Vyhláška č. 6/1960 Zb.Vyhláška Rady Krajského národného výboru v Prešove, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji stavebnými úradmi prvého stupňa

Čiastka 2/1960
Platnosť od 29.01.1960
Účinnosť od 01.01.1960

OBSAH

6

VYHLÁŠKA

Rady Krajského národného výboru v Prešove

z 28. decembra 1959,

ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa


§ 1

Rada Krajského národného výboru v Prešove určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad prvého stupňa výkonný orgán Miestneho národného výboru:

v Michalovciach, okres Michalovce.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1960.


Tajomník:

Krempa v. r.

Predseda:

Ludevít v. r.