Vyhláška č. 1/1965 Zb.Vyhláška ministerstiev zahraničného obchodu a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základé podmienky dodávky vývozných investičných celkov

(v znení č. 38/1966 Zb.)

Čiastka 1/1965
Platnosť od 03.01.1965 do30.06.1986
Účinnosť od 01.07.1966 do30.06.1986
Zrušený 31/1986 Zb.

1

VYHLÁŠKA

ministerstiev zahraničného obchodu a ťažkého strojárstva

z 3. decembra 1964,

ktorou sa vydávajú základé podmienky dodávky vývozných investičných celkov

Ministerstvo zahraničného obchodu a Ministerstvo ťažkého strojárstva po dohode so zúčastnenými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom ČSSR ustanovujú § 392, Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na dodávky vývozných investičných celkov (§ 321 až 332 zákona).

(2) Ustanovenia šiestej časti (§ 30 až 59) sa vzťahujú primerane na poddodávky montáží, dementáží, revízií a repasií, ktoré sú uskutočňované v zahraničí.

(3) Ustanovenia ôsmej časti (§ 61 a 66) sa vzťahujú primerane na poddodívky stavebných prác, určené pre hlavných a finálnych dodávateľov, pokiaľ predmetom ich dodávky sú stavebné práce, ako aj na poddodávky špeciálnych stavebných prác, ktoré sú uskutočňované v zahraničí.

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 2

Vývozný investičný celok

(1) Dodávka vývozného investičného celku podľa § 321 zákona zahŕňa stroje alebo zariadenia, montáž a stavebné práce alebo len niektoré z týchto plnení; do dodávky vývozného investičného celku môžu byť zahrnuté aj ďalšie dodávky ako dodávka projektovej dokumentácie, dodávka technickej pomoci podľa § 67, prípadne aj jednotlivé dodávky kusového chrakteru potrebné pre doplnenie vývozného investičného celku.

(2) Dodávky dodávateľov podľa § 332 ods. 1 písm. a) zákona určené pre hlavných dodávateľov sa označujú ako finálne dodávky a ich dodávatelia ako finálni dodávatelia. Finálnymi dodávateľmi môžu byť dodávky strojov a zariadení, dodávky samostatne montáže, ako aj dodávka stavebných prác, pokiaľ je uskutočňovaná ako súhrn všetkých stavebných prác dodávaných v rámci vývozného investičného celku.

(3) Ak stroje a zariadenia zahrnuté do finálnej dodávky majú byť dodané včítane príslušnej montáže, prípadne včítane príslušnej časti projektovej dokumentácie, dodávajú sa tieto práce ako súčasť finálnej dodávky. Finálna dodávka zahŕňa a práce, ktoré obvykle bývajú súčasťou dodávky strojov a zariadení (ako vymurovka kotlov a pecí, kobky rozvodní, nie však základy strojov), pokiaľ nie je ustanovené alebo dohodnuté niečo iné.

(4) Časť finálnej dodávky strojov a zariadení môže byť dodávaná ako finálna poddodávka, ak spĺňa podmienky uvedené v § 332 ods. 1 písm. a) zákona; finálnu poddodávku dodáva finálny poddodávateľ aj hlavnému dodávateľovi pre jeho vlastnú finálnu dodávku.

(5) Dodávkou pre vývozný investičný celok je aj dodávka generálneho projektanta.

§ 3

Hlavný dodávateľ

Hlavným dodávateľom je organizácia, ktorá podľa § 321 ods. 1 zákona bola ustanovená príslušnými ministerstvami alebo dohodnutá medzi organizáciami, ktoré prichádzajú do úvahy ako dodávatelia a odberatelia, alebo ich nadriadenými orgánmi. Hlavný dodávateľ, pokiaľ ide o jeho vlastnú finálnu dodávku, sa posudzuje ako finálny dodávateľ.

§ 4

Generálny projektant

(1) Generálnym projektantom je príslušná projektová organizácia, pokiaľ sa túto funkciu nehorodne vykonávať hlavný dodávateľ. Generálny projektant je povinný dodávať hlavnému dodávateľovi projektovú dokumentáciu v rozsahu požadovanom hlavným dodávateľom, ktorý vychádza z dopytu vývozného odberateľa.. Generálny projektant na žiadosť hlavného odberateľa vykonáva pritom autorský dovoz a v jeho rámci zabezpečuje vzájomný súlad vykonávacích projektov.

(2) Ustanovenia § 5, 6 a 7 platia pre generálneho projektanta primerane.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE HLAVNÝCH A FINÁLNYCH DODÁVATEĽOV A FINÁLNYCH PODDODÁVATEĽOV

Príprava a podklady pre uzavretie zmlúv

§ 5

(1) Na prípravu zmluvy so zahraničným zahraničným zákazníkom slúži podľa potreby odborná pomoc hlavného dodávateľa a prípadne informatívna ponuka.

(2) Dodávatelia sú povinní poskytovať odberateľom na ich žiadosť a za dojednaných podmienok odbornú pomoc pri príprave a uzavieraní zmluvy vývozného odberateľa so zahraničným zákazníkom pri riešení otázok technickej povahy.

(3) Pracovníkovi vysielanému do zahraničia za účelom poskytnutia odbornej pomoci musí byť vydané splnomocnenie zastupovať hlavného dodávateľa; splnomocnenie musí oprávňovať na riešenie všetkých technických otázok obchodného prípadu a okrem toho aj ďalších otázok obchodného prípadu a okrem toho aj ďalších otázok, ktoré budú pre vydaním splnomocnenia dohodnuté medzi vývozným odberateľom a hlavným dodávateľom. Všetky dojednania vývozného odberateľa zo zahraničným zákazníkom, s ktorými pracavník splnomocnený hlavným dodávateľom v rámci svojho splnomocnenia prejavil písomne svoj súhlas, zaväzujú hlavného dodávateľa voči vývoznému odberateľovi.

(4) Na žiadosť vývozného odberateľa podá hlavný dodávateľ len informatívnu ponuku. Technické a obchodné údaje v nej uvedené sú len orientačné. Ak je na vypracovanie informatívnej ponuky potrebné vykonať projektové práce, musia sa organizácie o ich rozsahu vopred dohodnúť; náklady s tým spojené uhrádza vývozný odberateľ. Povahu informatívnej ponuky má aj ponuka vypracovaná ako typová pre viac obchodných prípadov.

§ 6

(1) Ak poskytuje zahraničný zákazník vývoznému odberateľovi vlastnú projektovú dokumentáciu, musí byť odovzdaná hlavnému dodávateľovi súčasne s dopytom.

(2) Ak sa má vývozný odberateľ na základe ponuky hlavného dodávateľa zúčastniť verejnej súťaže, je povinný postúpiť hlavnému dodávateľovi cudzojazyčné znenie súťažných podmienok v ruskom, nemeckom, anglickom alebo fráncúzskom jazyku, je vývozný odberateľ povinný poskytnúť hlavnému dodávateľovi na jeho žiadosť jazykovú pomoc. V ostatných prípadoch, pokiaľ sa organizácie nedohodnú ináč, považuje sa dopyt za uplatnený až dňom, keď bude hlavnému dodávateľovi doručené jeho záväzné české alebo slovenské znenie.

§ 7

Návrh zmluvy (ponuka)

(1) Hlavný dodávateľ podáva návrh zmluvy (ponuku) vo dvoch vyhotoveniach. Ak je jej súčasťou ponukový projekt, musí byť podaný súčasne s ňou. Ak nejde o prípad uvedené v § 323 ods. 5 zákona, uhradí vývozný odberateľ len náklady spojené s vypracovaním ponukového projektu, a to aj v prípade, keď nebola uzavretá zmluva; predpokladanú výšku týchto nákladov je hlavný dodávateľ povinný vývoznému odberateľovi oznámiť na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu. Vývozný odberateľ môže hlavného dodávateľa uporniť v dopyte, že nedodržanie lehoty na odovzdanie návrhu zmluvy robí návrh zmluvy neupotrebiteľným. Hlavný dodávateľ nemá v takomto prípade pri nedodržaní tejto lehoty právo na náhradu nákladov spojených s vypracovaním ponukového projektu, pokiaľ do 15 dní po prijatí dopytu neoznámi vývoznému odberateľovi s uvedením dôvodov, že nemôže ponuku podať v požadovanej lehote.

(2) Pätnásťdenná lehota (§ 323 ods. 2 zákona) sa u ďalších dodávateľov (finálnych dodávateľov, prípadne finálnych poddodávateľov) primerane skracuje tak, hlavný podávateľ mohol voči vývoznému odberateľovi túto lehotu dodržať. Ak však ide o návrh zmluvy do verejnej súťaže, sú dodávatelia povinní oznámiť svoje stanovisko, aj keď súhlasia s podaním návrhu zmluvy v lehote uvedenej v dopyte.

(3) Ak požiada dodávateľ o doplnenie dopytu, ktorý pre vypracovanie návrhu zmluvy nie je dostatočný, a odberateľ ho v dohodnutej lehote nedoplní, má dodávateľ právo podania ponuky odmietnúť. Požiadavku na doplnenie dopytu môže dodávateľ uplatniť len v 15-dennej lehote (§ 323 ods. 2 zákona), prípadne v lehote skrátenej podľa odseku 2.

(4) Ak dôjde k dohode o predmete plnenia, vysloviť tým súčasne vývozný odberateľ súhlas s celkovou technickou koncepciou ponukového projektu, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

§ 9

Druh, rozsah a obsah

(1) Druh, rozsah a obsah projektovej dokumentácie, ako aj spôsob jej vypracovania a podiel dodávateľských organizácií na ňom spolu s náplňou finkcie generálneho projektanta sa určujú podľa predpisov o dokumentácií vývozných dodávok.*)

(2) Ak požiada vývozný odberateľ len o dodávku projektovej dokumentácie prvého stupňa, je hlavný dodávateľ povinný vyhovieť tejto žiadosti za odplatu, ak vývozný odberateľ predpokladá uzavretie zmluvy na dodávku v zozname uvedeného vývozného investičného celku, ktorý sa má na základe tejto dokumentácie dodávať.

§ 10

Preverovanie

Spôsob preverovania projektovej dokumentácie dojednajú organizácie v zmluve. Ak sa spôsob preverovania nedojednal, musí sa vykonať aspoň čo do dojednaného rozsahu dodávky.

§ 11

Zodpovednosť

(1) K zodpovednosti generálneho projektanta (hlavného dodávateľa) môže pristúpiť, ak sa tak dojedná, aj zodpovednosť za súlad čiastkových projektov vypracovaných v zahraničí, ako aj za správnosť a úplnosť celého projektu spolu so správnosťou v projekte použitej technológie.

