Vyhláška č. 11/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov

(v znení č. 18/1967 Zb.)

Čiastka 7/1965
Platnosť od 03.03.1965 do31.03.1986
Účinnosť od 01.04.1965 do31.03.1986
Zrušený 4/1986 Zb.

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického priemyslu

z 11. februára 1965

o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov

Ministerstvo chemického priemyslu ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 394 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na prepravné obaly*) určené svojou konštrukciou i materiálom, z ktorého sú zhotovené, na viacnásobné použitie pri dodávkach výrobkov medzi socialistickými organizáciami.

(2) Na obaly, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 2 (položky č. 1 až č. 104), sa ustanovenia tejto vyhlášky vzťahujú vtedy, pokiaľ účelom použitia a vyhotovením spĺňajú predpoklady uvedené v odseku 1. Pri týchto obaloch uvedie dodávateľ výrobkov (v zmluve, faktúre, dodacom liste a pod.), že sa na obaly, v ktorých sa výrobky dodávajú, vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky. Ak tak neurobí, nemôže voči odberateľovi uplatňovať práva podľa tejto vyhlášky.

(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na

a) palety, prepravníky (kontejnery) a prepravné skrine dopravcov alebo iné ich podobné prepravné zariadenia;**) vzťahuje sa však na ohradové palety a prepravné skrine prepravcov,

b) obaly, obeh ktorých je upravený osobitnými predpismi,***)

c) obaly dodané odberateľom,

d) obaly s tovarom odoslaným do zahraničia,

e) obaly, v ktorých bol tovar dovezený zo zahraničia a dodaný dovážajúcou organizáciou prvému tuzemskému odberateľovi,

f) obaly, ktoré sú zahrnuté v cene tovaru. Organizácie sa však môžu dohodnúť na ich vrátení.

(4) Baliace materiály (napr. baliaci papier) a pomocné obalové prostriedky (napr. drevitá vlna) nie sú obalom v zmysle tejto vyhlášky.

(5) Vnútorné vybavenie obalu, pokiaľ je jeho súčasťou a jeho povaha to pripúšťa alebo ak slúži na upevnenie výrobku vnútri obalu, musí sa vrátiť súčasne s obalom. Na vonkajší upevňovací materiál (napr. trámiky, uholníky, kliny) sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky len pokiaľ si ich vrátenie dodávateľ vyhradí (vo faktúre, dodacom liste a pod.) alebo ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

Vrátenie obalov

§ 2

(1) Odberateľ je povinný vrátiť obaly dodávateľovi ihneď po ich vyprázdnení, najneskôr však v lehotách ustanovených v prílohe č. 1, ak výnimočne nie je osobitným predpisom ustanovená alebo medzi zúčastnenými organizáciami dohodnutá lehota iná.

(2) Odberateľ s dodávateľom sa môže dohodnúť na predĺžení určenej lehoty na vrátenie obalov v tých prípadoch, keď je to hospodársky účelné (napr. zmena plánu, predzásobenie, sezónne dodávky alebo sezónna potreba, zásobovanie lodí plaviacich sa do zahraničia, nevyhnutné skladovanie výrobkov v obaloch). Odberateľ musí požiadať o predĺženie lehoty ešte pred jej uplynutím. Lehota na vrátenie obalov sa predlžuje o dohodnutú dobu, aj keď k uzavretiu dohody dôjde až po uplynutí pôvodnej lehoty. Dodávateľ je povinný súhlasiť s primeraným predĺžením lehoty na vrátenie obalov v prípadoch, v ktorých ho odberateľ o to požiada preto, že výrobky bolo potrebné oddelene uskladniť do vybavenia reklamácie.

(3) Obeh obalov medzi výrobnými organizáciami a organizáciami vykonávajúcimi odbyt ich výrobkov (prípadne obchodnými organizáciami), ako aj medzi organizáciami toho istého rezortu môžu ich nadriadené orgány po prerokovaní s Ministerstvom chemického priemyslu upraviť odchylne.

§ 3

(1) Lehota na vrátenie obalov začína dňom nasledujúcim po dni, keď prvý verejný dopravca alebo pošta v tuzemsku prevzali výrobky dodávané v obaloch na prepravu od dodávateľa; v prípade, keď odberateľ si výrobky odobral priamo od dodávateľa alebo keď ich dodávateľ vlastným dopravným prostriedkom dodal, dňom nasledujúcim po dni ich odovzdania odberateľovi.

(2) Pri predčasnom plnení, pokiaľ ho odberateľ odmietol (§ 169 zákona), začína lehota na vrátenie obalov od prvého dňa dohodnutej dodacej lehoty.

