Vyhláška č. 104/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov

(v znení č. 159/1971 Zb.)

Čiastka 45/1965
Platnosť od 20.10.1965 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1972 do30.04.1990
Zrušený 130/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená zákonom ČNR č. 127/1990 Zb. s účinnosťou od 1. mája 1990.

104

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 30. septembra 1965

o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje podľa § 33 ods. 4 zákona č. 186/1960 Zb. (školský zákon):


§ 1

(1) Aby sa pracujúcim i mládeži umožnilo v najširšej miere vzdelávať sa v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov, povoľuje sa vyučovať tieto odbory popri vzdelávacích zariadeniach verejných inštitúcií a jednotlivým občanom za odplatu.

(2) Za súkromné vyučovanie sa nepovažujú opakovacie hodiny ( dondície ), ktoré poskytujú žiaci a študenti škôl iným žiakom a študentom.

(3) Oprávnenie na súkromné vyučovanie udeľuje na žiadosť uchádzača mestský národný výbor, v obvode ktorého hodlá uchádzač pôsobiť. Pri posudzovaní žiadosti sa prihliadne na záujem pracujúcich o súkromné vyučovanie v uvedených odboroch a na ich špeciálne požiadavky.

§ 2

Oprávnenie na súkromné vyučovanie môže sa udeliť uchádzačovi, ktorý má pred potrebnú odbornú spôsobilosť, ktoru je pre odbor umenia dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole, pre odbor cudzích jazykov dokončená štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo v oboch prípadoch inak preukázaná spôsobilosť v uvedených odboroch, napr. dlhodobá praktická činnosť v odbore umenia, úspešné zloženie štátnej jazykovej skúšky na jazykovej škole a pod.

§ 3

(1) Vyučujúci je povinný používať pri vyučovaní osvedčené učebnice a pomôcky zodpovedajúce pokrokovým pedagogickým zásadám. Zaz ročne podá okresnému národnému výboru zprávu o svojej činnosti.

(2) Vyučujúci nie sú opravnení vydávať svojím žiakom vysvedčenia ani iné listiny; na požiadanie môžu však potvrdiť dochádzku na súkromné vyučovanie, jeho dĺžku a hodnotenie žiaka.

§ 4

Dozor na súkromné vyučovanie vykonáva okresný národný výbor. Vedie aj evidenciu vyučujúcich.

§ 5

Okresný národný výbor môže odňať oprávnenie na súkromné vyučovanie, ak vo vyučovaní zistí vážne nedostatky alebo ak vyučujúci nesplní daňovú povinnosť.


§ 6

(1) Doterajšie povolenia na súkromné vyučovanie zostávajú v platností.

(2) Zrušuje sa vyhláška č. 108/1962 Zb. o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov.

(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1965.


Minister:

Císař v. r.