(2) Za vady sa nepovažujú nedostatky alebo chyby celkovej technickej koncepcie, ktorú vývozný odberateľ schválil.

(3) Vady sa musia voči generálnemu projektantovi reklamovať najneskoršie do 15 dní odo dňa, keď hlavný dodávateľ dostal včasnú reklamáciu vývozného odberateľa; ináč právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

PIATA ČASŤ

DODACIE PODMIENKY SÚBOROV STROJOV A ZARIADENÍ

§ 12

Množstvo

(1) Spôsob určenia množstva sa ustanovuje v zmluve.

(2) Váhové údaje uvedené v zmluve sa považujú za záväzné, len pokiaľ boli takto výslovne označené. Výška prípustnej váhovej tolerancie a dôsledky jej prekročenia sa dojednávajú v zmluve.

(3) Dodávateľ je povinný obstarať na náklad odberateľa úradné zistenie množstva, len ak ho o to odberateľ včas a vopred požiada.

§ 13

Akosť

(1) Ak je v rámci vývozného investičného celku dojednaná akosť jednotlivých výrobkov, je dodávateľ povinný ju na žiadosť odberateľa osvedčiť spôsobom dohodnutým v zmluve, pokiaľ táto povinnosť nie je ustanovená osobitným predpisom.

(2) Zdokonalenie alebo úpravy spojené s projektovými, konštukčnými a podobnými zmenami, pokiaľ budú navrhnuté po uzavret zmluvy, môže sa vykonať len na základe predchádzajúcej dohody organizácií.

§ 14

Sprievodná a technická dokumentácia

(1) Organizácia vymedzí vždy v zmluve druh sprievodnej a technickej dokumentácie výslovne alebo odkazom na príslušné predpisy. Pokiaľ vývozný odberateľ a hlavný dodávateľ povinný odovzdať vývoznému odberateľovi sprievodnú a technickú dokumentáciu podľa príslušných predpisov, a to:

a) dokumentáciu potrebnú pre vykonanie základov (napr. údaje pre základové plány, rozmerové náčrtky) najneskôr do 3 mesiacov pred začatím dodávky príslučného zariadenia;

b) dokumentáciu pre vykonávanie montáže, pokiaľ ju vykonáva zahraničný zákazník, (napr. celkové zostavy zariadení, zostavenie čiastkových zariadení, špeciálne montážne pokyny, predpisy, normy), najneskôr jeden mesiac pred začatím montáže;

c) dokumentáciu potrebnú pre uvedenie zariadenia do prevádzky a jeho udržiavanie (napr. návody pre obsluhu, inštrukcie na uvedenie do prevádzky, o údržbe a opravách, schéma pohonu, mazacie schémy, mazací plán a údaje o mazadlách, schémy zamontovaných guľkových ložísk a ich špecifikáciu) najneskôr pred lehotou dojednanou pred ukončenie montáže.

(2) Dodávateľ dodáva dokumentáciu v českom alebo slovenskom jazyku. Ak o to požiada vývozný odberateľ, je hlavný dodávateľ povinný dodať dokumentáciu v ruskom, anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Vývozný odberateľ mu na to na požiadanie poskytne jazykovú pomoc. O úhrade nákladov spojených s prekladom sa organizácie dohodnú.

(3) Dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa a na jeho náklad dodať svoje obvyklé predklady a údaje potrebné pre zhotovenie propagačného materiálu, ak si ich odberateľ nemôže obstarať sám.

§ 15

Spôsob plnenia, dodacie lehoty, dodávkový harmonogram

(1) Organizácie môžu dohodnúť samostatné plnenia a dodacie lehoty pre dodávky uskutočňované v rámci súboru strojov a zariadení, t. j. pre dodávky projektovej dokumentácie, strojov a zariadení a montáže. Organizácie môžu dohodnúť čiastkové dodacie lehoty pre čiastkové dodávky v rámci samostatného plnenia. Dodacie lehoty, prípadne čiastkové dodacie lehoty dojednajú organizácie spravidla na štvťrok alebo na mesiac.

(2) Postupné dodávky sú prípustné; môžu sa však začať najskôr tri mesiace pred prvým dňom dojednanej dodacej lehoty, ak organizácie nedojednajú niečo iné.

(3) Ak dodržanie dodacích lehôt dodávateľa závisí od splnenia záväzkov odberateľa, sú organizácie povinné dojednať v zmluve lehoty pre splnenie týchto záväzkov.

(4) Ak dôjde k nepodarkovosti dôležitých výkovkov alebo odliatkov, prípadne kotlových telies z dôvodov, za ktoré dodávateľ ani jeho ďalší dodávatelia nezodpovedajú, je odberateľ povinný na žiadosť dodávateľa dojednať novú dodaciu lehotu zodpovedajúcu dobe nevyhnutne potrebnej na obstaranie náhrady za nepodarkový kus; to platí len v prípadoch, keď sa nepodarkovosť v zmluve uzavretej medzi vývozným odberateľom a zahraničným zákazníkom dojednala ako prípad vyššej moci. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť odberateľa o nepodarkovosti. Hlavný dodávateľ na žiadosť vývozného odberateľa preukáže potvrdením Československej obchodnej komory, že k nepodarkovosti došlo z dôvodov, za ktoré nezodpovedá. Opakovaná nepodarkovosť toho istého kusa nie je dôvodom pre ďalšie predĺženie dohodnutej dodacej lehoty.

(5) Ak požaduje vývozný odberateľ s ohľadom na povahu vývozného harmonogramu zodpovedajúceho sledu montáže, je hlavný dodávateľ na takúto požiadavku povinný pristúpiť. Nedodržanie lehôt uvedených v harmonograme nie je dôvodom pre účtovanie a vymáhanie penále.

§ 16

Splnenie dodávky

(1) Ak pri čiastkovom plnení strojov a zariadení odberateľ nezaslal dodávateľovi prepravné dispozície v dohodnutej lehote, ak ich pred expedíciou odvolal alebo ak nebolo možné uskutočniť naloženie alebo odoslanie pre inú prekážku, ktorá nastala u odberateľa, je dodávateľ oprávnený plniť podľa § 168 ods. 2 zákona.

(2) Dodávateľ je oprávnený plniť podľa § 168 ods. 2 zákona aj v prípade, keď odberateľ nemôže v dôsledku oneskoreného plnenia dodávateľa vykonať bez meškania expedíciu do zahaničia.

§ 17

Skladovanie a odoslanie zo skladu

(1) V prípadoch, keď dodávka (čiastková dodávka) bola splnená podľa § 16 ods. 1, je dodávateľ povinný na žiadosť odberateľa na jeho náklad skladovať dodávku na základe zmluvy podľa § 353 zákona; dobu skladovania organizácie dohodnú, dodávateľ je však povinný na žiadosť odberateľa dodávku skladovať najmenej do posledného dňa dodacej lehoty.

(2) V prípade, keď dodávka (čiastková dodávka) bola splnená podľa § 16 ods. 2, je dodávateľ povinný ju skladovať na svoj náklad a nebezpečenstvo po dobu nevyhnutne potrebnú; o túto dobu sa tiež predlžuje doba zodpovednosti za vady počítaná od dodávky poslednej podstatnej časti.

(3) Ak dôjde k uskladneniu strojov a zariadení, je dodávateľ povinný ich odoslať bez zbytočného odkladu po prijatí prepravných dispozícií odberateľa.

§ 18

Prechod vlastníctva a správy

(1) Splnením dodávky prechádza vlastníctvo (správa) na odberateľa.

(2) Nebezpečenstvo náhodilej skazy alebo zhoršenia prechádza z dodávateľa na odberateľa súčasne s vlastníctvom ( správou ).

§ 19

Návestie, prepravné dispozície, preprava

(1) Hlavný dodávateľ je povinný zaslať vývoznému odberateľovi najneskôr 21 dní pred zamýšľanou expedíciou predbežné návestie o pohotovosti strojov a zariadení na odoslanie a ich názvom a špecifikáciou, údajmi približnej váhy, približného počtu collis a podobne tak, aby bolo možné vystaviť vývozné doklady. Pri lodných zásielkach poskytuje hlavný dodávateľ tieto údaje čo najpresnejšie. Vývozný odberateľ je povinný najneskôr do 10 dní po prijatí tohto návestia zaslať hlavnému dodávateľovi prepravné dispozície, ako aj všetky potrebné vývozné doklady. Organizácie môžu dojednať aj iné lehoty.

(2) Pokiaľ hlavný dodávateľ neodosiela odosielacie návestia (odsek 3) súčasne s expedíciou, je povinný zaslať vývoznému odberateľovi najneskôr do 24 hodín po vykonaní expedície telegram alebo ďalekopis obsahujúci odkaz na odoslané predbežné návestie, označenie zásielky, brutto váhu, počet collis a pri vagónových zásielkach tiež čísla vagónov.

(3) Najneskôr do 48 hodín po vykonaní expedície odošle hlavný dodávateľ vývoznému odberateľovi popri tom riadne odosielacie návestie s druhopisom odosielacieho dokladu a prípadne ďalšími dokladmi, ktoré vývozný odberateľ určí v prepravnej dispozícií. Návestie musí obsahovať označenie vývozného investičného celku, presný počet odoslaných collis (debien, balíkov, zväzkov a pod.), ich jednotlivú a celkovú hrubú a čistú váhu a ich rozmery a presnú špecifikáciu obsahu zásielky členenú podľa jednotlivých collis s prípadným odkazom na jednotlivé položky celkovej technickej špecifikácie, spôsob dopravy a miesto určenia, pokiaľ sa nedojedná niečo iné.

(4) Odosielacie návestie sa vyhotovuje v českom alebo slovenskom jazyku, pokiaľ sa organizácie nedohodnú na vyhotovení návestia v inom jazyku.

(5) Pri traťových dodávkach plnia povinnosť hlavného dodávateľa podľa predchádzajúcich odsekov odosielatelia. V týchto prípadoch sú však ako odosielatelia, tak príjemcovia (vývozný odberateľ) povinný vždy predpísanou kópiou informovať hlavného dodávateľa.

(6) Vývozný odberateľ je povinný zabezpečiť dopravu všetkých častí dodávky na svoj účet a nebezpečenstvo do miesta určenia.

(7) Špeciálne vagóny dodávateľa (vozy prepravcov) musia sa vrátiť po vyložení nákladu vyplatene do závodu dodávateľa.

§ 20

Ceny

Dodávateľ je povinný uviesť v návrhu zmluvy cenu.

§ 21

Preverovanie plnenia

(1) Na preverovanie plnenia slúži akostná kontrola vývozného odberateľa, prebierka dodávok a skúšky dojednané v zmluve medzi organizáciami.