(3) Lehota na vrátenie obalov je dodržaná, ak odberateľ odovzdal obal dodávateľovi alebo ak ho odovzdal na prepravu verejnému dopravcovi alebo pošte najneskôr posledný deň ustanovenej alebo dohodnutej lehoty. Ak lehota na vrátenie obalov nebola dodržaná len preto, že verejný dopravca neprijal riadne ohlásenú zásielku na prepravu, nezapočíta sa pre účely majetkových sankcií čas, po ktorý zdržanie spôsobené dopravcom trvá. V takom prípade odberateľ v prepravnom doklade doloží dátum ohlásenia prázdnych obalov na prepravu (napr. dopravcom potvrdeným údajom na prepravnom doklade).

(4) Ak je dodávateľ podľa dohody s odberateľom povinný odobrať si prázdne obaly sám, splní odberateľ lehotu na vrátenie tým, že najneskôr posledný deň lehoty oznámi dodávateľovi, že sú obaly pripravené na odobratie.

§ 4

(1) Ak nie je dohodnuté niečo iné, vracajú sa obaly odosielateľovi do miesta, odkiaľ boli pri dodávke výrobkov odoslané.

(2) Každá zo zúčastnených organizácií uhrádza náklady na prepravu obalov jedným smerom.

(3) Pri preprave obalov vykonávanej verejným dopravcom alebo poštou znáša nebezpečenstvo straty alebo poškodenia obalov každá zo zúčastnených organizácií jedným smerom, pričom pri preprave k odberateľovi znáša nebezpečenstvo straty alebo poškodenia obalov organizácia, na nebezpečenstvo ktorej ide preprava výrobkov.

§ 5

(1) Odberateľ je povinný vrátiť a dodávateľ je povinný prijať obaly toho istého druhu, veľkosti a z toho istého materiálu ako obaly, v ktorých boli výrobky dodané a stav ktorých zodpovedá normálnemu opotrebeniu. Odberateľ je povinný s obalmi riadne zaobchádzať; najmä sa musia obaly vrátiť úplne vyprázdnené a neznečistené inými látkami. Ak je ustanovené osobitnými predpismi, že vyprázdnené obaly musia sa pred vrátením určitým spôsobom (napr. asanáciou, dezinfekciou) vyčistiť, je odberateľ povinný tieto úkony urobiť.

(2) Ak dodávateľ výrobkov určí obaly výhradne pre dodávku určitého druhu výrobkov a ak je to zrejmé z označenia na obale, je odberateľ povinný tieto obaly vrátiť len organizácii a do miesta, ktoré vyplýva z tohto označenia.

§ 6

(1) Vrátené obaly sa započítavajú vždy na splnenie najstarších záväzkov; musí však ísť o obaly rovnakého druhu, prípadne určenia (§ 5 ods. 2).

(2) Pokiaľ medzi organizáciami sú zavedené obalové listy, započítavajú sa vrátené obaly podľa týchto dokladov. Podrobnosti o spôsobe evidencie a o započítavaní obalov podľa obalových listov sa ustanovia alebo dohodnú pri ich zavádzaní.

§ 7

(1) Pri traťových dodávkach je príjemca výrobkov povinný vrátiť obaly priamo odosielateľovi, pokiaľ sa zúčastnené organizácie nedohodnú inak.

(2) Práva vyplývajúce z tejto vyhlášky voči príjemcovi výrobkov uplatňuje pri traťových dodávkach organizácia, ktorá má obaly v správe (vlastníctve), pokiaľ sa odosielateľ výrobkov s dodávateľom nedohodnú inak. Takú dohodu je však dodávateľ povinný príjemcovi výrobkov oznámiť.

(3) Ustanovenia tejto vyhlášky o právach a povinnostiach dodávateľa a odberateľa sa vzťahujú pri traťových dodávkach primerane aj na odosielateľa a príjemcu.

§ 8

Penále za nevrátenie obalov

(1) Ak odberateľ nevráti obaly v ustanovenej alebo dohodnutej lehote, je povinný dodávateľovi zaplatiť penále vo výške 50 % z evidenčnej ceny obalov (príloha č. 2).

(2) Pokiaľ odberateľ obaly nevráti ani do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty na vrátenie, je povinný zaplatiť dodávateľovi ešte ďalšie penále vo výške trojnásobku evidenčnej ceny obalov; týmto trojnásobkom je krytá aj náhrada za nevrátený obal.

(3) Ak odberateľ vráti obaly, za nevrátenie ktorých mu dodávateľ vyúčtoval trojnásobok evidenčnej ceny podľa odseku 2, je povinný to oznámiť dodávateľovi a vyúčtovať mu náhradu vo výške evidenčnej ceny obalov; dodávateľ je povinný prijať tieto obaly späť a zaplatiť za ne evidenčnú cenu odberateľovi, ak sú tieto obaly schopné na ďalšie použitie.

(4) Ak odberateľ vráti obaly po vzniku práva dodávateľa na zaplatenie trojnásobku evidenčnej ceny obalov, avšak ešte pred jeho vyúčtovaním, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále iba vo výške dvojnásobku evidenčnej ceny.

