Vyhláška č. 42/1960 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti o sídlach a územných obvodoch štátnych notárstiev

Čiastka 15/1960
Platnosť od 11.04.1960 do31.03.1964
Účinnosť od 11.04.1960 do31.03.1964
Zrušený 95/1963 Zb.

OBSAH

42

VYHLÁŠKA

ministra spravodlivosti

z 11. apríla 1960

o sídlach a územných obvodoch štátnych notárstiev

Minister spravodlivosti ustanovuje podľa § 1 ods. 1 a § 13 zákona č. 52/1954 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátnych notárstiev:


§ 1

Sídla a územné obvody štátnych notárstiev sa zhodujú so sídlami a územnými obvodmi okresných a im na roveň postavených národných výborov určenými podľa zákona z 9. apríla 1960 č. 36 Zb. o územnom členení štátu.

§ 2

(1) Od dňa účinnosti tejto vyhlášky pokračuje v neskončenom dedičskom konaní štátne notárstvo, ktoré by bolo príslušné, keby sa konanie začalo v čase účinnosti tejto vyhlášky.

(2) V ostatných veciach, ktoré nie sú v deň účinnosti tejto vyhlášky na štátnom notárstve zrušenom alebo rozdelenom na územné obvody niekoľkých nových štátnych notárstiev skončené, pokračuje štátne notárstvo, v obvode ktorého je sídlo doterajšieho štátneho notárstva; ak sa oddelí len časť územného obvodu štátneho notárstva, pokračuje v konaní doterajšie štátne notárstvo.

(3) Ustanovenie odseku 1 a 2 sa použije tiež, ak bude treba vykonať niektorý úkon vo veci, v ktorej konanie sa skončilo pred dňom začiatku účinnosti tejto vyhlášky.


§ 3

Zrušujú sa vyhlášky:

a) ministra spravodlivosti:

1. č. 259/1954 Ú. l. (č. 286/1954 Ú. v.) o sídlach a územných obvodoch štátnych notárstiev,

2. č. 240/1957 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení Štátneho notárstva v Ostrove,

3. č. 195/1958 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení niektorých štátnych notárstiev a vymedzení ich pôsobnosti,

4. č. 183/1959 Ú. l. (Ú. v.) o organizačných zmenách v odbore štátnych notárstiev;

b) povereníka spravodlivosti:

1. č. 40/1958 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení Štátneho notárstva v Šuranoch,

2. č. 55/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení Štátneho notárstva Bratislava-okolie a zmene územného obvodu Štátneho notárstva v Bratislave.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

dr. Škoda v. r.