Vyhláška č. 106/1965 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 3 Kčs

Čiastka 46/1965
Platnosť od 29.10.1965 do31.12.1972
Účinnosť od 29.10.1965 do31.12.1972
Zrušený 63/1972 Zb.

OBSAH

106

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 20. októbra 1965

o vydaní mincí po 3 Kčs

Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

Dňom 1. novembra 1965 sa dávajú do obehu mince po 3 Kčs (ďalej len „mince“).

§ 2

(1) Mince sa razia z mediniklu v zložení 80 dielov medi a 20 dielov niklu. Hrubá váha mince je 5,5 g. Priemer mince je 23,5 mm a jej hrana je hladká s opakujúcim sa ornamentom lipový lístok-vlnovka, ktorý je vlisovaný.

(2) Pri razení je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 20/1000 a v obsahu niklu 10/1000.

§ 3

(1) Na líci mince je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo neho v jednom riadku nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vo voľnej medzere dole je uvedený rok výroby. Autorom návrhu líca je akademický sochár Zdeněk Kolářský.

(2) Na rube mince vpravo je označenie hodnoty veľkou čislicou „3“ a pod ňou skratka menovej jednotky „Kčs“. Na ľavej strane je stopka s kvetom, zloženým z piatich lipových lístkov, symbolizujúci myšlienku národného rastu a vo svojej kompozícii pripomínajúci päťcípu hviezdu. Okolo kvetu je spodobnená v nepravidelných elipsách vlajúca národná stuha ako symbol neustáleho pohybu a voľnosti. Návrh rubu je dielom akademického sochára Zdeňka Kolářského za grafickej spolupráce s akademickým maliarom a grafikom Eduardom Hájkom. Mená výtvarníkov „KOLÁŘSKÝ“ a „HÁJEK ED“ sú umiestnené v bloku vľavo dole.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dvořák v. r.