§ 9

Strata alebo zničenie obalov

(1) Ak dôjde k strate alebo zničeniu obalov pri preprave výrobkov vykonávanej verejným dopravcom alebo poštou, je odberateľ povinný oznámiť to dodávateľovi po prijatí zápisnice alebo potvrdenia dopravcu o tom, že obaly sa stratili alebo zničili pri preprave, a to najneskôr v lehote na vrátenie obalov. Ak dôjde k strate alebo zničeniu obalov v dôsledku živelnej pohromy alebo inej neodvrátiteľnej udalosti u odberateľa, je odberateľ povinný oznámiť túto okolnosť dodávateľovi v rovnakej lehote, počítanej od zistenia straty alebo zničenia obalov, a hodnoverne ju preukázať.

(2) Ak odberateľ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa odseku 1, je povinný zaplatiť penále vo výške ustanovenej v § 8 ods. 1 a 2.

(3) Dňom, kedy dodávateľovi došlo oznámenie o strate alebo zničení obalov podľa odseku 1, vzniká mu voči odberateľovi právo na zaplatenie evidenčnej ceny stratených alebo zničených obalov; pokiaľ k tejto strate alebo zničeniu došlo počas prepravy výrobkov, vzniká dodávateľovi toto právo, len ak odberateľ podľa § 4 ods. 3 znášal nebezpečenstvo prepravy.

(4) Za stratu alebo zničenie vrátených prázdnych obalov při ich spätnej preprave vykonávanej verejným dopravcom alebo poštou, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi evidenčnú cenu podľa § 4 ods. 3, pokiaľ znášal nebezpečenstvo tejto prepravy.

(5) Náhrady podľa odsekov 3 a 4 sa znižujú o sumu, ktorú dodávateľ výrobkov dostal na základe oprávnenej reklamácie od dopravcu.

(6) V ostatných prípadoch nevrátenia obalov preto, že sa stratili alebo zničili u odberateľa, je odberateľ povinný zaplatiť penále vo výške uvedenej v § 8 ods. 1 a 2.

§ 10

Znehodnotenie obalov

(1) V prípade značného poškodenia obalov alebo ak sa obaly používaním tak znehodnotili, že nie sú spôsobilé na ďalší obeh, odberateľ oznámi túto skutočnosť bez meškania dodávateľovi, ktorý dá odberateľovi dispozície, ako s týmito obalmi ďalej nakladať.

(2) O ďalšom využití niektorých drevených a lepenkových obalov platia osobitné predpisy.*)

§ 11

Náhrada za opotrebenie

Náhradu za opotrebenie obalov možno účtovať, pokiaľ sa na tom organizácie alebo ich nadriadené orgány dohodnú, a ak nie je hodnota obalov započítaná v cenách výrobkov.

§ 12

Evidencia obalov

(1) Dodávateľ je povinný uviesť vo faktúre za dodané výrobky (na dokladoch k nej priložených) alebo na obalových listoch druh a množstvo obalov (aspoň odvolaním na príslušnú položku prílohy č. 2) tak, aby nedochádzalo k zámene obalov alebo k pochybnostiam o aké množstvo a o aký obal podľa prílohy č. 2 ide. Ak dodávateľ nesplní túto povinnosť, stráca nárok na polovicu penále (§ 8 ods. 1 a 2).

(2) Ak dodávateľ vyúčtuje odberateľovi podľa § 8 ods. 2 za nevrátené obaly trojnásobok evidenčnej ceny, odpíše ich z obalovej evidencie.

(3) Pri evidenčne sledovaných obaloch sú organizácie povinné robiť pravidelne - najmenej raz za rok - odsúhlasenie záznamov o pohybe obalov. Ak dodávateľ predloží odberateľovi alebo odberateľ dodávateľovi výpis zo záznamu o pohybe zverených obalov, je druhá organizácia povinná do jedného mesiaca po prijatí výpisu zaslať svoje písomné vyjadrenie; ak tak neurobí, je povinná zaplatiť za každý deň meškania penále 50 Kčs, najviac však 1 000 Kčs.

§ 13

Ak je v prílohe č. 2 ustanovená evidenčná cena podľa váhy obalov, môžu sa organizácie dohodnúť na výške evidenčnej ceny za kus. Obdobne sa môžu dohodnúť aj vtedy, ak je ustanovená evidenčná cena za kus.

§ 14

Fakturácia obalov

(1) Pri dodávke výrobkov sa fakturujú podľa cenových predpisov obaly, vrátenie ktorých je zo zdravotných dôvodov neprípustné.

(2) Organizácie sa môžu dohodnúť, že dodávateľ bude fakturovať obaly v prípadoch, keď ich vrátenie nie je z vážnych hospodárskych dôvodov účelné.