(2) Urobenie skúšok, ktoré sú obvyklou súčasťou výstupnej kontroly, preukáže dodávateľ dodaním obvyklého osvedčenia; takéto skúšky sa neopakujú, pokiaľ nie je na želanie odberateľa a na jeho náklad dojednané niečo iné.

§ 22

Akostná kontrola

Vývozný odberateľ, ktorý nerobí prebierku vo výrobnom závode, má právo sa zúčastniť výstupnej kontroly, prípadne požadovať dojednanie výstupnej kontroly odlišným spôsobom (akostná kontrola vývozného odberateľa); urobenie akostnej kontroly nezbavuje dodávateľa zodpovednosti za vady. Ak sa vývozný odberateľ nedostavili na výstupnú kontrolu, urobí sa bez jeho účasti, a vývozný odberateľ nemá právo požadovať, aby sa kontrola opakovala.

§ 23

Prebierka

Prebierka strojov a zariadení v závode dodávateľa sa vykonáva len vtedy,ak bola výslovne dojednaná v zmluve, za podmienok v nej uvedených. V ostatných prípadoch sa prebierka spravidla vykonáva ihneď po dôjdení jednotlivých zásielok zahraničnému zákazníkovi, aj je na jej vykonávanie zahrančný zákazník voči vývoznému odberateľovi zaviazný; organizácie môžu dohodnúť niečo iné.

§ 24

Skúšobná prevádzka a garančné skušky

(1) Na žiadosť odberateľa je dodávateľ povinný zúčastníť sa skúšobnej prevádzky vykonávanej zahraničným zákazníkom. Skúšobná prevádzka sa vykonáva po dokončení montáže a po prípadne dojednaných skúškach spravidla na prevádzkove ucelených častiach strojov zariadení vývozného investičného celku. Spôsob a dobu vykonania, trvanie, deň uvedenia do skúšobnej prevádzky, jej ďalšie podmienky, ako aj podmienky účasti dodávateľa na nej dojednajú organizácie v zmluve.

(2) Skúšobná prevádzka sa považuje za úspešne vykonanú, ak sa pri nej dosiahnu na tento účel dojednané výsledky, prípadne podmienky; pri skúšobnej prevádzke nie je nevyhnutné, aby sa dosiahli dohodnuté akostné technické ukazovatele a hodnoty. Ak skúšobná prevádzka nie je úspešná, dohodne odberateľ s dodávateľom jeho účasť na prípadnom primeranom predĺžení alebo opakovaní skúšobnej prevádzky.

(3) Ak poskytne dodávateľ záruku za výkon (§ 26 ods. 1), preukazuje garančnými skúškami, že dodané zariadenie dosahuje dohodnuté akostne technické ukazovatele a hodnoty; stroje a zariadenia musia počas nich pracovať bezchybne bez iných ako údržbárskych zásahov. Tieto skúšky sa vykonajú najneskôr do skončenia záručnej doby; spôsob, dobu vykonania, trvanie, ako aj ďalšie podmienky garančných skúšok dojednajú organizácie v zmluve.

(4) Pokiaľ nie je dojednané niečo iné dodávateľ vopred v primeranej lehote upovedomí odberateľa písomne o dátume, kedy bude možné začať skúšobnú prevádzku i garančné skúšky. Odberateľ je povinný zabezpečiť predpoklady pre vykonanie skúšobnej prevádzky i garančných skúšok podľa podmienok dojednaných v zmluve.

(5) Ak z dôvodov, za ktoré dodávateľ nezodpovedá, nebolo možné vykonať skúšobnú prevádzku alebo garančné skúšky, alebo ak skúšobná prevádzka alebo garančné skúšky z rovnakých dôvodov neboli úspešné, dohodne dodávateľ s odberateľom náhradné opatrenie. Pokiaľ sa nepreukáže opak, má sa za to, že sa dňom podľa odseku 4 na zariadení vykonala úspešná skúšobná prevádzka, prípadne že sa preukázali dohodnuté akostne technické ukazovatele a hodnoty.

(6) Ak dodávateľ ani do skončenia záručnej doby nevykonal garančné skúšky z dôvodov, za ktoré zodpovedá, hoci odberateľ poskytol dojednané spolupôsobenie, prípadne plnenie, má sa za to, že nepreukázal dohodnuté akostné technické ukazovatele a hodnoty. Odberateľ s dodávateľom môžu však dohodnúť predĺženie záručnej doby, počas ktorej dodávateľ vykoná garančné skúšky, a dojednajú ďalšie podmienky ich vykonania; odbobne môžu organizácie dohodnúť predĺženie záručnej doby a opakovanie garančných skúšok v prípade, keď garančné skúšky vykonané z pôvodnej záručnej dobe neboli úspešné z dôvodov, za ktoré dodávateľ zodpovedá. Predĺžená záručná doba sa vzťahuje len na zodpovednosť za dosiahnutie dohodnutých akostne technických ukazovateľov (parametrov) a hodnôt.

(7) Dodávateľ nie je povinný opakovať garančné skúšky alebo v prípade, že odberateľ mu neumožnil vykonanie týchto skúšok, vykonávať ich po skončení záručnej doby.

(8) Zápisnice o priebehu a výsledku skúšok, prípadne o iných skutočnostiach na stavenisku sa spisujú spoločne medzi odberateľom a dodávateľom a zahraničným zákazníkom, pokiaľ nie je dojednané niečo iné. Dodávateľ však podpisuje len české aleo slovenské znenie zápisnice, ktoré je pre neho jedine záväzné; výnimka platí v prípadoch, keď zástupca dodávateľa rokuje so zahraničným zákazníkom za vývozného odberateľa ako jeho splnomocnenec.

(9) Náklady vzniknuté v súvislosti so skúšobnou prevádzkou a garančnými skúškami uhrádza odberateľ. Dodávateľ uhrádza náklady spojené s účasťou na garančných skúškach opakovaných z príčin vzniknutých u dodávateľa. To isté platí o nákladoch spojených s účasťou na predĺženej alebo opakovanej skúšobnej prevádzke.

§ 25

Kolaudácia a superkolaudácia

Ak sa vykonáva podľa dohody vývozného odberateľa a zahraničného zákazníka kolaudácia, prípadne superkolaudácia, je hlavný dodávateľ povinný sa jej zúčastniť v čase a za podmienok dojednaných s vývozným odberateľom.

Zodpovednosť za vady (záruka)

§ 26

(1) Záruka zahŕňa, ak to pripúšťa povaha dodávky alebo ak nie je dohodnuté niečo iné, súborne zodpovednosť za akosť (t. j. za použitý materiál a dielenské vyhotovenie), za konštrukciu strojov a zariadení, za vykonanie montáže a za funkciu vývozného investičného celku, prípadne jeho časti; ďalej zahŕňa zodpovednosť za dosiahnutie dohodnutých akostne technických ukazovateľov (parametrov) a hodnôť (tzv. záruka za výkon). Záruka za výkon sa poskytuje len vtedy, ak organizácie dojednajú vykonanie garančných skúšok, ak sa výnimočne nedohodnú ináč. Podrobnejšie vymedzenie zodpovednosti, včítane následkov za nedodržanie dohodnutých vlastností dojednajú organizácie v zmluve.

(2) Zodpovednosť uvedenú v odseku 1 má hlavný dodávateľ, ak

a) zabezpečuje úplnú projektovú dokumntáciu na celý rozsah svojej dodávky; ináč vtedy ak podľa dohody prevzal zodpovednosť za súlad čiastkových projektov vypracovaných v zahraničí, ako aj za správnosť i úplnosť v projekte použitej technológie pre celý vývozný investičný celok;

b) jeho dodávka obsahuje všetky stroje a zariadenie podľa špecifikácie vykonávacieho projektu;

c) jeho dodávka zahŕňa úplnú montáž (§ 326 zákona);

d) žiaden z dodaných strojov a zariadení nie je vyrobený podľa konštrukcie (dokumentácie) požadovanej vývozným odberateľom.

(3) Vývozný odberateľ a hlavný dodávateľ alebo ich nadriadené ústredné orgány môžu dohodnúť, že hlavný dodávateľ zodpovedá podľa odseku 1, aj keď nie je splnená niektorá z podmienok uvedených v odseku 2.

(4) Zodpovednosť hlavného dodávateľa sa nevzťahuje na vady, ktoré majú pôvod

a) v projektovej dokumentácií, stroji, zariadení alebo montáži včítanč skúšok, pokiaľ nie sú predmetom jeho dodávky; hlavný dodávateľ však zodpovedá za vady, ktoré sú spôsobené vlastnosťami stroja alebo zariadenia, ktoré určil vo vykonávacom projekte;

b) v dodanom stroji alebo zariadení vyrobenom podľa konštrukcie (dokumentácie) požadovanej vývozným odberateľom;

c) v tom, že pri dodávke montáže spôsobom šefmontáže vývozný odberateľ nekonal podľa montážnych príkazov hlavného dodávateľa. Hlavný dodávateľ je však povinný na tento dôsledok vývozného odberateľa upozorniť tak, aby vývozný odberateľ mal možnosť závady montáže pred jej dokončením odstániť.

(5) Na žiadosť vývozného odberateľa je hlavný dodávateľ povinný súhlasiť s tým, že vývozný odberateľ dojedná so zahraničným zákazníkom dlhšiu dobu zodpovednosti ako 1 rok od uvedenia strojov a zariadení do prevádzky, ak toto predĺženie zodpovedá dojednanej dobe skúšobnej prevádzky; o rovnakú dobu sa predlžuje aj dvojročná doba od dodávky poslednej podstatnej časti.

(6) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa vzťahujú aj na finálnych dodávateľov a finálnych poddodávateľov.

§ 27

(1) Dodávateľ zodpovedá len za jednotlivé stroje a zariadenia len vtedy, ak nemá zodpovednosť podľa § 26.

(2) Záruka za jednotlivé stroje a zariadenia zahŕňa :

a) zodpovednosť za ich akosť (t. j. za použitý materiál a dielenské vyhotovenie) a tiež za konštrukciu, ak ide o stroje a zariadenia vyrobené podľa konštrukcie (dokumentácie) dodávateľa; ak sa dodávajú stroje a zariadenia, ktoré nevyžadujú montáž alebo ak sa dodávajú s montážou, zopodvedá dodávateľ aj za ich funkciu prípadne výkon;

b) zopovednosť za odborné vyhotovenie podľa odovzdaných podkladov a za použitie materiálov uvedených v dokumentácii, ak ide o stroje alebo zariadenia vyrobené podľa konštrukcie (dokumentácie) požadovanej odberateľom.

§ 28

(1) Za výrobky iného ako čs. pôvodu zodpovedá dodávateľ len v medziach zodpovedonosti zahraničného dodávateľa. Za žiaruvzdorné vymurovky zodpovedá dodávateľ podľa § 65 ods. 2.

