aparátu.

§ 7

(1) Pôsobnosť, ktorá podľa osobitných predpisov patrí Štátnemu cenovému výboru a Štátnej mzdovej komisii, prechádza na Štátnu komisiu pre financie, ceny a mzdy.

(2) Na Štátnu komisiu pre financie, ceny a mzdy prechádza aj pôsobnosť, ktorá patrí Štátnej plánovacej komisii podľa § 18 vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily.

ČASŤ II

Štátna komisia pre techniku

§ 8

Štátna komisia pre techniku je odborným ústredným orgánom vlády.

§ 9

Štátna komisia pre techniku riadi prípravu a spracúva

a) technickoekonomické štúdie rozvoja vybratých úsekov národného hospodárstva, štúdie reprodukcie základných prostriedkov, koncepcie vedeckotechnického rozvoja a koncepcie výstavby a prestavby miest a dedín ako podklady pre dlhodobý výhľad a dlhodobé štátne plány rozvoja národného hospodárstva,

b) časti štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva týkajúce sa rozvoja vedy a techniky a projektových prác.

§ 10

V oblasti rozvoja vedy a techniky Štátna komisia pre techniku

a) riadi podľa osobitných predpisov rozvoj vedeckovýskumnej a vývojovej základne,

b) sleduje plnenie úloh štátneho plánu výskumných a vývojových prác a v rozsahu ustanovenom vládou dáva ústredným orgánom a vedeckým inštitúciám smernice na riešenie týchto úloh v súlade so záväznými úlohami plánu,

c) v rozsahu vymedzenom vládou ustanovuje zameranie vedeckotechnickej spolupráce so socialistickými štátmi a vedeckotechnických stykov s kapitalistickými štátmi a s rozvojovými krajinami, ako aj zameranie licenčnej politiky,

d) riadi činnosť v odbore vedeckotechnických informácií.

§ 11

V oblasti investičnej výstavby Štátna komisia pre techniku

a) ustanovuje projektové normy, normy lehôt výstavby a ostatné technické nástroje riadenia investičnej výstavby,

b) ustanovuje postup a kritériá pre posudzovanie efektívnosti investícií,

c) ustanovuje zásady pre tvorbu a ochranu životného a pracovného prostredia, pre riešenie architektonickej a výtvarnej úrovne výstavby a pre územné projektovanie,

d) schvaľuje projektovú dokumentáciu vládou určených stavieb a vydáva povolenia na ich začatie; podáva odborné posudky (expertízy) k územným plánom schvaľovaným vládou,

e) v priebehu vykonávania investičnej výstavby organizuje činnosť ústredných orgánov a krajských národných výborov tak, aby sa sporné medziodvetvové technicko-organizačné otázky včas a v súlade so záväznými úlohami plánu vyriešili,

f) vyhodnocuje vládou určené stavby,

g) vydáva právne predpisy

- o rozsahu projektovej a inej prípravy investičnej výstavby,

- o pôsobnosti a postupe orgánov a organizácií pri príprave investičnej výstavby, pri posudzovaní a schvaľovaní projektovej dokumentácie, pri povoľovaní začať stavbu a pri vyhodnocovaní stavieb,

- o pôsobnosti a postupe orgánov a organizácií pri vydávaní územných rozhodnutí, uskutočňovaní stavebného konania, štátneho stavebného dozoru a pri udeľovaní povolení na uvedenie stavieb do trvalej prevádzky (užívania),

- o hmotnej zainteresovanosti účastníkov investičnej výstavby.

§ 12

(1) Štátna komisia pre techniku sa skladá z predsedu, ktorým je člen vlády, a ďalších členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda. Členom Štátnej komisie pre techniku je aj predseda Slovenskej komisie pre techniku.

(2) Prácu Štátnej komisie pre techniku a jej aparátu riadi jej predseda, ktorý tiež určí organizáciu jej aparátu.

§ 13

(1) Oblastným orgánom Štátnej komisie pre techniku a súčasne orgánom Slovenskej národnej rady je Slovenská komisia pre techniku.

(2) Slovenskú komisiu pre techniku zriadi a jej pôsobnosť a organizáciu ustanoví Slovenská národná rada zákonom.

