Vyhláška č. 103/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Čiastka 45/1965
Platnosť od 20.10.1965
Účinnosť od 04.11.1965
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 11 vstúpila v platnosť 5. júlom 1964.

103

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. septembra 1965

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou


Dňa 6. apríla 1963 bola v Tunise podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.

Dohoda na základe svojho článku 11 vstúpila v platnosť 5. júlom 1964.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

Preklad

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Tuniskej republiky vedené snahou rozvíjať na základe vzájomného pochopenia, rešpektovania svojej zvrchovanosti a zásady nevmešovania spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, umenia a športu a prispieť tak k utuženiu priateľských zväzkov medzi svojimi národmi

sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky p. Františka Kahudu, ministra školstva a kultúry;

vláda Tuniskej republiky p. Chedli Klibiho, štátneho tajomníka kultúrnych vecí a informácií.

Článok 1

Obe strany budú podporovať kultúrne a umelecké styky medzi oboma krajinami.

Okrem toho sa obe strany dohodli, že si budú vymieňať svoje znalosti a skúsenosti v oblasti školstva a vedeckého výskumu.

Článok 2

Obe strany budú podporovať spoluprácu kultúrnych, umeleckých, vedeckých a výchovných organizácií a inštitúcií a vzájomné návštevy profesorov, spisovateľov, vedcov a umelcov.

Článok 3

Každá strana bude podporovať príslušníkov druhej strany pri štúdiách alebo praxi poskytovaním štipendií a podpôr.

Článok 4

Obe strany uľahčia vzájomnú výmenu umeleckých výstav, divadelných, hudobných alebo folkloristických skupín, športových delegácií a budú podporovať organizovanie športových súťaží medzi oboma krajinami.

Článok 5

Obe zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti tlače, rozhlasu a televízie.

Článok 6

Obe strany uľahčia výmenu kníh, vedeckých, kultúrnych a umeleckých publikácií, filmov a televíznych filmov a budú podporovať realizáciu filmových kooprodukcií.

Článok 7

Obe strany uľahčia publikáciu dôležitých vedeckých, kultúrnych a umeleckých diel príslušníkov druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Každá zo strán sa zaväzuje zaručiť vo svojej krajine autorské práva príslušníkov druhej strany podľa medzinárodných dohovorov, ktoré strany podpísali.

Článok 9

Obe strany budú dbať na to, aby kultúrne, historické a zemepisné učebnice, ktoré sa používajú v každej z oboch krajín, dávali čo najpresnejšiu predstavu o krajine druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Pri vykonávaní tejto Dohody sa každý rok vypracuje program kultúrnej spolupráce, ktorý upresní náplň kultúrnych akcií.

Článok 11

Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom výmeny ratifikačných listín a bude platná na obdobie dvoch rokov. Po uplynutí tohto obdobia bude sa jej platnosť automaticky predlžovať vždy o ďalší rok, pokiaľ nebude písomne vypovedaná tri mesiace pred skončením jej platnosti.

Dané v Tunise 6. apríla 1963 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku francúzskom.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

dr. František Kahuda v. r.

Za vládu

Tuniskej republiky:

Chedli Klibi v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.