(2) Pokiaľ súčasťou dodávky budú výrobky, ktoré sú výsledkom výskumu alebo vývoja a ktoré v zmluve budú takto označené, môžu organizácie dohodnúť rozsah zodpovednosti s ohľadom na povahu týchto výrobkov a ich vplyv na dodávku.

(3) Ak uvedie odberateľ, prípadne niekto iný zariadenie (jeho časť) do skúšobnej prevádzky bez dojednanej účasti dodávateľa, nezodpovedá dodávateľ za funkciu ani za dosiahnutie dohodnutých akostne technických ukazovateľov (parametrov) a hodnôt.

(4) Ak odberateľ alebo zahraničný zákazník bez súhlasu dodávateľa urobí na dodaných strojoch alebo zariadeniach opravy alebo akékoľvek iné zmeny, predpokladá sa, že zhoršenie vlastností strojov alebo zariadení spôsobil odberateľ; to neplatí v prípadoch, keď je dodávateľ v omeškaní s urobením opravy alebo ak ide o odstránenie drobných vád, ktoré musia byť odstránené bez zbytočného odkladu.

(5) Ak dodávateľ vykonal úspešné garančné skúšky, je tým preukázané, že zariadenie dosahuje dohodnuté akostné technické ukazovatele a hodnoty.

§ 29

Rekladácia a jej vybavenie

(1) Odberateľ (s výnimkou vývozného odberateľa) je povinný reklamovať do 7 dní odo dňa, keď dostal včasnú reklamáciu svojho odberateľa, ináč jeho právo zo zodpovednosti zaniká.

(2) Odstránenie vád spočíva podľa voľby dodávateľa v oprave, výmene, prípadne doplnení strojov, zariadení alebo ich častí, alebo ak sa na tom organizácie dohodnú, v poskytnutí primeranej zľavy z ceny; ak za výkon zodpovedá dodávateľ, sú organizácie povinné už v zmluve dojednať spôsob výpočtu zľavy, prípadne ďalšie následky pre prípad, že by dodávateľ nevykonal garančné skúšky úspešne do lehoty pre ne dojednané. Dodávateľ je povinný odstrániť okrem reklamovaných vád aj také závady na ním dodanom zariadení, ku ktorým došlo v súvislosti s reklamovanými vadami, pokiaľ boli reklamované bez zbytočného odkladu po tom, keď vady boli zistené. Ak vady neboli reklamované bez zbytočného odkladu a ak sa v dôsledku toho zväčšili, je dodávateľ povinný ich v dohodnutej lehote odstrániť, avšak nákady znáša len do výšky výdavkov, ktoré by vznikli, kedy vady boli reklamované bez zbytočného odkladu.

(3) Ak dodávateľ neodstráni vady z dôvodov, za ktoré zodpovedá, v dojednanej lehote, alebo ak ide o drobné vady, odstánenie ktorých nepripúsťa odklad a vady preto odstáni odberateľ alebo zahraničný zákazník, je dodávateľ povinný nahradiť odberateľovi náklady za opravu.

(4) Ak sa vada odstraňuje na mieste a nie je dohodnuté ináč, je odberateľ povinný zabezpečiť pomocných pracovníkov a zariadenia, ako lešenie, zdvíhadlá, ďalej drobný materiál a pomocné hmoty, ako aj elekrickú a inú energiu, palívá, paru, vodu, plyn, stlačený vzduch v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre urobenie opravy. Náhradu nákladov s tým spojedných môže odberateľ požadovať od dodávateľa len v rozsahu, v ktorom je povinný ich uhrádzať svojmu ďalšiemu odberateľovi.

(5) Pri vykonávaní opravy vo výrobnom závode zabezpečí odberateľ na náklad a nebezpečenstvo dodávateľa dopravu vadných predmetov na opravu i spätnú dopravu po vykonaní opravy. Vymenené vadné predmety vráti odberateľ dodávateľovi na jeho žiadosť do 6 mesiacov po výmene.

(6) Povinnosť dodávateľa vykonať opravy na náklad odberateľa (§ 329 ods. 3 zákona) sa vzťahuje i na prípady, keď v dôsledku vyššej moci sa skončí zodpovednosť vývozného odberateľa voči zahraničnému zákazníkovi neskoršie ako zodpovednosť dodávateľa.

(7) Ak sa dodávateľ do 30 dní po prijatí reklamácie nevyjadrí, že reklamáciu uznáva alebo z akých dôvodov ju odmieta, má sa za to, že reklamáciu uznáva.

(8) Reklamácie vád množstva uplatnených u dodávateľa vybavuje pri traťových dodávkach v zastúpení dodávateľa odosielateľ.

ŠIESTA ČASŤ

MONTÁŽNE PRÁCE

§ 30

Základné ustanovenie

Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú na dodávku montáže uskutočňovanú akovývozný investičný celok alebo ako jeho súčasť.

§ 31

Montáž

Montážou sa rozumie umiestenie a úplné zmontovanie strojov, zariadení a konštrukcií na dojednanom mieste tak, aby boli schopné prevádzky, ako aj - pokiaľ z povahy dodávky nevyplýva niečo iné - skúšky podľa § 38.

§ 32

Revízia a repasia

Revíziou sa spravidla rozumie vykonanie kontrolných opatrení (ako napr. čiastočné demontáže) a meraní dodávateľa za účelom zistenia stavu dodaných strojov a zariadení. Repasiou sa rozumie vykonanie úprav a opráv strojov a zariadení, prípadne montáže, potreba ktorých vyplynie z vykonanej revízie a ktoré z akýchkoľvek dôvodov dodávateľ nie je povinný vykonávať v rámci svojej zodpovednosti za vady. Náklady vyžiadanej revízie rovnako ako náklady repasie znáša odberateľ.

§ 33

Dopyt

(1) Dopyt na dodávku montáže spravidla obsahuje:

a) stručnú charakteristiku predmetu montáže s uvedením, či sa požaduje montáž úplná, čiastočná, prípadne aj vzláštna, vždy s uvedením špecifikácie jej rozsahu,

b) spôsob vykonania montáže,

c) požiadavku na vykonanie skúšok,

d) lehotu skončenia montáže,

e) lehotu začatia a dobu trvania skúšobnej prevádzky,

f) charakteristiku miesta montáže (napr. polohu, klimatické pomery, nadmorskú výšku, dopravné možnosti a spojenia, možnosti zásobovania vodou, elektickou energiou, stlačeným vzduchom, montážnym drevom, údaje o pracovnom čase v mieste montáže, o kvalifikácii pomocných pracovníkov).

(2) Ak má byť súčasťou dodávky aj montáž, musí odberateľ požiadavku na ňu uplatniť v jedinom dopyte alebo si aspoň dodatočne uplatnenie vyhradiť. V tom prípade je povinný odoslať samostatný dopyt na montáž v lehote na ten účel dojednanej s dodávateľom. Ak nie sú splnené tieto podmienky, je dodávateľ povinný ponuku na montáž podať, pokiaľ by tým neboli vážne ohrozené jeho iné plánované úlohy.

§ 34

Návrh zmluvy (ponuka)

(1) Pre uzavieranie zmlúv na dodávku montáže platí obdobne ustanovenie § 7 ods. 2 a 3. Pri jednoduchých dodávkach môže však zmluva vzniknúť aj vyhlášením dodávateľa, že dopyt bezo zmeny prijíma ako návrh zmluvy.

(2) Ak si odberateľ nevyhradí v dopyte podanie spoločnej ponuky, predkladá dodávateľ návrh zmluvy (ponuku) na dodávku montáže spravidla oddelene, aj keď dopyt na dodávku montáže je súčasťou dopytu na dodávku montáže aj zariadení; návrh zmluvy predkladá dodávateľ v dvoch vyhotoveniach.

(3) Okrem údajov obsiahnutých v dopyte môže dodávateľ v návrhu zmluvy uviesť najmä

a) lehotu (lehoty) pre postupné pripravenie montážnych pracovísk a pre začatie montáže,

b) počet tuzemských montážnych pracovníkov, ako aj približný počet montážnych kvalifikovaných a pomocných pracovníkov, ktorých zabezpečí odberateľ v mieste montáže,

c) cenu ako aj podmienky, za ktorých bola určená,

d) údaje ostatných dôležitých podmienok, za ktorých sa dodávka montáže vykoná.

§ 35

Vznik zmluvy

Pri poddodávkach montáží, demontáží, revízií a repasií (§ 1 ods. 2) dôjde k uzavretiu zmluvy výslovnou dohodou o predmete a čase plnenia; ďalšie náležitosti nemôžu byť vyhlásené za podstatné pre vznik zmluvy.

§ 36

Druhy montáže

Ak odberateľ požaduje dodávku montáže, je dodávateľ povinný vykonať montáž všetkých strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky (tzv. úplná montáž). Odberateľ môže obmedziť svoju požiadavku aj na dodávku montáže len niektorých strojov a zariadení, ktoré dodávateľ dodáva, prípadne dodal (tzv. čiastočná montáž). Odberateľ môže požadovať montáž strojov, ktoré neboli dodávané v rámci vývozného investičného celku (tzv. cudzie stroje), musí ich však v dopyte presne špecifikovať a súčasne s tým odovzdať potrebnú dokumentáciu (tzv. zvláštna montáž); dodávateľ je povinný takejto požiadavke vyhovieť, pokiaľ tým nie sú vážne ohrozené jeho iné plánované úlohy alebo pokiaľ nepreukáže, že nemôže z technických dôvodov zvláštnu montáž dodať.

§ 37

Spôsob montáže

(1) Pri dodávke montáže dodávateľským spôsobom dodávateľ zabezpečuje všetky práce a povinnosti montujúcej organizácie a zodpovedá za akosť vykonaných prác a za lehotu.

(2) Pri dodávke montáže spôsobom šéfmontáže dodávateľ montážne práce len odborne technicky riadi. Dodávateľ dáva príkazy na zabezpečenie akosti montážnych prác, môže vykonať vybraté montážne práce v dohodnutom rozsahu sám alebo jednotlivé práce podľa svojho rozhodnutia.

§ 38

Skúšky

Pokiaľ sú ako súčasť dodávky montáže dojednané skúšky, vykonávajú sa ihneď po dokončení jej dojednanej časti. Rozumie sa tým vykonanie určených, prípadne dojednaných, a ak nie sú dojednané, obvyklých skúšok každého jednotlivého stroja alebo zariadenia v rozsahu potrebnom na preverenie riadneho vykonania montáže.

§ 39

Splnenie dodávky (postupné čiastkové dodávky)

(1) Ustavenie § 328 ods. 2 zákona platí aj pre poddodávky montáže, demontáže, revízie a repasie (§ 1 ods. 2).