§ 14

Štátnej komisii pre techniku sú podriadené Úrad pre normalizáciu a meranie, Úrad pre patenty a vynálezy a organizácie, pri ktorých to ustanoví vláda.

§ 15

Pôsobnosť, ktorá podľa osobitných predpisov patrí Štátnej komisii pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a Štátnej komisii pre investičnú výstavbu, prechádza na Štátnu komisiu pre techniku.

ČASŤ IV

Štátna komisia pre riadenie a organizáciu

§ 20

Štátna komisia pre riadenie a organizáciu je odborným ústredným orgánom vlády.

§ 21

Štátna komisia pre riadenie a organizáciu

a) pripravuje, prerokúva a predkladá vláde návrhy

- na rozvíjanie sústavy riadenia národného hospodárstva,

- na usporiadanie orgánov hospodárskeho riadenia, orgánov štátnej správy, ich pôsobnosti a vzájomných vzťahov,

- zásad organizačnej štruktúry výrobných hospodárskych jednotiek a štátnych organizácií;

b) v prípadoch určených vládou riadi prípravu zásadných opatrení ústredných orgánov a krajských národných výborov v oblasti riadenia a organizácie, prerokúva a schvaľuje návrhy týchto opatrení vrátane právnych úprav, prípadne dáva k nim svoje stanoviská, pokiaľ si rozhodnutie vyhradila vláda.

§ 22

Štátna komisia pre riadenie a organizáciu

a) dáva ústredným orgánom, krajským národným výborom a vedeckým inštitúciám smernice a pokyny

- na zabezpečenie úloh ustanovených vládou v oblasti riadenia a organizácie,

- pre činnosť výskumných ústavov technickoorganizačného zamerania,

- na prípravu a výchovu vedúcich hospodárskych pracovníkov;

b) ustanovuje zásady a opatrenia pre racionalizáciu riadiacich a správnych činností.

§ 23

(1) Štátna komisia pre riadenie a organizáciu sa skladá z predsedu a z ďalších členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda.

(2) Prácu Štátnej komisie pre riadenie a organizáciu a jej aparátu riadi jej predseda, ktorý tiež určí organizáciu jej aparátu.

§ 24

Štátnej komisii pre riadenie a organizáciu podliehajú organizácie, pri ktorých to ustanoví vláda.

ČASŤ V

Spoločné ustanovenia

§ 25

(1) Odborné ústredné orgány uvedené v tomto zákone riadia sa vo svojej činnosti pokynmi vlády, ktorá na ne môže preniesť aj svoju pôsobnosť ustanovenú v iných zákonoch.

(2) Právomoc odborných ústredných orgánov uvedených v tomto zákone podrobnejšie vymedzujú osobitné predpisy. Tieto predpisy tiež ustanovujú, aká právomoc im patrí len spoločne s inými ústrednými orgánmi.

§ 26

Všetky štátne a hospodárske orgány a organizácie sú povinné podávať odborným ústredným orgánom, uvedeným v tomto zákone, údaje a zprávy, ktoré si tieto orgány vyžiadali na plnenie svojich úloh.

§ 27

Osoby poverené predsedami odborných ústredných orgánov, uvedených v tomto zákone, majú pri výkone svojich služobných povinností prístup do priestorov štátnych a hospodárskych organizácií. Musia sa im predložiť na nahliadnutie písomnosti a iné pomôcky potrebné na splnenie ich úloh.


ČASŤ VI

Záverečné ustanovenia

§ 28

Zákon č. 93/1964 Zb. o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady, a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 2 písm. c) znie: „vo vede, technike a investičnej výstavbe - Slovenská komisia pre techniku, na čele s povereníkom-predsedom“;

2. § 1 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa.

§ 29

Zrušujú sa:

1. zákon č. 42/1959 Zb. o dokumentácii stavieb,

2. vládne nariadenie č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien,

3. zákon č. 17/1962 Zb. o zriadení Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky v znení zákona č. 93/1964 Zb.,

4. zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 2/1963 Zb. o zriadení Štátneho cenového výboru,

5. zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 62/1963 Zb. o Štátnej komisii pre investičnú výstavbu,

6. zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 84/1963 Zb. o Štátnej mzdovej komisii.

§ 30

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.