Nariadenie vlády č. 105/1965 Zb.Vládne nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 3 Kčs a 5 Kčs

Čiastka 46/1965
Platnosť od 29.10.1965 do31.12.2007
Účinnosť od 29.10.1965 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.

OBSAH

105

VLÁDNE NARIADENIE

z 20. októbra 1965

o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 3 Kčs a 5 Kčs

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

Sústava zákonných peňazí sa dopĺňa mincami po 3 Kčs a 5 Kčs.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.