(2) Ak pri samostatnom plnení montáže odberateľ na výzvu dodávateľa urobenú v primeranej lehote vopred neumožní včasné vykonanie skúšok (§ 38), je dodávka splnená v deň, keď bola pripravená na vyskúšanie.

§ 40

Zodpovednosť za vady a reklamácie

(1) Ustanovenie § 28 ods. 3 a 4 a § 29 platia obdobne.

(2) Ak sa dodáva ako súčasť vývozného investičného celku zvláštna montáž, zodpovedá dodávateľ len za správnosť vykonania montáže podľa cudzej montážnej dokumentácie. Odberateľ pritom zodpovedá za to, že tým nebudú porušené práva tretej osoby.

Dodacie podmienky

§ 41

Montážne pracovisko

Montážnym pracoviskom je miesto na stavenisku, na ktorom sa má zariadenie umiestniť a zmontovať.

§ 42

Montážny inventár

(1) Ak sa organizácie nedohodnú ináč, je dodávateľ povinný v ponuke uviesť zoznam montážneho náradia, strojov a zariadení, ako aj pomôcok (ďalej len „montážny inventár“) potrebných na vykonanie montáže. Dodávateľ v zozname označí montážny inventár, ktorého bezplatné zabezpečenie požaduje od odberateľa.

(2) Na žiadosť odberateľa je dodávateľ povinný - pokiaľ tým nie sú ohrozené jeho iné lánované úlohy - obstarať montážny inventár v rozsahu nezabezpečovanom zahraničným zákazníkom.

(3) Náhrada za použitie montážneho inventára zabezpečovaného dodávateľom sa určuje v percentách jeho obstarávacej hodnoty. Náhradu platí odberateľ za všetok montážny inventár dodávateľa s výnimkou príručného náradia čs. pracovníkov. Náhrada sa fakturuje za všetky kalendárne dni odo dňa odoslania zo závodu v Československu až do návratu späť, prípadne do dňa príchodu na iné pracovisko. Dopravné, poistenie, colné, vývozné a dovozné prejednanie montážneho inventára znáša odberateľ.

(4) Náhrada za montážny inventár dodávateľa bude sa odberateľovi fakturovať mesačne pozadu.

(5) Odberateľ zabezpečí, aby sa montážny materiál, pokiaľ má byť vrátený do Československa, ako aj všetok montážny inventár dodávateľa vrátil vyplatene na miesto určené dodávateľom.

(6) V zozname montážneho inventára dodávateľ vyznačí inventár, ktorý nemožno predať zahraničnému zákazníkovi. Ostatný montážny inventár je odberateľ oprávnený prevziať za obstarávaciu cenu zníženú o zaplatenú náhradu.

(7) Ak dôjde k strate montážneho inventára dodávateľa z dôvodov, za ktoré dodávateľ nezodpovedá, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi obstarávaciu cenu zníženú o zaplatenú náhradu, ak nejde o montážny nepredajný inventár. Pri strate nepredajného montážneho inventára zaplatí odberateľ okrem obstarávacej ceny aj náhradu za použitie do dňa, keď dodávateľ dostal písomné oznámenie straty.

§ 43

Pomocný materiál

(1) Odberateľ zabezpečí pomocný montážny materiál v rozsahu uvedenom v ponuke alebo dodatočne dojednanom.

(2) Odberateľ je povinný obstarať bezplatne pre dodávateľa všetok pomocný materiál (napr. palivo, kyslík, dissous plyn, karbid, stlačený vzduch, vodu, farby na nátery, remene, povrazy, ako aj elektrickú a inú energiu).

(3) Ak výnimočne obstará vedúci montáže niektorý pomocný materiál po predchádzajúcej dohode so zahraničným zákazníkom, je vývozný odberateľ povinný uhradiť náklady s tým spojené.

(4) Odberateľ zabezpečí, aby podľa žiadosti vedúceho montáže boli dané včas na použitie všetky suroviny, iné prevádzkové hmoty, prípadne pomocná obsluha a pod. potrebné na preskúšanie mechanickej funkcie jednotlivých strojov a zariadení a na skúšky.

(5) Odberateľ takisto zabezpečí riadne vykurovanie a osvetlenie montážneho pracoviska.

§ 44

Pracovníci z krajiny montáže

(1) Vedúci montáže určí na pracovisku presný počet pracovníkov [§ 34 ods. 3 písm. b)] podľa miestnych podmienok, podľa ich skutočnej kvalifikácie a podľa postupu montáže. Odberateľ je povinný týchto pracovníkov v dojednaných termínoch bezplatne zabezpečiť; o ich pracovnom zaradení rozhoduje vedúci montáže, na odôvodnenú žiadosť ktorého musia byť takí pracovníci pre nespôsobilosť, nedisciplinovanosť a pri dodávateľskom spôsobe montáže aj pre nevýkonnosť a pod. vymení. Pri dodávateľskom spôsobe montáže dohodne vedúci montáže s vývozným odberateľom, ktorí pracovníci majú pracovať nadčas.

(2) V prípade potreby poskytne vývozný odberateľ zdarma vedúcemu montáže jazykovú pomoc.

§ 45

Doprava

(1) Odberateľ je povinný na svoj účet a nebezpečenstvo zabezpečiť dopravu montážneho inventára, prípadne pomocného materiálu z odosielajúceho závodu na montážne pracovisko.

(2) O prevzatí strojov a zariadení, ktoré sú predmetom montáže, sa urobí zápisnica. Ak sa pritom zistí, že stroje a zariadenia sú poškodené, vykonajú sa podľa pokynov vedúceho montáže potrebhné opravy, a to hneď na mieste montáže; ak to nie je možné, odberateľ je povinný obstarať náhradné dodávky.

§ 46

Skladovanie

(1) Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby na stavenisku bolo podľa podmienok dojednaných v zmluve pripravené urovnané a spevnené miesto, vhodné uzamykateľné miestnosti, prípadne aj dielne, ako aj zdvíhacie i dopravné pomôcky. Sklady a dielne musia byť primerane vybavené potrebným vnútorným zariadením, osvetlením, prípadne vykurovaním. Sklady musia byť postavené a zariadené pred začatím montáže.

(2) Odberateľ je povinný odovzdávať uskladnené stroje a zariadenia, ktoré sú predmetom montáže, dodávateľovi podľa postupu montáže. Inak platí ustanovenie § 45 ods. 2.

§ 47

Náhrady zamestnancom

(1) Diéty montážnych pracovníkov, vreckové pripobyte zamestnanca v zahraničnej nemocnici, prípadne ďalšie náhrady poskytované zamestnancom v súvislosti s montážou v zahraničí, ako aj výšku časti tuzemského pracovného príjmu, ktorú si zamestnanec môže dať posielať na výživu rodinných príslušníkov zdržujúcich sa s ním v zahraničí, upravujú predpisy Ministerstva financií.*)

(2) Vývozný odberateľ je ďalej povinný zabezpečiť, aby na jeho účet boli montážnym pracovníkom vyplácané náhrady podľa predchádzajúceho odseku, a to týždenne vopred; prvú platbu dostane zamestnanec hneď po príchode.

(3) Vývozný odberateľ uhrádza čs. montážnym pracovníkom dopravu osobnej batožiny až do váhy, ktorú pripúšťajú smernice Ministerstva financií.*) Prepravné za batožiny, ktoré obsahujú technickú dokumentáciu a príručné montátne pomôcky, sa uhrádza osobitne.

§ 48

Preddavky

(1) Vývozný odberateľ je povinný v súlade s predpismi o devízovom hospodárstve poskytovať v krajine montáže preddavky, ktoré hlavný dodávateľ alebo jeho dodávatelia potrebujú podľa rozpočtu alebo v dôležitých prípadoch mimo rozpočtu na krytie osobnej, vecnej alebo inej rázie.

(2) Vývozný odberateľ je povinný obstarať príslušné devízové a iné povolenia.

§ 49

Montážne výkazy

(1) Všetky práce a použitý pracovný čas čs. montážnych pracovníkov, ďalej nadčasové práce, prípadne cesty mimo pracoviska, absencie a podobne sa zapisujú do montážnych výkazov; za ich správnosť zodpovedá vedúci montáže.

(2) Montážne výkazy podpisuje vedúci montáže, ktorý ich bez zbytočného odkladu predkladá, ak slúžia za podklad pre fakturovanie, na podpis vývoznému odberateľovi (jeho zástupcovi na pracovisku). Vývozný odberateľ je povinný montážne výkazy potvrdiť; ak má akékoľvek námietky proti údajom v nich uvedeným, je povinný tieto námietky vo výkazoch ihneď poznamenať. Priepis potvrdených, prípadne ním doplnených výkazov si vývozný odberateľ ponechá.

(3) Ak nejde o montáž vykonávanú za pevnú sumu, prípadne ak ide o práce nezahrnuté v pevnej sume, slúžia montážne výkazy ako podklad pre fakturovanie. Na predbežné fakturovanie slúžia ako podklad vtedy, ak montážne výkazy vývozný odberateľ nepotvrdil; podmienkou je, že vedúci montáže hlási takýto prípad bez meškania hlavnému dodávateľovi i vývoznému odberateľovi a k výkazu priloží vyhlásenie o okolnostiach, za ktorých došlo k tomu, že výkazy neboli potvrdené, ako aj iné doklady, ktoré má k dispozícii. Vývozný odberateľ každý takýto prípad okamžite preverí, a ak sa zistí, že potvrdenie nebolo vydané z dôvodov, za ktoré hlavný dodávateľ zodpovedá, hlavný dodávateľ sumy podľa nich zaplatené vráti.

(4) Montážne výkazy sa vyhotovujú v jazyku, na ktorom sa organizácie dohodli.

(5) Organizácie sa môžu v zmluve dohodnúť odchylne od predchádzajúcich ustanovení.

§ 50

Montážny denník

(1) Vedúci montáže je povinný viesť montážny denník v jazyku, na ktorom sa organizácie dohodli.

(2) V montážnom denníku sa zaznamenáva postup montáži i všetky dôležité okolnosti týkajúce sa montáže a jej priebehu, najmä pripravenosť stavebných prác, ich postup, dátum začatia a ukončenia montáže, dátum a dôvody prerušenia, zastavenia a znovuzačatia montáže, obsah všetkých rokovaní vedúceho montáže s vývozným odberateľom (jeho zástupcom na pracovisku), prípadne s úradmi krajiny, v ktorej sa montáž vykonáva, ako aj všetky ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť vzjomné vzťahy organizácií.

(3) Každý zápis v montážnom denníku podpisuje vedúci montáže a vývozný odberateľ (jeho zástupca na pracovisku); ak nesúhlasí vývozný odberateľ s postupom montážnych prác alebo so zápisom vedúceho montáže, zaznamená v denníku svoje stanovisko. V prípade potreby vedúci montáže upovedomí o nezhodách hlavného dodávateľa i vývozného odberateľa; inak sa tieto nezhody posudzujú až pri záverečnom rokovaní o likvidácii celého obchodného prípadu.

