108

VYHLÁŠKA

Ministerstva palív

z 20. októbra 1965

o dodávke vyhrievacích plynov obyvateľstvu

Ministerstvo palív po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 26 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon):


Oddiel I

Úvodné ustanovenie

§ 1

(1) Táto vyhláška ustanovuje podmienky, za ktorých plynárenský podnik (ďalej len „dodávateľ“) dodáva v rozsahu schváleného plánu gazifikácie z plynovodnej siete vyhrievacie plyny, najmä svietiplyn, naftový zemný plyn, karbonský zemný plyn, propán-bután, prípadne v zmesi so vzduchom (ďalej len „vyhrievacie plyny zo siete“) a vo fľašiach skvapalnený vyhrievací plyn propán-bután (ďalej len „skvapalnený vyhrievací plyn“) obyvateľstvu a iným než socialistickým organizáciám, ktoré odoberajú vyhrievací plyn na základe prihlášky na odber (ďalej len „odberatelia“).

(2) Vyhláška platí aj pre odberateľov, ktorí odoberajú vyhrievací plyn z plynovodnej siete pre svoju spotrebu prostredníctvom odberného plynového zariadenia socialistickej organizácie.

Oddiel II

Prihláška na odber

§ 2

(1) Odberateľ, ktorý hodlá odoberať vyhrievací plyn zo siete alebo skvapalnený vyhrievací plyn, predloží dodávateľovi prihlášku na ich odber; tlačivo tejto prihlášky si vyžiada u dodávateľa.

(2) Prihlášku na odber skvapalneného vyhrievacieho plynu netreba, ak ide o odber vo fľašiach o obsahu menej ako 10 kg náplne (napr. fľaše pre cestovné variče).

(3) Pri vydaní prihlášky je dodávateľ povinný poskytnúť odberateľovi všetky nevyhnutné informácie a technické údaje, prípadne údaje o odbere vyhrievacích plynov zo siete a skvapalneného vyhrievacieho plynu, o možnostiach ich používania v domácnostiach, ako aj informácie o možnostiach obstarania spotrebičov a vykonania domovej montáže alebo bytovej inštalácie alebo jej úpravy.

§ 3

(1) Prihláška musí byť riadne a čitateľne vyplnená a vlastnoručne podpísaná odberateľom a vlastníkom nehnuteľnosti. Ak v domovom objekte plyn odoberá aspoň jeden oprávnený odberateľ, netreba na zriadenie a pripojenie odberného plynového zariadenia*) pre ďalšieho odberateľa súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

(2) Prihláška na odber musí byť opatrená potvrdením oprávnenej organizácie o vykonaní inštalácie (montáže) odberných plynových zariadení a doložená osvedčením o ich odbornom technickom preskúšaní.

§ 4

(1) Dodávateľ nie je povinný skúmať alebo overovať pravosť podpisu na prihláške. Ak prihlášku podpísala za odberateľa neoprávnená osoba, je povinná odobratý vyhrievací plyn zaplatiť osoba uvedená na prihláške ako odberateľ, pokiaľ nepreukáže, že plyn odobral niekto iný.

(2) Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek preskúšať u odberateľa správnosť údajov v prihláške. Nedostatočne alebo nesprávne vyplnenú prihlášku vráti odberateľovi na doplnenie s upozornením na závady.

(3) Súčasne s prihláškou predloží odberateľ potvrdenie o zaplatení konečného vyúčtovania dodávky vyhrievacieho plynu zo siete organizácií spojov vo svojom predchádzajúcom bydlisku za obdobie bezprostredne predchádzajúce dátumu prihlášky. V prípade, že v predchádzajúcom bydlisku nebol odberateľom vyhrievacieho plynu zo siete, uvedie túto okolnosť v prihláške.

§ 5

(1) Zmluva o dodávke vyhrievacieho plynu zo siete alebo skvapalneného vyhrievacieho plynu vzniká potvrdením prihlášky dodávateľom.

(2) Odberateľ dostane od dodávateľa jedno potvrdené vyhotovenie prihlášky na odber a ak ide o odberateľa skvapalneného vyhrievacieho plynu, ešte „preukaz odberateľa vyhrievacieho plynu propán-butánu“ (ďalej len „preukaz odberateľa“).