(3) Organizácie alebo ich nadriadené orgány môžu v prípadoch, keď je to hospodársky účelné dohodnúť, že niektoré obaly, ktoré je odberateľ povinný vracať, bude dodávateľ s dodanými výrobkami fakturovať za evidenčnú cenu alebo jej násobok. Súčasne sa však musí dohodnúť, za akých podmienok bude takto fakturované obaly dodávateľ prijímať naspäť. V tejto dohode nemožno vylúčiť povinnosť dodávateľa prijať naspäť použiteľné obaly.

(4) Na prípady, keď budú fakturované obaly podľa odseku 1 a 2 sa nevzťahujú ustanovenia § 2 - 12 a prílohy č. 1.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 15

(1) Práva zo vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi pri obehu obalov vzniknuté pred 1. aprílom 1965 sa vyporiadavajú podľa doterajších predpisov. Lehoty na vrátenie obalov, ktoré začali plynúť pred 1. aprílom 1965 sa až do svojho zakončenia posudzujú podľa doterajších predpisov.

(2) Dodávateľ je oprávnený pri dodávkach výrobkov splnených do 31. decembra 1966 účtovať náhradu za opotrebenie obalov doterajším spôsobom (t. j. podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 208/1957 Ú. l. (Ú. v.) a pokiaľ ju doteraz účtoval), ak nedôjde skôr k dohode podľa § 11 alebo ak hodnota obalov nebude započítaná v cenách výrobkov.

§ 16

(1) Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 208/1957 Ú. l. (Ú. v.) o hospodárení s obalmi pri obehu tovaru,

b) oznámenie Ministerstva vnútorného obchodu k § 6 ods. 2 vyhlášky č. 208/1957 Ú. l. (Ú. v.) uverejnené v čiastke 13 Úradného listu (Úradného vestníka) z roku 1958,

c) ustanovenie § 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva chemického priemyslu č. 119/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu,

d) ustanovenia § 10 ods. 1 a 6 vyhlášky Ministerstva potravinárskeho priemyslu č. 129/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov.

(2) Dňom 1. apríla 1965 stráca účinnosť opatrenie hlavného arbitra ČSSR č. HS-1914/64/34.3 z 11. 9. 1964, ktorým bola rozšírená účinnosť vyhlášky č. 208/1957 Ú. l. (Ú. v.) o hospodárení s obalmi pri obehu tovaru na pivné sudy, registrované v čiastke 84 Zbierky zákonov z roku 1964.

(3) Ustanovenia o hospodárení s obalmi obsiahnuté v osobitných predpisoch zostávajú nedotknuté.

(4) Nedotknuté zostávajú aj dohody dojednané podľa § 9 ods. 2 vyhlášky č. 208/1957 Ú. l. (Ú. v.).

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1965.


Minister:

inž. Púčik v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 11/1965 Zb.