§ 51

Československí montážni pracovníci

(1) Vývozný odberateľ je povinný obstarať v zahraničí včas všetky úradné formality pri povoľovaní pobytu a práce montážnych pracovníkov aj pri vyclení dovážaných predmetov a pomáhať montážnym pracovníkom pri ostatnom styku s úradmi v krajine montáže. Vstupné a pobytové víza krajiny, v ktorej sa bude montáž vykonávať, ako aj iné formality, ktoré sa obstarávajú v tuzemsku, je povinný zabezpečiť včas vývozný odberateľ; dodávatelia zabezpečujú formality len vtedy, ak sa na tom dohodli nadriadené ústredné orgány s Ministerstvom zahraničného obchodu.

(2) Na predĺžení jednoročného nepretržitého pobytu pracovníka na montáži sa organizácie môžu dohodnúť, ak s tým súhlasí pracovník; ak sa pobyt pracovníka nepredĺži, náklady spojedné s jeho návratom, ako aj s vyslaním nového pracovníka znáša odberateľ. Ak dodávateľ vymení pracovníka skôr ako po jednom roku nepretržitého pobytu na montáži, náklady spojené s návratom pracovníka a s vyslaním nového pracovníka znáša dodávateľ. Výmenou práca na montáži sa nesmie zdržať.

(3) Ak dôjde k predĺženiu pobytu montážneho pracovníka nad jeden rok, nahradí odberateľ náklady spojené s cestou manželky a detí pracovníka na miesto montáže a späť. Dohodou organizácií môže byť dojednané, že odberateľ uhradí tieto náklady, ak pracovník bude na montáži aspoň 6 mesiacov a ak potrvá jeho celkový pobyt na montáti dlhšie ako 1 rok. Ak sa dodávka spravuje medzištátnymi podmienkami a ak sa počíta s pobytom pracovníka na montáži dlhším ako 1 rok, uhradí odberateľ tieto náklady, aj keď manželka a deti predškolského a školského veku odídu v zhode s medzištátnymi podmienkami na miesto montáže pred uplinutím 6 mesiacov pobytu pracovníka montáži. Vo všetkých prípadoch nemá nárok na úhradu dovolenky podľa § 54 ods. 2.

(4) Na žiadosť odberateľa je dodávateľ povinný vymeniť svojho montážneho pracovníka pri pracovnej neschpnosti, ktorá trvá dlhšie ako 4 týždne; dodávateľ tak môže urobiť aj bez súhlasu odberateľa. Náklady spojené s vyslaním a cestou nového pracovníka a dopravou chorého zamestnanca späť do Československa včítane prípadného nevyhnutného sprievodu, predpísaného lekárom alebo dopravnými predpismi, uhádza odberateľ. Návrať chorého pracovníka sa môže uskutočniť len s jeho súhlasom a len na základe vyhlásenia odborného lekára, že chorý je schopný dopravy. Ak dôjde k úmrtiu montážneho pracovníka alebo jeho rodinného príslušníka, zabezpečí vývozný odberateľ na žiadosť pozostalých na svoj náklad prevoz pozostatkov do Československa, pokiaľ tomu nebránia príslušné predpisy.

(5) Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi deň odchodu čs. montážnych pacovníkov s primeraným časovým predstihom. Pokiaľ z dôvodov, za ktoré nezodpovedá, nemôže dodržať potrebný predstih, je povinný oznámiť odchod montážnych pracovníkov telefinicky, telegraficky alebo ďalekopisom, a to najneskôr súčasne s ich odchodom.

(7) Odberateľ nie je oprávnený požadovať a dojednávať s montážnymi pracovníkmi akékoľvek iné práce nesúvisiace s dojednanou montážou, pokia+ na to dodávateľ nedá súhlas.

(8) Výplaty montážnym pracovníkom môžu sa vykonávať len do rúk vedúceho montáže.

§ 52

Vedúci montáže

(1) Hlavný dodávateľ určí pred začatím montáže pre každú im dodávanú montáž vedúceho montáže; jeho meno oznámi vývoznému odberateľovi.

(2) Vývozný odberateľ oznámi hlavnému dodávateľovi meno svojho zástupcu pre rokovanie s vedúcim montáže.

(3) Ak vývozný odberateľ nemá na mieste montáže svojho zástupcu, môže poveriť hlavného dodávateľa (vedúceho montáže), aby ho zastupoval voči zahraničnému zákazníkovi, prípadne jeho zástupcovi, meno ktorého oznámi hlavnému dodávateľovi.

(4) Vývozný odberateľ je povinný zabezpečiť pre vedúceho montáže na mieste montáže vecné predpoklady pre riadne plnenie jeho úloh, najmä potrebné miestnosti vybavené písacím strojom, kancelárskymi potrebami, telefónom; vývozný odberateľ je tiež povinný zabezpečiť hladký chod vybavovania korešpondencie.

§ 53

Pracovný čas

(1) Základom pre vyúčtovanie je 46-hodinový, pracovný čas týždenne. O dĺžke a rozdelení pracovného času rozhoduje vedúci montáže s prihlaidnutím na to, ako je to v mieste montáže obvyklé.

(2) Ak pracujú čs. montážni pracovníci v súlade s pracovným časom zavedeným v krajine, v ktorej sa montáž vykonáva, menej ako 46 hodín týždenne, vyúčtuje sa za tento kratší pracovný čas sadzba*) za 46 hodín.

(3) Prácu nadčas uhradí vývozný odberateľ len vtedy, ak bola medzi organizáciami dohodnutá. Vývozný odberateľ (jeho zástupca na pracovisku) dáva súhlas na vyúčtovanie práce nadčas podpísaním montážneho výkazu.

(4) Montážni pracovníci nie sú povinní pracovať v dňoch pracovného pokoja v Československu. Všetky sviatky podľa zákonov krajiny, v ktorej sa montáž vykonáva, pokiaľ pripadajú na normálne pracovné dní v Československu, sa pre vyúčtovanie sadzieb považujú za normálne pracovné dni. Sadzba sa účtuje aj vtedy, keď montážní pracovníci v tieto dni nepracovali.

(5) Všedné dni, v ktorých montážni pracovníci nemôžu z akýchkoľvek príčin nespôsobených dodávateľom pracovať, považujú sa pre vyúčtovanie náhrad za normálne pracovné dni.

§ 54

Dovolenka

(1) Pre vyúčtovanie sadzeb sa cestovný čas tam a späť do dovolenky nezapočíta, pokiaľ pracovník použije dopravný prostriedok určený dodávateľom. Ak pracovník použíje na vlastnú ujmu iný dopravný prostriedok, započítava sa prípadne predĺženie cestovného času do dovolenky.

(2) Ak je zamestnanec cez dovolenku v Československu, vývozný odberateľ zaplatí raz ročne:

a) vopred cestovné z miesta montáže do pracovného miesta v Československu a späť; cestovný lístok obstará na svoj účet vývozný odberateľ a odovzdá ho vedúcemu montáže;

b) denné cestovné diéty počas cesty tam a späť;

c) hodinovú sadzbu počas cesty tam a späť, a to maximálne 12 hodín denne. Hodinovú sadzbu za dni dovolenky odberateľ neplatí.

(3) Ak je zamestnanec cez dovolenku v krajine montáže so súhlasom príslušných čs. úradov, vývozný odberateľ zaplatí raz ročne:

a) vopred cestovné z miesta montáže do miesta dovolenky a späť, maximálne do vzdialenosti 200 km a späť. Cestovný lístok obstará vývozný odberateľ na svoj účet a odovzdá ho vedúcemu montáže;

b) hodinovú sazdbu počas cesty tam a späť, a to maximálne 12 hodín denne. Hodinovú sadzbu za dni dovolenky odberateľ neplatí.

(4) Vývozný odberateľ zaplatí náklady uvedené v odseku 2 aj pri nástupoch prerušovanej dovolenky. Po prerokovaní medzi organizáciami môže sa dovolenka nastúpiť prerušovane, a to pri vzdialenosti montážneho miesta od čs. hranice podľa obvykle používanej dopravnej cesty

do 100 km raz po 4 mesiacoch - 1 týždeň dovolenky,

do 1 000 km raz po 6 mesiacoch - 2 týždne dovolenky.

(5) Nástup dovolenky musí vopred schváliť dodávateľ (vedúci montáže), ktorý uvoľňuje pracovníkov tak, aby neboli rušené montážne práce. Vývozný odberateľ potvrdí svoj súhlas s nástupom dovolenky a úhradou výdavkov podľa predchádzajúcich odsekov potvrdením montážneho výkazu.

(6) Dodávateľ obstará vopred pasové formality pre včasný návrat montážnych pracovníkov na miesto montáže.

(7) Ak to bude dohodnuté medzi organizáciami a ak to bude technicky uskutočniteľné, obstará vývozný odberateľ bezplatne raz za mesiac autobus včítane vodiča a pohonných hmôt pre kultúrny zájazd čs. pracovníkov do vzdialenosti najviac 200 km. Vedúci montáže upovedomí o cieli cesty vývozného odberateľa (jeho zástupcu na pracovisku) 6 dní vopred tak, aby mohol obstarať potrebné cestovné povolenie.

§ 55

Dane a poistenie

Náklady spojené s platením daní, táx, poplatkov a poistenia čs. montážnymi pracovníkmi podľa predpisov krajiny, v ktorej sa montáž vykonáva, znáša vývozný odberateľ.

§ 56

Ubytovanie a stravovanie

(1) Vývozný odberateľ zabezpečí dodávateľovi pre jeho montážnych pracovníkov bezplatne po celý čas pobytu suchý, svetlý a čistý byt s vyhovujúcou, spravidla drevenou podlahou, včítane osvetlenia, upratovania a vykurovania i s pitnou vodou a záchodmi. Pre umytie po pracovnom čase musí byť k dispozícii vhodné zariadenie (napr. sprchy alebo vane) s dostatočným množstvom teplej vody.

(2) Vedúci montáže na väčších montážach dostanú samostatnú izbu. Inžinieri a technici budú spravidla ubytovaní v dvojposteľových izbách, ostatní montážni pracovníci spravidla v trojposteľových izbách.

(3) Izby budú vybavené dohodnutým zariadením podľa čs. štandardu, posteľná bielizeň sa bude vymieňať 2 x mesačne.

(4) Ak nebude ubytovanie vyhovovať podmienkam uvedeným v predchádzajúcich odsekoch, je vývozný odberateľ povinný v primeranej lehote urobiť nápravu; inak si môžu čs. montážni pracovníci so súhlasom dodávateľa (vedúceho montáže) obstarať primerané ubytovanie sami. Skutočné výdavky potom uhradí vývozný odberateľ priamo ubytovateľovi podľa priloženého účtu.

