Vyhláška č. 10/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou

(v znení č. 489/2005 Z. z., 112/2006 Z. z.)

Čiastka 6/1965
Platnosť od 23.02.1965
Účinnosť od 06.11.1998
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 11 vstúpila v platnosť dňom výmeny nót o schválení, t. j. 3. júlom 1964. Oznámením č. 489/2005 Z. z. bol potvrdený stav zmluvnej základne, na základe ktorého táto dohoda stratila platnosť od 6. novembra 1998 vo vzťahu medzi Slovenskou re...

10

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. januára 1965

o Dohode o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou


Dňa 14. marca 1964 bola v Belehrade podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou.

Vláda Československej socialistickej republiky vyslovila s Dohodou súhlas 3. júna 1964.

Dohoda na základe svojho článku 11 vstúpila v platnosť dňom výmeny nót o schválení, t. j. 3. júlom 1964.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Oznámením č. 112/2006 Z. z., ktorým bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, sa tejto dohode skončila platnosť dňom výmeny nót.

Oznámením č. 489/2005 Z. z., ktorým bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, sa tejto dohode skončila platnosť dňom výmeny nót.

David v. r.

DOHODA

o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie, kladúc si za cieľ v záujme obidvoch štátov rozšíriť spoluprácu v oblasti turistického ruchu, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať cestovanie turistických skupín i jednotlivých turistov z jedného štátu do druhého na návštevu turistických a historických miest, veľtrhov, výstav a kultúrnych, športových a iných podnikov.

Článok 2

Zmluvné strany urobia opatrenia na uľahčenie hraničných, colných a ostatných formalít spojených s prechodom hraníc turistami obidvoch štátov.

Článok 3

Pre rozvoj turistiky urobia zmluvné strany opatrenia na uľahčenie dopravného spojenia medzi obidvoma štátmi.

Článok 4

Zmluvné strany umožnia potrebnými opatreniami spoluprácu orgánov obidvoch štátov, ktorým patrí starostlivosť o turistiku, a iných organizácií a inštitúcií zainteresovaných na rozvoji turistického ruchu.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu organizácií pre turistický ruch, najmä pri

- vykonávaní turistickej propagandy a informačnej služby v obidvoch štátoch;

- vypracúvaní programov a organizácie cestovania pri návštevách turistov medzi obidvoma štátmi.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať stretnutia odborníkov a výmenu skúseností v oblasti turistického ruchu s osobitným zameraním na štúdium otázok

- vypracovania dlhodobých plánov rozvoja turistického ruchu;

- výstavby hotelových, reštauračných a iných turistických objektov;

- systému a programu odbornej výučby kádrov pre turistický ruch;

- organizácie a vykonávania turistickej propagandy a informačnej služby.

Článok 7

Spolupráca v oblasti turistického ruchu bude sa vykonávať v súlade s predpismi, ktorými je v tom ktorom z oboch štátov upravená činnosť v uvedenej oblasti.

Článok 8

Dohoda sa bude vykonávať v spolupráci príslušných orgánov oboch štátov a v zásadných otázkach budú tieto konzultovať s Československo-juhoslovanským výborom pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.

Článok 9

Rozsah turistických služieb bude sa prerokúvať pre každý rok osobitne pri rokovaní o Protokole o výmene tovaru medzi obidvoma stranami.

Článok 10

Dohoda sa uzaviera na dobu 5 rokov a bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalší rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie, najneskoršie 6 mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Článok 11

Dohoda podlieha schváleniu vládami obidvoch zmluvných strán a nadobudne platnosť výmenou nót o tomto schválení.

Táto Dohoda bola spísaná v Belehrade 14. marca 1964 vo dvoch vyhotoveniach, a to v jazyku českom a jazyku srbochorvátskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

F. Krajčír v. r.

Za vládu

Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie

B. Krajger v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.