o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov

Lehoty na vrátenie obalov

I. Odberatelia sú povinní vrátiť prázdne obalydo 1 mesiaca
Pre odbytové a veľkoobchodné organizácie platí lehota o 15 dní dlhšia.
II. Pri ďalej uvedených dodávkach výrobkov platia pre vrátenie obalov tieto osobitné lehoty:
A. Obaly pre potravinárske a poľnohospodárske výrobky
1. Drevené alebo kovové rozvážkové debny pre balené ovsené vločky, strúhanku, sójové výrobky a minerálne vody, vrecia pre škrobárske výrobky, prepravné lepenkové debny pre značkované liehoviny, obaly pre priemyslové krmivá, sladárske odpady, mlynské výrobky, strukoviny, mak dodávané veľkoobchodným organizáciám2 mesiace
2. Tkané vrecia pre potraviny, krmivá a osivá pre ostatných odberateľov, tkané vrecia pre slad pre pivovarské podniky a ostatné spracovateľské podniky 35 dní
3. Tkané vrecia pre sadivo zemiakov 12 dní
4. Obaly pre výrobky priemyslu mliečnej výživy s výnimkou fredo krémov v kanvách, cukrovinky, trvanlivé pečivo vrátane obalov pre oblátkové nádobky na zmrzlinu, aromatické, farbiace a kypriace prípravky do cesta, pre polievkové výrobky a prípravky pre polievkové koreniny, škrob a škrobárske výrobky, jedlý olej, detskú výživu, ocot (sudy nad 50 l) dodávané veľkoobchodným organizáciám 3 mesiace
5. Tkané vrecia pre cukor dodávaný veľkoobchodným organizáciám 100 dní
6. Obaly na kompóty, nakladanú a sterilizovanú zeleninu dodávané veľkoobchodným organizáciám v čase od 1. decembra do 28. februára 3 mesiace
7. Obaly pre mliekárenské výrobky, fredo krémy, pre hydinu, vajcia, mäso a mäsové výrobky, pre obilie - podľa základných podmienok dodávky - inak 15 dní
8. Obaly pre konzumné zemiaky (pri reexpedícii) inak bez meškania 12 dní
9. Klietky, poloklietky, klenuté koše a sieťkové vrecia na ovocie a zeleninu 15 dní
10. Prepravné (rozvážkové) debny na výrobky potravinárskeho priemyslu dodávané vo fľašiach, štvrťdebny (vrátane vložiek a preložiek) výkupných zložiek, kanvy na mlieko, kyvety na nápoje, hliníkové a drevené sudy na nápoje - čas medzi dvoma dodávkami (pri skončení dodávok 15 dní po poslednej dodávke)12 mesiacov
11. Tkané vrecia na chmeľ 12 mesiacov
12. Prepravné obaly od tabakových výrobkov 54 dní
13. Skladacie debny závesové na výrobky tukového priemyslu 100 dní
14. Skladacie debny a klietky typ Kosmos na fľaše s jedlým olejom 3 mesiace
15. Kanva na jedlý olej pre výrobu a pre obchod 65 dní
16. Dopravná nádoba s odnímateľným vekom na pokrmový tuk 45 dní
B. Obaly pre chemické výrobky
1. Obaly pre čistý acetón, naftalénové guľôčky pre veľkoobchodné organizácie 2 mesiace
2. Obaly pre laky, farby a emaily, tmely, vrátane sklenárskych, pomocné prípravky pre náterové hmoty a pre tlačiarske farby vrátane grafických prípravkov pre priamych odberateľov 45 dní pre veľkoobchodné organizácie 2 mesiace
3. Obaly pre prostriedky na ochranu rastlín (pokiaľ vyhláška č. 119/1964 Zb. neustanovuje inak)
a) pre podniky Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva6 mesiacov
b) pre ostatných spotrebiteľov 3 mesiace
4. Obaly pre karbolíneum, karbolíneum Jantar, pre kyseliny (dusičná, sírová, soľná), pre peroxid vodíka, čpavok dodávané veľkoobchodným organizáciám 3 mesiace
5. Obaly pre mazacie oleje, konzistentné tuky pre všetkých odberateľov 3 mesiace
6. Obaly pre fermeže (úsporné a napúšťacie, konopné, ľanové, ricínové), pre terpentínový olej, dezinfekciu krezól dodávané veľkoobchodným organizáciám 75 dní
7. Obaly na vodné sklo pre veľkoobchodné organizácie 4 mesiace
8. Obaly pre priemyslové trhaviny, tekutý chlór, pre všetkých odberateľov 45 dní
9. Drevené sudy a demižóny na atrament dodávaný pre veľkoobchodné organizácie 5 mesiacov
C. Obaly pre hutnícke a strojárske výrobky
1. Drevené a kovové bubny na dopravu lán a pramiencov oceľových, hliníkových a oceľohliníkových, pre všetkých odberateľov 4 mesiace
2. Debny pre papierenské sitá navinuté na drevených valcoch a rúrkach, pre všetkých odberateľov 6 mesiacov
3. Debny pre tenký drôt navinutý na cievkach, pre všetkých odberateľov 3 mesiace
4. Debny pre kovové fólie vrátane súprav, pre všetkých odberateľov 2 mesiace
5. Káblové bubny (vrátane zabezpečovacích dopravných pomôcok - hranolov), pre všetkých odberateľov 6 mesiacov
D. Obaly pre potreby pre domácnosť
Obaly na elektrické pračky a elektrické odstredivé vysúšače bielizne, na elektrické a plynové sporáky a rúry, elektrické a plynové zásobníky, na plynové pece a rúry, plynové piecky, plynové radiátory a plynové prietokové ohrievače, na pece, platničky, sporáky a spodky na kúpeľné pece, na výlevky a drezy kuchynské liate dodávané veľkoobchodným organizáciám 3 mesiace
E. Obaly pre pracie, čistiace a namáčacie prostriedky a pre kozmetické výrobky
1. Všetky debny na pracie, čistiace a namáčacie prostriedky, ako aj na kozmetické výrobky 110 dní
2. Drevené skladacie klietky na tekuté saponáty 3 mesiace
F. Obaly na sklo
Obaly všetkých druhov - s výnimkou obalov uvedených ad III. - pre ploché sklo liate, chodopakové, ťahané, pre výrobky z týchto skiel zošľachťované a pre penové sklo 45 dní pri dodávkach odbytovým a veľkoobchodným organizáciám 2 mesiace
G. Debny a textilné obaly pri preprave nábytku
1. Debny na sklá a zrkadlá pri preprave nábytku 45 dní
2. Textilné obaly na čalúnené nábytkárske výrobky45 dní
pre všetkých odberateľov
III. Palety a prepravné skrine
1. Palety ohradové a prepravné skrine 1 mesiac
2. Drevené stĺpikové palety pre Pc rúrky 2 mesiace
pre všetkých odberateľov
IV. Pri dodávkach cestných dechtov, cestných asfaltových výrobkov, dechtových náterov a prísad do malty stavebným organizáciám a organizáciám vykonávajúcim cestné práce (ako aj organizáciám, ktoré ich zásobujú), uskutočnených v čase od 16. októbra do 15. marca (tzv. zimné obdobie), začína lehota pre vrátenie obalov 16. marcom. Pri dodávkach cestných dechtov a cestných asfaltových výrobkov organizáciám vykonávajúcim cestné práce (a organizáciám ich zásobujúcim) začína lehota na vrátenie obalov 16. aprílom.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 11/1965 Zb.