(5) Vývozný odberateľ je povinný zaplatiť vhodné miestnosti s možnosťou uzamknutia aj pre montážne kancelárie a miestnosti pre pobyt montážnych pracovníkov v čase pracovných prestávok na pracovisku s možnosťou bezpečnej úschovy pracovných a občianskych odevov včítane potrebného vnútorného zariadenia, osvetlenia, upratovania a vykurovania.

(6) Vývozný odberateľ je povinný zabezpečiť dodávateľovi vhodné stravovanie pre jeho montážnách pracovníkov. Ak nezodpovedá druh stravy obvyklý v mieste montáže úprava jedál v Československu, hlavný dodávateľ dohodne s vývozným odberateľom vhodné opatrenia.

§ 57

Doprava montážnych pracovníkov na pracovisko

(1) Ak nemožno ubytovať čs. montážnych pracovníkov najviac 2 km od pracoviska, zabezpečí vývozný odberateľ bezplatnú dopravu montážnych pracovníkov na pracovisko a späť. Dopravný prostriedok musí byť bezpečný a s ochranou proti vetru a dažďu. Čas potrebný na dosiahnutie pracoviska a späť sa účtuje odberateľovi sadzbou, pričom sa z času každej cesty odpočíta 30 minút. V zmluve sa môže dojednať niečo iné.

(2) Ak vývozný odberateľ nezabezpečí dopravu montážnych pracovníkov, môžu si pracovníci obstarať dopravu sami; náklady s tým spojené uhrádza vývozný odberateľ.

§ 58

Bezpečnosť

(1) Odberateľ dodávateľovi včas poskytne informácie o zdravotníckych predpisoch v krajine, v ktorej sa montáž vykonáva, a o výskyte nebezpečných infekčných chorôb, aby montážni pracovníci mohli byť pred odchodom očkovaní.

(2) Vývozný odberateľ zodpovedá hlavnému dodávateľovi za to, že vedúcemu montáže budú včas podrobne oznámené všetky miestne pravidlá pracovného poriadku, pracovnej bezpečnosti, ako aj ustanovenia zdravotníckych, požiarnych a iných predpisov tak, aby vedúci montáže mohol zabezpečiť ich dodržiavanie čs. montážnymi pracovníkmi.

(3) Vývozný odberateľ zodpovedá za to, že montážnym pracovníkom bude poskytnuté dostatočné zabezpečenie proti úrazom v práci, najmä v baniach, v podzemí, vo veľkej výške a na nebezpečných miestach a že im budú dané zdarma k dispozícií všetky bezpečnostné prostriedky a zariadenia obvyklé a úradne predpísané v mieste montáže a že montážní pracovníci budú s ich používaním včas oboznámení.

(4) Vývozný odberateľ zodpovedá za to, že pri mimoriadne sťažených pracovných podmienkach budú montážnym pracovníkom dané bezplatne na použitie ochranné obleky, gumové plášte, obuv a podobne. Ak vývozný odberateľ tieto predmety neobstará, je hlavný dodávateľ oprávnený ich obstarať sám; náklady s tým spojené uhradí vývozný odberateľ.

(5) Vývozný odberateľ zodpovedá za vykonanie bezpečnostných zariadení a opatrení, a to potrebných ako podľa čs. príslušných predpisov, prípadne aj predpisov v krajine, v ktorej sa montáž vykonáva, tak i požadovaných vedúcim montáže. Hlavný dodávateľ (vedúci montáže) je povinný požadovať vykonanie bezpečnostných zariadení a opatrení na úrovni zodpovedajúcej primerane príslušným československým predpisom; vedúci montáže ako zástupca vývozného odberateľa je povinný svoje požiadavky na vykonanie bezpečnostných zariadení a opatrení uplatniť u zahraničného zákazníka tak, aby potrebné bezpečnostné zariadenia a opatrenia mohol zákazník bez meškania urobiť. Pokiaľ ide o iných než čs. montážnych pracovníkov, zodpovedá dodávateľ len v tom prípade, ak poruší svojím príkazom predpisy, s ktorými bol oboznámený podľa odseku 2.

§ 59

Lekárska pomoc

(1) Vývozný odberateľ je hlavnému dodávateľovi povinný zabezpečiť pred začatím montážnych prác osobiťnú miestnosť so všetkými potrebami pre prvú pomoc a ošetrenie montážnych pracovníkov; na vzdialenejších pracoviskách tiež skrinky s potrebami pre poskytnutie prvej pomoci.

(2) Vývozný odberateľ zabezpečí, aby pre prípad ochorenia alebo úrazu montážneho pracovníka bol bezplatne k dispozícií na pracovisku alebo v jeho najbližšom okruhu vhodný dopravný prostriedok a aby bolo zabezpečené bezplatné riadne lekárske ošetrenie s potrebnými liekmi, ako aj prípadné nemocničné liečenie. Ak urobí tieto opatrenia hlavný dodávateľ (vedúci montáže) sám, znáša náklady s tým spojené vývozný odberateľ.

(3) Vývozný odberateľ je povinný poskytnúť hlavnému dodávateľovi pre jeho montážnych pracovníkov potrebné preddavky vo výške potvrdenej vedúcim montáže na úhradu ich liečebných výdavkov v cudzine; zúčtuje ich priamo s hlavným dodávateľom.

SIEDMA ČASŤ

§ 60

Zvláštny spôsob plnenia komplexným vyskúšaním

(1) Organizácie a v prípade sporu ich nadriadené ústredné orgány sa môžu výnimočne dohodnúť, že súčasťou dodávateľskej montáže (§ 37 ods. 1) je komplexné vyskúšanie. Rozsah a náplň komplexného vyskúšania dohodnú organizácie v zmluve súčasne s podmienkami, za ktorých sa komplexné vyskúšanie uskutoční. Prípadné rozpory o rozsahu a náplni komplexného vyskúšania riešia nadriadené ústredné orgány.

(2) V rozsahu dohodnutom v zmluve odberateľ obstará na žiadosť dodávateľa kvalifikovaných pracovníkov a poskytne suroviny, prevádzkové hmoty, energiu a iné prostriedky potrebné na komplexné vyslúšanie a prípadne aj na jeho prípavu. Prípravou sa rozumie vykonanie prác, skúšok a nastavovanie, ktoré sa musia vykonať po skúškach (§ 38) za tým účelom, aby zariadenie bolo schopné na komplexné vyskúšanie. Komplexné vyskúšanie a prípravu naň vykonáva dodávateľ na náklad odberateľa; dodávateľ je povinný vyzvať odberateľa v lehote vopred dojednanej na účasť na komplexnom vyskúšaní, pričom oznámi deň začatia komplexného vyskúšania. Dodávateľ uhrádza náklady opakovaného komplexného vykúšania, prípadne opakovanej prípravy naň, ak bolo komplexné vyskúšanie neúspešné z príčin vzniknutých u dodávateľa.

(3) Dodávateľ za účasti odberateľa vedie podrobné technické záznamy o priebehu a výsledkoch komplexného vyskúšania, na základe ktorých sa urobí jeho zhodnotenie. O zhodnotení sa robí zápisnica.

(4) Ak je dojednané komplexné vyskúšanie a ak nie je dohodnuté ináč (§ 15 ods. 1), platí dodacia lehota pre stroje, zariadenia a ich montáž dodávané v rámci vývozného investičného celku za dodržanú, ak sa komplexné vyskúšanie úspešne vykoná v dojednanej lehote; inak pre splnenie dodávky strojov a zariadení platí § 328 ods. 1 zákona.

(5) Organizácie sú povinné vždy dohodnúť obdobia, v ktorých dodávateľ bude odosielať svoje a zariadenia na miesto určenia.

(6) Odberateľ nie je oprávnený vyhlásiť komplexné vyskúšanie za neúspešné pre závady, pôvod ktorých záleží v projektovej dokumentácií, ktorú dodávateľ odberateľovi nedodal, alebo ak záleží vo vadách strojov a zariadení alebo prevádzkových hmôt, ktoré dodávateľovi poskytol, prípadne ak sám spôsobil, že dodávka nevyhovuje. Za tieto závady dodávateľ nezodpovedá, je však povinný dohodnúť s odberateľom opatrenie pre čo najrýchlejšie odstránenie závad za odplatu.

(7) Predpokladom dodržania dodacej lehoty (odsek 4) je, že vývozný odberateľ vykoná riadnu dopravu strojov a zariadení na stavenisko, že v dojednanom rozsahu a lehotách zabezpečí zariadenie staveniska, stavebnú a montážnu pripravenosť a že v dojednaných lehotách odovzdá dodávateľovi stroje a zariadenia na montáž.

ÔSMA ČASŤ

STAVEBNÉ PRÁCE

§ 61

Základné ustanovenie

Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú na dodávky stavebných prác uskutočňovaných ako

a) vývozný investičný celok,

b) finálna dodávka.

§ 62

Dopyt a návrh zmluvy

(1) Požiadavka na stavebné práce [§ 61 písm. b)] musí byť uvedená v dopyte na dodávku vývozného investičného celku.

(2) Pre podanie návrhu zmluvy a jeho obsah platia primerane ustanovenia § 34.

§ 63

Vznik zmluvy

Pri poddodávkach stavebných prác (§ 1 ods. 3) dôjde k uzavretiu zmluvy výslovnou dohodou o predmete a čase plnenia; ďalšie náležitosti nemôžu sa vyhlásiť za podstatné pre vznik zmluvy.

§ 64

Dodacie podmienky

(1) Dodacie podmienky dojednajú organizácie v zmluve podľa povahy dodávky.

(2) Ak súčasťou dodávky stavebných prác sú stavebné hmoty, dielce a konštrukcie, prípadne iné výrobky, môžu organizácie pre ne dohodnúť samostatné (čiastkové) plnenia.

(3) Pre dodávky stavebných prác platia primerane ustanovenia § 15 ods. 1 až 4, § 16 až 23 a § 25.

§ 65

Zodpovednosť za vady a reklamácie

(1) Ustanovenia § 28 ods. 3 a 4 a § 29 platia odbdobne.

(2) Dodávatelia stavebných prác zodpovedajú za žiaruvzdorné vymurovky priemyselných pecí 2 mesiace, za žiaruvzdorné vymurovky koksárenských batérií, vysokých pecí, ohrievačov vetrov, ako aj za ostatné žiaruvzdorné vymurovky a dymovody 6 mesiacov, za ostatné práce 1 rok od ich splnenia (§ 328 ods. 2 zákona).

§ 66

Iné podmienky

Pre dodávky stavebných prác platia primerane ustanovenia § 41 až 59.