(3) Po zložení zábezpeky (§ 6) dostane odberateľ skvapalneného vyhrievacieho plynu od dodávateľa „preddavkový list“ a „pokyny pre prevádzku tlakových staníc“.*)

§ 6

(1) Pred začatím odberu skvapalneného vyhrievacieho plynu vo fľašiach o obsahu náplne 10 kg a väčšom je odberateľ povinný zložiť dodávateľovi v hotovosti zábezpeku za každú zapožičanú fľašu vo výške 240 Kčs.

(2) Pri strate preddavkového listu vyplatí dodávateľ odberateľovi zábezpeku za odobraté fľaše len po predložení duplikátu doloženého potvrdením príslušnej výdajne o počte vrátených fliaš.

(3) Pri strate alebo zničení fliaš je dodávateľ oprávnený zúčtovať celú zábezpeku za fľaše na ťarchu tejto škody.

(4) Pri presídlení odberateľa v obvode toho istého dodávateľa môže sa zložená zábezpeka preniesť. Vo všetkých ostatných prípadoch sa postupuje podľa ustanovenia § 19.

§ 7

(1) Ak preberá nový odberateľ miestnosti, v ktorých je odberné plynové zariadenie pripojené na plynovodnú sieť, je povinný upovedomiť o tom do 3 dní dodávateľa s udaním stavu plynomeru a podať do 8 dní prihlášku na odber vyhrievacieho plynu zo siete podľa § 2. Prihláška nemusí byť opatrená potvrdením organizácie oprávnenej na vykonávanie inštalácie (montáže) odberných plynových zariadení ani osvedčením o ich odbornom technickom preskúšaní (§ 3 ods. 2), ak podľa zistenia dodávateľa odberné plynové zariadenie zodpovedá príslušným predpisom a ak v počte a príkone spotrebičov nenastanú podstatné zmeny.

(2) Ak preberá nový užívateľ zariadenie tlakovej stanice na skvapalnený vyhrievací plyn, predloží dodávateľovi podľa miesta svojho bydliska prihlášku na odber a potvrdenie o ukončení odberu doterajším užívateľom tlakovej stanice.

(3) Ak opomenie nový odberateľ vyhrievacích plynov zo siete podať prihlášku do 8 dní, zodpovedá dodávateľovi za celý odber od dátumu posledného odpočítania vykonaného u predchádzajúceho odberateľa.

(4) Ak odberateľ zmení meno (napr. sobášom alebo úradnou zmenou mena) alebo názov, oznámi to písomne dodávateľovi v najkratšom možnom čase.

§ 8

(1) Ak hodlá odberateľ vyhrievacieho plynu zo siete používať ďalší plynový spotrebič, ktorý nie je uvedený v prihláške, musí vopred prerokovať jeho pripojenie. Dodávateľ rozhodne, či treba vymeniť plynomer, prípadne podať novú prihlášku.

(2) Ak dodávateľ rozhodne, že treba podať novú prihlášku, treba, aby táto prihláška bola opatrená potvrdením oprávnenej organizácie o vykonaní inštalácie (montáže) odberných plynových zariadení a ich odbornom technickom preskúšaní.

Oddiel III

Dodávka, odber a meranie

§ 9

(1) Odber vyhrievacích plynov zo siete, ako aj odbery vykonávané prostredníctvom odberného zariadenia socialistickej organizácie sa uskutočňujú v dojednanom rozsahu. Odber meria a účtuje dodávateľ podľa údajov vlastného meradla plynomeru, ktoré odberateľovi bezplatne osadí, zapojí a udržiava. Do údržby plynomeru patrí starostlivosť o úradné overovanie správnosti merania.

(2) Odberateľ je povinný chrániť meracie zariadenia dodávateľa umiestnené v ním užívaných miestnostiach pred poškodením; ak sú tieto zariadenia umiestnené v spoločných priestoroch nehnuteľnosti, má túto povinnosť vlastník nehnuteľnosti.

(3) Dodávateľ môže kedykoľvek na svoj náklad vymeniť plynomer namontovaný u odberateľa. Akékoľvek montážne zmeny plynomeru smú vykonávať len pracovníci dodávateľa; títo pracovníci sú povinní sa odberateľovi legitimovať.

