Opatrenie č. 101/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o náhrade mzdy pri vojenskom cvičení

Čiastka 48/1961
Platnosť od 29.09.1961 do31.12.1965
Účinnosť od 01.09.1961 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 138/1961 Zb. zo dňa 30. 11. 1961.