o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov

Druh obaluEvidenčná cena obalu
v Kčs za 1 kg váhy obalu alebo za 1 kus
Drevené obaly
Skladacie debny
1. Debna KOSMOS I, II a III 14,- /kus
2. Debna NEFA plnostenná 230,- /kus
3. Debna NEFA škárová 135,- /kus
4. Debna NEFA na priemyslové trhaviny 100,- /kus
5. Debna DRUPOL BD 1 a BD 2340,- /kus
6. Debna DRUPOL BD 9 300,- /kus
7. Debna JIKO (do 20 kg)80,- /kus
8. Debna na jedlý olej a tekuté saponáty 20,- /kus
9. Debna na mlynské výrobky 32,- /kus
10. Debna Hokra - 101/77/46 193,- /kus
11. Debna Hokra - 80/60/43141,- /kus
12. Debna Kraks190,- /kus
Debny s výplňou z veľkoplošných materiálov
13. Debna s výplňou z JIKO-dosiek 80,- /kus
14. Debna s výplňou z preglejky 80,- /kus
15. Debna s výplňou z drevovláknitých tvrdých dosiek 70,- /kus
16. Debna s výplňou z lepenky sýtenej asfaltom 70,- /kus
Rozvážkové debny
17. Rozvážková debna na fľaše s minerálnou vodou a na fľaše s pivom, nepáskovaná 16,- /kus
30,- /kus*)
*) Č. 91337 a č. 91347 cenníka ÚSMH a ÚSVD č. 9 a č. 3/I. dodatok.
18. Rozvážková debna na mlieko a jogurt, páskovaná 20,- /kus
19. Rozvážková debna na konzervárenské výrobky vrátane sirupov, ovocných vín, octu, liehovín a pod., páskovaná30,- /kus
20. Rozvážková debna na konzervárenské výrobky vrátane sirupov, ovocných vín, octu, liehovín a pod., nepáskovaná 25,- /kus
21. Klietka na ovocie a zeleninu (ZK)15,- /kus
22. Klietka na banány (BK)45,- /kus
23. Poloklietka na ovocie a zeleninu (PK) 8,- /kus
24. Nosiče na fľaše s mriežkovou preložkou 25,- /kus
25. Skladacie klietky 20,- /kus
26. Klietky na limonádové fľaše, páskované 25,- /kus
27. Lieska na zemiaky 8,- /kus
28. Lieska na tulipány 5,- /kus
Ostatné debny
29. Debny hrubé plnostenné alebo škárové 2,75 /kg
30. Debny jednostranne hobľované 3,50 /kg
31. Debny obojstranne hobľované 5,- /kg
32. Debny typu Havel na vajcia 21,- /kus
33. Debna s kovovým uzáverom na vajcia 21,- /kus
34. Debna (klietka) na prepravu živej a zabitej hydiny 20,- /kus
35. Debna na maslo SM/JD 11,- /kus
36. Debna na masť 13,- /kus
37. Debna na tabakové výrobky 35,20/kus
38. Závesová debna (skladacia) na tukové výrobky 41,- /kus
39. Závesová debna „Z"45,- /kus
40. Debna na ceniny I., II., III. 130,- /kus
41. Vzorkovnice na geologické jadrá50,- /kus*)
60,- /kus*)
65,- /kus*)
*) Č. 91374, č. 91376, č. 91378, č. 91375 a č. 91377 cenníka ÚSMH a ÚSVD č. 9 a č. 3/I. dod.
42. Debny individuálne (jednotlivo) vyrábané
a) bežného vyhotovenia 4,- /kg
b) zvláštneho vyhotovenia 6,- /kg
Sudy
43. Dubové sudy na pivo
na 25 l110,- /kus
na 50 l180,- /kus
na 100 l280,- /kus
na 200 l460,- /kus
44. Dubové sudy na víno
na 100 l 170,- /kus
na 200 l270,- /kus
na 300 l450,- /kus
na 25 l č. 91411**)
**) Podľa cenníka ÚSMH a ÚSVD č. 9 a č. 3/I dodatok.
110,- /kus
na 50 l č. 91412 170,- /kus
na 75 l č. 91413 210,- /kus
na 100 l č. 91414 260,- /kus
na 150 l č. 91415 320,- /kus
na 200 l č. 91416 420,- /kus
na 250 l č. 91417500,- /kus
na 300 l č. 91418 580,- /kus
na 400 l č. 91419 760,- /kus
na 500 l č. 91410 920,- /kus
na 600 l č. 914111 1100,- /kus
na 700 l č. 914112 1250,- /kus
na 800 l č. 914113 1400,- /kus
45. Ľahké sudy nepriepustné mäkké