(4) Odberateľ je povinný sledovať správny chod plynomeru a ihneď hlásiť dodávateľovi, prípadne príslušnej organizácii spojov (pošte) alebo poštovému doručovateľovi vykonávajúcemu priame inkaso všetky závady a neobvyklosti v meraní, ako aj zjavné poruchy v domovom, príp. bytovom odbernom plynovom zariadení.

§ 10

(1) Ak odberateľ má pochybnosti o správnosti údajov plynomeru, môže požiadať písomne dodávateľa o jeho preskúšanie; v žiadosti musí uviesť odpočítaný stav meradla.

(2) Dodávateľ je povinný preskúšať plynomer najneskoršie do 60 dní po oznámení odberateľa a ak je plynomer chybný, vymeniť ho za správny. Preskúšanie sa vykoná podľa príslušných štátnych noriem.**)

(3) Žiadosť o preskúšanie údajov plynomeru nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote preddavky alebo konečné vyúčtovanie za odobratý plyn.

(4) Ak sa pri preskúšaní zistí, že údaj skúšaného plynomeru sa neodchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa štátna norma, uhradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou plynomeru odberateľ.

(5) Ak sa pri preskúšaní plynomeru zistí, že udáva vyššiu hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa štátna norma, uhradí dodávateľ odberateľovi sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch plynomeru, a to odo dňa podania žiadosti o preskúšanie.

(6) Ak sa pri preskúšaní plynomeru zistí, že udáva nižšiu hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa štátna norma, uhradí odberateľ dodávateľovi sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch plynomeru, a to odo dňa podania žiadosti o preskúšanie.

(7) Náklady na preskúšanie, opravu a výmenu plynomeru uhrádza v prípadoch uvedených v odsekoch 5 a 6 dodávateľ.

(8) Ak nemožno presne zistiť odber za dobu poruchy plynomeru, vypočíta sa podľa odberu v približne rovnakom období minulého roka.

§ 11

(1) Skvapalnený vyhrievací plyn sa dodáva odberateľom v tlakových fľašiach v určených výdajniach. Fľaše o obsahu náplne 10 kg a viac zapožičiava dodávateľ odberateľovi. Odberateľovi môžu sa zapožičať najviac 2 fľaše. Fľaše o menšom obsahu náplne si odberateľ obstaráva na svoj náklad.

(2) Odberateľ je povinný používať fľaše iba pre dodávky skvapalneného vyhrievacieho plynu a zaobchádzať s nimi podľa predpisov.

(3) Skvapalnený vyhrievací plyn dodáva odberateľovi výdajňa, len pri vrátení toho istého počtu prázdnych fliaš a pri predložení „preukazu odberateľa“. Na prvý odber fliaš oprávňuje odberateľa príslušne označený diel prihlášky. Odberateľ je povinný vracať prázdne fľaše výdajni, v ktorej je prihlásený na odber.

§ 12

(1) Odberateľ zodpovedá dodávateľovi za každú zapožičanú fľašu odo dňa jej prevzatia z výdajne, až do dňa jej vrátenia výdajni.

(2) Odberateľ zodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie zapožičanej fľaše. Stratu fľaše je odberateľ povinný ihneď ohlásiť dodávateľovi a súčasne predložiť potvrdenie príslušných orgánov o hlásení straty.

Oddiel IV

Neoprávnený odber

§ 13

Za neoprávnený odber vyhrievacích plynov sa považuje, najmä ak odberateľ:

a) nepodá novú prihlášku, hoci bol na to povinný podľa ustanovení § 7 a 8;

b) odoberie nemerané množstvo vyhrievacích plynov zo siete bez toho, že by s tým dodávateľ vopred súhlasil;

c) odoberie úmyselne vyhrievací plyn zo siete na iné účely, než dojednané alebo používa spotrebiče, používanie ktorých je podľa osobitných predpisov zakázané;

d) vykoná také opatrenia, aby plynomer buď vôbec nezaznamenával odber, alebo ho zaznamenával nesprávne na škodu dodávateľa, alebo ak také zariadenie vedome užíva;

e) poškodí buď sám, alebo osoby, za ktoré zodpovedá, plynomer a pri jeho skúške sa zistí, že udáva nižšiu hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa štátna norma;

f) používa pre skvapalnený vyhrievací plyn spotrebiče, regulátory a zariadenia, užívanie ktorých nie je dovolené;

g) odoberie skvapalnený vyhrievací plyn pre neevidovanú tlakovú stanicu alebo umožňuje takej stanici odber zapožičaním fľaše.