DEVIATA ČASŤ

§ 67

Technická pomoc

(1) Dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa poskytnúť v súvislosti s dodávkou alebo prípravou dodávky vývozného investičného celku ako jeho súčasť technickú pomoc, ako zaškoľovanie personálu zahraničného zákazníka a inú pomoc pri zavádzaní výroby (ako dodávku výrobkov, polotovarov - tzv. komponenty) pre prvé obdobie rozbehu výroby, montážny alebo stavebný dozor, prípadneaj iné práce a výkony. Pre poskytovanie technickej pomoci dojednajú organizácie podmienky v zmluve.

(2) Dodávateľ je ďalej povinný na žiadosť odberateľa poskytnúť technickú pomoc pri montáži, ktorú vykonáva zahraničná firma, pokiaľ sa montáž týka ním dodaných strojov a zariadení v rámci vývozného investičného celku.

(3) Ustanovenia predchádzajúceho odseku platia pre poskytovanie technickej pomoci pri stavebných prácach obdobne aj pre dodávateľa stavebných prác.

(4) Montážnym alebo stavebným dozorom (technickou pomocou pri montáži alebo pri stavebných prácach) sa rozumie odborná technická poradná činnosť na mieste montáže (stavenisko) za účelom úspešnej prípravy, vykonávania a ukončenia montážnych alebo stavebných prác, a to len so zodpovednosťou

a) za odbornú správnosť vyžiadaných a poskytnutých odporúčaní,

b) za jednotlivé výkony, pokiaľ by ich výnimočne urobil ten, kto montážny alebo stavebný dozor poskytuje.

(5) Pre dodávku technickej pomoci platia ináč primerane ustanovenia tretej časti, ako aj ustanovenia § 41 až 59, pre dodávky vecných plnení technickej pomoci obdobne aj ustanovenia § 13, § 14 ods. 1 prvá veta, § 15 ods. 1 a 2 a § 18 až 23, a pokiaľ ide o dodávku sprievodnej a technickej dokumentácie uskutočňovanú hlavným dodávateľom aj ustanovenie § 14 ods. 2.

DESIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 68

Prebierka

(1) Účelom prebierky je preveriť, či predmet dodávky nevykazuje závady, ktoré sa dajú pri dojednanom spôsobe a rozsahu prebierky zistiť.

(2) Náklady spojené s prebierkou znáša odberateľ, s výnimkou nákladov na skúšky, ktoré sú súčasťou výstupnej kontroly dodávateľa, pokiaľ neboli vykonané už predtým. Ak však z dôvodov, za ktoré zodpovedá dodávateľ, buď k prebierke nedošlo, alebo bolo potrebné ju opakovať, uhrádza dodávateľ výdavky spojené s účasťou odberateľa, pokiaľ ide o neuskutočnenú alebo neúspešnú prebierku.

§ 69

Zodpovednosť za dodržanie lehôt

(1) Ustanovenie § 331 ods. 1 zákona platí i pre poddodávky (§ 1 ods. 2 a 3).

(2) V prípade, že sa organizácie nedohodnú na výške penále podľa § 331 ods. 2 zákona, penále je 500 Kčs za každý prípad a deň meškania, najviac však 15 000 Kčs. Toto penále sa zvyšuje o sumu, ktorú organizácia účtujúca penále je povinná v dôsledku nesplnenia takejto povinnosti zaplatiť najviac svojim dodávateľom.

(3) Ak príslušné medzištátne podmienky ustanovujú iné penále, je vývozný odberateľ oprávnený účtovať také sankcie v zodpovedajúcej výške. Hlavný dodávateľ má obdobné práva voči vývoznému odberateľovi. Ustanovenie tohto odseku platí aj pre ostatných dodávateľov.

§ 70

Úprava zmluvy pri odstúpení od zmluvy zahraničným zákazníkom

(1) Ak odstúpi zahraničný zákazník od zmluvy s vývozným odberateľom z dôvodu prekročenia dodacej lehoty o maximálnu dobu, ktorá je ustanovená pre tento účel medzištátnymi podmienkami alebo ak ich niet o dobu, na ktorej sa pre tento účel v zmluve zahraničný zákazník a vývozný odberateľ dohodli v súlade s ním uzavretou zmluvou s hlavným dodávateľom, dôjde k úprave zmluvy medzi hlavným dodávateľom a vývozným odberateľom po opatrení príslušných ministrov o inom použití vývozného investičného celku. To platí aj vtedy, ak odstúpi zahraničný zákazník od zmluvy pre nedodržanie v zmluve zaručených akostne technických ukazovateľov (parametrov) a hodnôt včítane tolerancií na ten účel výslovne dojednaných v zmluve o dodávke vývozného investičného celku.

(2) Pre úpravu zmlúv ostatných dodávateľov a odberateľov platí ustanovenie odseku 1 primerane.

§ 71

Sistácia a zrušenie zmluvy

(1) Vývozný odberateľ je oprávnený sistovať výrobu u hlavného dodávateľa, ak pre to nastanú závažné dôvody. Sistáciou strácajú platnosť ustanovenia zmluvy, ktoré sú ňou dotknuté; po zrušení sistácie vývozným odberateľom musia sa tieto ustanovenia dohodnúť znova. Vývozný odberateľ uhradí hlavnému dodávateľovi náklady vzniknuté sistáciou; neuhrádza však cenu za nové obstaranie toho, čo hlavný dodávateľ použil ináč. Ak sa medzi organizáciami nedohodne ináč, je hlavný dodávateľ povinný uschovať počas sistácie rozpracované stroje, zariadenia a pod. na náklad vývozného odberateľa. Čo sa do doručenia sistácie plnilo, nemôže sa z dôvodov sistácie vrátiť. Hlavný dodávateľ môže so súhlasom vývozného odberateľa použiť ináš to, čo pripravil na plnenie zmluvy; po uplynutí 6 mesiac trvania sistácie to môže urobiť, ak to vývoznému odberateľovi iba oznámi.

(2) Vývozný odberateľ môže jednostranne zrušiť zmluvu, len ak sa o tom dohodnú vedúci ústredných orgánov nadriadených vývoznému odberateľovi a hlavnému dodávateľovi; títo vedúci súčasne dohodnú aj podmienky celkového vyporiadania zrušenia zmluvy.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia pre vzťahy ostatných dodávateľov a odberateľov obdobne.

§ 72

Kontrola

(1) Vývozný odberateľ je oprávnený kontrolovať u ktoréhokoľvek z dodávateľov, ako aj u generálenho projektanta zabezpečenie, prípavu a priebeh projektových prác, výroby a montáže; ak zistí pritom nedostatky, je povinný ich oznámiť hlavnému dodávateľovi. Ak je vývozný odberateľ podľa medzištátnych podmienok zaviazaný umožniť zahraničnému zákazníkovi i kontrolu postupu výroby, akosti výrobkov, expedície a pod., je povinný to oznámiť najneskôr pri uzavretí zmluvy hlavnému dodávateľovi a včas mu oznamovať jednotlivé prípady vykonávania kontroly. V ostatných prípadoch platí to isté, pokiaľ záväzok vývozného odberateľa voči zahraničnému zákazníkovi vznikol so súhlasom hlavného dodávateľa. Hlavný dodávateľ i vývozný odberateľ sú povinní zabezpečiť pre vykonanie kontroly potrebné predkpoklady.

(2) Hlavný dodávateľ má práva uvedené v predchádzajúcom odseku s tým, že môže ešte vyžadovať od všetkých dodávateľov predloženie všetkých podkladov a podanie zpráv, ktoré potrebuje na splnenie svojich úloh.

(3) Generálny projektant je oprávnený kontrolovať postup prác u svojich dodávateľov a upozorňovať hlavného dodávateľa na zistené nedostatky.

§ 73

Inšpekcia a servis

Dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa a na jeho náklad zabezpečovať nerušenú prevádzku dodaných vývozných investičných celkov alebo ich častí aj po uplynutí lehoty zodpovednosti za vady, a to najmä rýchlym odstraňovaním závad, ako aj pohotovými dodávkami náhradných dielov a vykonávaním inšpekcie a servisu.

§ 74

Kooperácia

(1) Ak vývozný odberateľ vykonáva sám kompletáciu z vývozného investičného celku dodávaného hlavným dodávateľom a z dodávok iných s vývozným odberateľom kooperujúcich zahraničných dodávateľov, je hlavný dodávateľ povinný za dojednaných podmienok na žiadosť vývozného odberateľa:

a) poskytnúť vývoznému odberateľovi technickú pomoc aj pri dojednávaní otázok technickej povahy v jeho zmluvách s kooperujúcimi zahraničnými dodávateľmi a pri plnení tachýchto ustanovení týchto zmlúv;

b) prevziať koordináciu projektovej dokumentácie (§ 11 ods. 1); to isté platí aj pre generálneho projektanta;

c) vykonávať, pokiaľ pre to má technické predpoklady, opravy alebo výmeny vadných zariadení, prípadne dodávky nových zariadení, aj keď za za vzniknutú vadu nezodpovedá alebo aj keď uplynula lehota zodpovednosti za vady, a to na účet vývozného odberateľa.

(2) Ustanovenia odseku 1 platia pre iných dodávateľov primerane.

§ 75

Medzištátne podmienky

Dodávateľ je povinný vo svojom návrhu zmluvy na dodávku do štátu, s ktorým boli dojednané medzištátne podmienky, navrhnúť príslušné ustanovenia v súlade s nimi, ak ho o to odberateľ požiadal v dopyte. Odberateľ je povinný dať dodávateľovi k dispozícií znenie príslušných podmienok, ak ho o to dodávateľ požiadal.

§ 76

Výnimky a odchýlky

(1) Ministri nadriadení vývoznému odberateľovi a hlavnému dodávateľovi môžu po prerokovaní so zúčastnenými ministrami povoliť výnimky a odchýlky od tejto vyhlášky pre jednotlivé prípady.

(2) Výnimky a odchýlky všeobecnej povahy môžu ministri nadriadení vývoznému odberateľovi a hlavnému dodávateľovi po prerokovaní so zúčastnenými ministrami povoliť len so súhlasom hlavného arbitra ČSSR.


§ 77

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister zahraničného obchodu:

Hamouz v. r.

Minister ťažkého strojárstva:

Pešl v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o projektovej a rozpočtovej dokumentácií pre vývozné dodávky č. 35/1957 Ú. l. (Ú. v.).

*) Smernice Ministerstva financií zo 14. 3. 1960 č. 200/11 000/60 vydané na vykonanie vyhlášky MF č. 18/1960 Zb.

*) Smernice Ministerstva financií zo 6. augusta 1964 č. 201/46 510/1964 o náhrade nákladov zahraničným obchodom výrobe za poskytnutých pracovníkov.