do 100 l 40,- /kus
do 200 l65,- /kus
do 350 l95,- /kus
46. Ľahké sudy priepustné mäkké
do 100 l30,- /kus
do 200 l 50,- /kus
do 350 l75,- /kus
47. Ľahké sudy priepustné tvrdé4,20 /kg
Drevené bubny
48. Drevené bubny pre káblové vodiče (vrátane zabezpečovacích dopravných pomôcok - hranolov) o priemere čela
500 mm 140,- /kus
800 mm 200,- /kus
1000 mm 280,- /kus
1250 mm 420,- /kus
1500 mm620,- /kus
1750 mm 920,- /kus
2000 mm 1070,- /kus
2250 mm 1220,- /kus
2500 mm 2070,- /kus
2750 mm 2440,- /kus
3000 mm 2710,- /kus
49. Drevené bubny na oceľové laná a pramience o priemere čela
430 mm 135,- /kus
500 mm 150,- /kus
750 mm 235,- /kus
800 mm 250,- /kus
1000 mm330,- /kus
1200 mm 445,- /kus
1250 mm 490,- /kus
1300 mm 530,- /kus
1500 mm 700,- /kus
1600 mm 810,- /kus
1650 mm 940,- /kus
1750 mm 1040,- /kus
1800 mm1110,- /kus
2000 mm 1400,- /kus
2100 mm 1630,- /kus
2500 mm 2460,- /kus
2750 mm 3020,- /kus
3000 mm 4150,- /kus
Ostatné drevené obaly
50. Debnenie a latovanie
a) hrubé 2,60 /kg
b) jednostranne hobľované 3,- /kg
51. Latovanie
a) latovanie na piecky 50,- /kus
b) latovanie na detské postieľky 60,- /kus
c) úsporné latovanie DOKA pre balenie 100 kg pocínovaných a lakovaných plechov rozmerov 535 x 765 mm30,- /kus
52. Klenutý kôš (KK)2,- /kus
53. Škopok na kapustu
na 60 l 30,- /kus
na 87 l40,- /kus
54. Škopok nepriepustný (ÚSMH a ÚSVD)
do 26 l20,- /kus
do 87 l50,- /kus
55. Dopravná nádoba s odnímateľným vekom na pokrmový tuk 140,- /kus
56. Debna s kovovým rámom na ploché sklo liate, zrkadlové a ťahané 350,- /kus
Papierové obaly
57. Prepravné lepenkové debny z vlnitej lepenky 4,- /kg
58. Prepravné lepenkové debny z hladkých lepeniek 4,- /kg
59. Lepenkový bubon 12,- /kus
60. Ostatné škatule (kartóny)4,- /kg
Kovové obaly
61. Drum
a) na 200 l lakovaný 70,- /kus
b) na 200 l pozinkovaný 85,- /kus
62. Oceľový sud
a) do 100 l surový 90,- /kus
b) do 100 l pozinkovaný 130,- /kus
63. Oceľový sud do 100 l pozinkovaný (na sladový výťažok) 110,- /kus
64. Oceľový sud na kyselinu fluórovodíkovú 130,- /kus
65. Oceľový sud
a) do 200 l surový130,- /kus
b) do 200 l pozinkovaný 155,- /kus
66. Oceľový sud do 200 l pozinkovaný (na sladový výťažok 135,- /kus
67. Oceľový sud špeciálny
a) do 100 l surový 90,- /kus
b) do 100 l pozinkovaný140,- /kus
c) do 200 l surový 150,- /kus
d) 200 l pozinkovaný 170,- /kus
68. Hliníkový sud
a) na 50 l (na pivo) 320,- /kus
b) na 100 l (na pivo) 520,- /kus
c) na 50 l (na minerálne vody)360,- /kus
69. Oceľový bubon
a) surový alebo povrchovo upravený 35,- /kus
b) pozinkovaný na 200 l65,- /kus
c) s odnímacím vekom a pákovým uzáverom
do 65 l30,- /kus
do 100 l 40,- /kus
do 200 l65,- /kus
70. Prepravná kanva na mlieko a jedlý olej
a) pozinkovaná do 20 l35,- /kus
b) pocínovaná na 25 l80,- /kus
c) hliníková na 25 l 101,- /kus
71. Prepravná kanva na rastlinné tuky 140,- /kus
72. Prepravná kanva na ostatné výrobky
a) širokohrdlová a úzkohrdlová pozinkovaná
do 30 l 31,- /kus
do 50 l40,- /kus
b) širokohrdlová na 25 l (vyhotovená ako mliekárenská), zvonka natretá 84,- /kus
c) širokohrdlová surová na 25 l 20,- /kus
73. Hobok pozinkovaný
na 35 l30,- /kus
na 50 l 40,- /kus
74. Kyvety na sódovú vodu