§ 14

(1) Množstvo vyhrievacích plynov zo siete neoprávnene odobratých pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberoch sa u odberateľa zisťuje tak, že sa uvažuje s plným zaťažením všetkých plynových spotrebičov s nemeraným alebo nesprávne meraným odberom; toto zaťaženie sa násobí ďalej uvedenou dobou ich užívania, pokiaľ sa nezistila dlhšia doba:

a) pri plynovom variči 2 hodiny denne

b) pri plynovom šporáku (máj - september) 3 hodiny denne

(október - apríl) 5 hodín denne

c) pri plynovej chladničke 24 hodín denne

d) pri prietokovom ohrievači vody 3 hodiny denne

e) pri plynovom kúrení (máj - september) 2 hodiny denne

(október - apríl) 8 hodín denne

f) pri ostatných plynových spotrebičoch podľa príkonu spotrebiča.

Takto ustanovený denný odber plynu sa násobí počtom dní neoprávneného odberu; ak nemožno zistiť celkové obdobie neoprávneného odberu, vyúčtuje sa odber za obdobie od naposledy zisteného stavu plynomeru.

(2) Ak nemožno pri odberoch uvedených v odseku 1 zistiť počet a druh plynových spotrebičov, určia sa za základ výpočtu náhrady údaje o plynových spotrebičoch uvedené v prihláške.

(3) K sumám vypočítaným podľa odseku 1 sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu, najmenej však 20 Kčs.

(4) Celková suma vyúčtovania za neoprávnený odber sa zníži o sumy zaplatené odberateľom za dobu neoprávneného odberu.

Oddiel V

Obmedzenie, prerušenie a zastavenie dodávky

§ 15

(1) Dodávateľ môže obmedziť, prerušiť alebo zastaviť dodávku vyhrievacích plynov zo siete a skvapalneného vyhrievacieho plynu, ak

a) je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov (údržbové a revízne práce, opravy porúch, regulačné opatrenia, obmedzenie alebo prerušenie pre nedostatok tlaku v plynovodnej sieti alebo vyvolané živelnými zásahmi a pod.) alebo pri zmene tlaku alebo druhu dodávaného vyhrievacieho plynu (§ 18 plynárenského zákona),

b) odberateľovo zariadenie nevyhovuje predpisom do tej miery, že môže spôsobiť výbuch, zaviniť požiar alebo inak ohroziť bezpečnosť života alebo majetku,

c) odberateľ zabraňuje oprávneným pracovníkom dodávateľa v prístupe k plynomeru a k odberným plynovým zariadeniam, prípadne k tlakovej stanici za účelom ich kontroly,

d) odberateľ nesplní príkaz kontrolných orgánov dodávateľa na odstránenie závad v odbernom plynovom zariadení,

e) odberateľ bez súhlasu dodávateľa zmení počet alebo druh plynových spotrebičov,

f) u odberateľa sa zistil neoprávnený odber,

g) odberateľ nezaplatí preddavkovú platbu alebo konečné vyúčtovanie za odobratý plyn.

(2) Ak bola odberateľovi skvapalneného vyhrievacieho plynu prerušená dodávka z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b), c), d), f), je povinný do 3 dní po oznámení odovzdať fľašu určenej výdajni; náhrada za vrátenú náplň sa neposkytuje. V prípade uvedenom v odseku 1 písm. f) urobí dodávateľ podľa povahy veci oznámenie príslušným orgánom.

(3) Prerušenú alebo zastavenú dodávku vyhrievacích plynov zo siete obnoví dodávateľ po odstránení všetkých závad, pre ktoré bola dodávka prerušená, prípadne po zaplatení všetkých nedoplatkov a po zaplatení nákladov súvisiacich s obnovením dodávky.

