Vyhláška č. 100/1965 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o zrušení povinného odpredaja masti

Čiastka 44/1965
Platnosť od 09.10.1965 do31.12.1968
Účinnosť od 09.10.1965 do31.12.1968
Zrušený 156/1968 Zb.

OBSAH

100

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov

zo 6. októbra 1965

o zrušení povinného odpredaja masti

Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 6 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 40/1962 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov:


§ 1

Povinný odpredaj masti z domácich zakáľačiek ošípaných sa zrušuje.


§ 2

Zrušujú sa ustanovenia § 7, ako aj ustanovenie § 10 vyhlášky Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek, pokiaľ upravujú povinný odpredaj masti.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník predsedu:

Vaďura v. r.