do 10 l600,- /kus
do 25 l 1120,- /kus
75. Kovové prepravky
a) pre fľaše na nápoje a mliečne výrobky34,- /kus
b) typ Mars na vajcia 48,- /kus
76. Hliníkové prepravky na maslo a tvaroh 135,- /kus
77. Hliníkové prepravky na mäso a mäsové výrobky 130,- /kus
78. Pozinkované prepravky na mäso a mäsové výrobky 110,- /kus
79. Pocínované štvorhranné škatule na vaječnú melanž 6,- /kus
80. Kanditové plechovky 2,- /kus
Ostatné kovové obaly
81. Debny plechové 6,50 /kg
82. Oceľové puzdrá pre zásielky presných rúrok 150,- /kus
83. Oceľové latovanie pre dopravu vykurovacích kotlov „EMKA"270,- / súprava
84. Kovový prepravný obal na ploché sklo ťahané, liate a chodopakové 1183,- /kus
85. Bubny z oceľových rúrok na dopravu oceľových lán o priemere čela
750 mm 300,- /kus
1000 mm 540,- /kus
86. Cievky oceľové na dopravu ohybných hriadeľov a oceľových laniek o priemere čela 430 mm 230,- /kus
87. Oceľové fľaše
a) na stlačené plyny
do 10 l150,- /kus
do 20 l250,- /kus
do 40 l350,- /kus
b) na skvapalnené plyny
do 20 l180,- /kus
do 50 l250,- /kus
do 80 l420,- /kus
c) na ostatné technické plyny, na ktoré sa nevzťahuje vyhláška č. 54/1959 Ú. l. (Ú. v.)
do 7 l 120,- /kus
do 14 l160,- /kus
do 20 l 220,- /kus
do 28 l300,- /kus
do 40 l 360,- /kus
d) na ťažké kvapaliny (na 35 kg)40,- /kus
Textilné obaly
88. Vrece na mlynské výrobky, obilie, osivá, semená, krmivá a slad 12,- /kus
89. Vrece na cukor
na 50 kg 9,- /kus
na 100 kg 14,- /kus
90. Vrece na zemiaky a zeleninu
a) sieťkované (MP)5,- /kus
b) jutové (VP) 9,- /kus
91. Vrece na chemické výrobky 12,- /kus
92. Vrece na perie, vlnu a textilné odpady 30,- /kus
93. Vrece na ostatné nepotravinárske výrobky 12,- /kus
94. Žoch 80,- /kus
95. Plachietka na striž72,- /kus
Sklenené obaly
96. Demižón opletený
na 5 l 16,- /kus
na 10 l22,- /kus
na 15 l30,- /kus
na 25 l 40,- /kus
97. Balóny a kameninové fľaše v košoch
do 35 l40,- /kus
nad 35 l55,- /kus
nad 35 l s vypchávkou zo sklenenej vaty 100,- /kus
Ostatné obaly
98. Polyetylénová fľaša na 25 l15,- /kus
Palety ohradové a prepravné skrine
99. Kovové ohradové palety
a) B x 1 800 x 600 x 400 200,- /kus
b) B x 2 1200 x 800 x 800 400,- /kus
1200 x 800 x 900550,- /kus
100. Kovová skladacia paleta s vekom 1200 x 800 x 955 typ 044015 450,- /kus
101. Drevená ohradová paleta 1200 x 800 x 800 pre prepravu bezpečnostných skiel plochých, rovných i ohýbaných, nábytkových skiel, zrkadlovej galantérie, chodopakových obkladačiek 400,- /kus
102. Drevená paleta s rámčekmi na prepravu polotovarov televíznych baniek 400,- /kus
103. Drevená ohradová paleta 1200 x 800 x 400 255,- /kus
104. Drevená stĺpiková paleta pre Pc rúrky 220,- /kus
105. Obaly osobitne nemenované (novozavedené) obstarávacia cena

Poznámky pod čiarou

*) ČSN 01 9900 - Obalová technika - Názvoslovie.

**) Hospodárenie s týmito prostriedkami upravujú osobitné predpisy.

***) Vyhláška č. 54/1959 Ú. l. (Ú. v.) o hospodárení s oceľovými fľašami na technické plyny.

*) Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu č. 62/1960 Zb. o renovácii nevratných drevených obalov a vyhláška Ministerstva chemického priemyslu č. 104/1962 Zb. o hospodárnom využití lepenkových prepravných obalov.