(4) Za škody vzniknuté obmedzením, prerušením alebo zastavením dodávky vyhrievacích plynov zo siete a skvapalneného vyhrievacieho plynu nemá dodávateľ voči odberateľovi zodpovednosť. Dodávateľ vyhrievacích plynov zo siete je však povinný:

a) oznámiť odberateľom jednotlivo alebo hromadne spôsobom v mieste obvyklým najmenej 24 hodín vopred prerušenie dodávky vyhrievacích plynov zo siete pre vykonávanie plánovaných údržbových a revíznych prác, najmä na plynovodoch a domových prípojkách pre verejný rozvod;

b) oznámiť zmenu druhu vyhrievacích plynov alebo tlaku a vykonať úpravu plynových spotrebičov v domácnostiach.

Oddiel VI

Tlakové stanice a fľaše na skvapalnený vyhrievací plyn

§ 16

(1) Pred uvedením tlakovej stanice do prevádzky je prevádzateľ, prípadne investor povinný zabezpečiť jej odborné technické preskúšanie.

(2) Odborným technickým preskúšaním tlakovej stanice sa rozumie najmä:

a) vykonanie skúšky tesnosti,

b) zhodnotenie, či tlaková stanica vyhovuje príslušným predpisom (štátnym normám) a či jej prevádzka bude bezpečná.

(3) Odborné technické preskúšanie tlakovej stanice vykoná plynárenský podnik, prípadne oprávnená organizácia ním splnomocnená.

(4) Výsledok preskúšania potvrdí plynárenský podnik, prípadne organizácia ním splnomocnená prevádzateľovi (investorovi) na prihláške na odber; toto potvrdenie nahrádza povolenie na uvedenie tlakovej stanice do prevádzky.

(5) Ak sa pri odbornom technickom preskúšaní súčasne odovzdáva tlaková stanica prevádzateľovi (investorovi), musí sa na preskúšaní zúčastniť prevádzateľ (investor).

(6) Pred odborným technickým preskúšaním nesmie sa tlaková stanica používať.

§ 17

(1) Skvapalnený vyhrievací plyn sa plní do fliaš v plniacich staniciach (plniarňach). Smú sa používať len fľaše na tento účel osobitne označené. Toto označenie nesmie sa samovoľne meniť. Odberateľ nesmie s fľašami nesprávne manipulovať, najmä nesmie ich obsah prepúšťať do inej nádoby.

(2) Fľaše je oprávnený plniť iba dodávateľ. Dodávateľ tiež vykonáva všetky opravy fliaš o obsahu 10 kg a väčšom a stará sa o ich skúšanie.

Oddiel VII

Ukončenie odberu

§ 18

(1) Ak odberateľ hodlá ukončiť odber vyhrievacích plynov zo siete na doterajšom mieste, je povinný najmenej 8 dní vopred to oznámiť dodávateľovi a umožniť jeho pracovníkom vykonať záverečné odpočítanie, prípadne odobrať plynomer.

(2) Ak opomenie odberateľ vyhrievacích plynov zo siete oznámiť ukončenie odberu, je povinný zaplatiť plyn odobratý až do podania prihlášky novým odberateľom alebo do ukončenia dodávky.

(3) Ak nebude odberateľ vyhrievacích plynov zo siete po dobu 6 mesiacov bez závažných dôvodov odoberať plyn, môže mu dodávateľ plynomer odobrať a odber zrušiť.

§ 19

(1) Odberateľ skvapalneného vyhrievacieho plynu, ktorý ukončil svoj odber na doterajšom mieste alebo trvale, je povinný to oznámiť najneskoršie do 8 dní dodávateľovi, vrátiť mu zapožičané fľaše a predložiť:

a) preddavkový list,

b) preukaz odberateľa,

c) prihlášku na záznam o ukončení odberu.

(2) Do 1 mesiaca po predložení dokladov uvedených v odseku 1 vráti dodávateľ odberateľovi zábezpeku vo výške uvedenej v preddavkovom liste podľa počtu vrátených fliaš.

(3) Odberateľovi, ktorý splnil povinnosti ustanovené v odsekoch 1 a 2 vydá dodávateľ potvrdenie o vrátení zapožičaných fliaš. Odberateľom pripojeným bez prihlášky sa potvrdenie nevydáva.

