Vyhláška č. 74/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami

Čiastka 28/1960
Platnosť od 16.06.1960 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1962 do31.12.1966
Zrušený 99/1966 Zb.

OBSAH