Vyhláška č. 48/1960 Zb.Vyhláška ministra financií o stiahnutí štátoviek po 1 Kčs vzoru 1953

Čiastka 18/1960
Platnosť od 27.04.1960
Účinnosť od 27.04.1960

OBSAH

48

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 20. apríla 1960

o stiahnutí štátoviek po 1 Kčs vzoru 1953

Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


§ 1

Štátovky po 1 korune československej vzoru 1953 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej republiky uplynutím 31. mája 1960.

§ 2

Štátovky uvedené v § 1 vymieňajú od 1. júna do 30. septembra 1960 všetky poštové úrady, štátne sporiteľne a pobočky Štátnej banky československej a od 1. októbra do 31. decembra 1960 len pobočky Štátnej banky československej. Po 31. decembri 1960 je akákoľvek výmena týchto štátoviek vylúčená.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ďuriš v. r.