Oddiel VIII

Vyúčtovanie a platenie dodávok

§ 20

(1) Dodávateľ vyúčtováva dodaný vyhrievací plyn zo siete raz za rok podľa ročného odpočítania, ktoré vykoná odberateľ na osobitnom tlačive ku dňu určenému dodávateľom.

(2) Na vyúčtovanie vyhrievacieho plynu zo siete sa nevzťahujú predpisy o fakturácii a platení dodávok neinvestičnej povahy.*)

(3) Ak dodávateľ má pochybnosti o správnosti odpočítania, môže vyúčtovať dodaný vyhrievací plyn kedykoľvek podľa odpočítania vykonaného jeho pracovníkmi. Rovnako môže vyúčtovať dodatočne zistený odber vyhrievacích plynov zo siete pri chybách plynomeru (§ 10).

§ 21

(1) Plyn odobratý zo siete platí odberateľ organizácii spojov poverenej vykonávaním sústredeného inkasa opakujúcich sa platieb obyvateľstva. Platby sa uskutočňujú jednak formou mesačných preddavkov, jednak pri vyúčtovaní na základe odpočítania plynomeru.

(2) Výšku preddavku určí dodávateľ.

(3) Dodávateľ si môže vyhradiť osobitný spôsob vykonávania inkasa pri niektorých odberoch v prípadoch, kde sú pre to dôvody.

§ 22

(1) Ak odberateľ nezaplatí preddavok alebo nedoplatok z ročného vyúčtovania odobratého vyhrievacieho plynu zo siete ani po písomnej upomienke, môže mu dodávateľ prerušiť dodávku vyhrievacieho plynu.

(2) Ak odberateľ predloží oprávnenému pracovníkovi dodávateľa, ktorý má vykonať odpojenie, doklad o tom, že preddavok alebo nedoplatok ročného vyúčtovania odobratého vyhrievacieho plynu zo siete zaplatil, zistí pracovník dodávateľa deň a spôsob úhrady a od prerušenia dodávky upustí.

(3) Pokiaľ odberateľ odobratý vyhrievací plyn zo siete neuhradil alebo ho uhradil oneskorene, je povinný za návštevu pracovníka dodávateľa v prípadoch podľa odsekov 1 a 2 zaplatiť náhradu.

§ 23

Náhrady za práce spojené s výmenou a kontrolou plynomerov, prípadne iné drobné náhrady súvisiace s odberom vyhrievacích plynov zo siete, ktoré je odberateľ povinný uhradiť, vyberá oprávnený pracovník dodávateľa spravidla v hotovosti na potvrdenie.

§ 24

Dodávky skvapalneného vyhrievacieho plynu sa platia v hotovosti.


Oddiel IX

Záverečné ustanovenia

§ 25

(1) Táto vyhláška platí aj pre odbery začaté pred začiatkom jej účinnosti.

(2) Odberateľ, ktorý podal prihlášku na odber vyhrievacích plynov zo siete pred začiatkom účinnosti tejto vyhlášky, nie je povinný podávať novú prihlášku.

(3) Odberatelia skvapalneného vyhrievacieho plynu, ktorí odoberajú tento plyn ku dňu účinnosti tejto vyhlášky, sú povinní podať, pokiaľ tak už neurobili skôr, prihlášku na odber.

§ 26

Zrušuje sa vyhláška č. 83/1955 Ú. l. (Ú. v.) o podmienkach pre dodávku a odber elektriny a plynu v drobnom, pokiaľ sa týka odberu plynu, a vyhláška č. 135/1952 Ú. l. (č. 171/1952 Ú. v.) o zaobchádzaní so skvapalneným vyhrievacím plynom.

§ 27

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1965.


Minister:

Odvárka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 76/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú ustanovenia plynárenského zákona.

*) Tlaková stanica je odberné zariadenie skvapalneného vyhrievacieho plynu pozostávajúce zo zdroja (tlakovej fľaše) potrubného rozvodu a spotrebičov s príslušenstvom - ČSN 386 460.

**) ČSN 257 855.

*) Výnimka povolená Ministerstvom financií podľa § 16 vyhlášky č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.