Vyhláška č. 32/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o výkupe surového dreva a o mimoriadnom zásobovaní drevom

Čiastka 13/1960
Platnosť od 05.04.1960 do31.08.1965
Účinnosť od 05.04.1960 do31.08.1965
Zrušený 89/1965 Zb.

32

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva

z 21. marca 1960

o výkupe surového dreva a o mimoriadnom zásobovaní drevom

Ministerstvo pôdohospodárstva v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 1 zákona č. 80/1948 Zb., ktorým sa minister pôdohospodárstva splnomocňuje na opatrenia v pôdohospodárskej výrobe:


Prvá časť

Výkup surového dreva

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Aby sa zabezpečilo účelné využitie všetkého surového dreva pre národné hospodárstvo, upravuje sa výkup surového dreva podľa ďalších ustanovení.

(2) Surovým drevom sa rozumejú:

a) surové kmene a netriedené rovnané drevo,

b) výrezy ihličnaté a listnaté všetkých sortimentov,

c) tyčovina ihličnatá a listnatá,

d) rovnané drevo ihličnaté a listnaté (úžitkové aj palivové),

e) úžitkové nehrúbie ihličnaté a listnaté,

f) trieslová kôra,

g) vianočné stromčeky a úžitková (ozdobná) vetvička, vyťažené v lese alebo zo stromov rastúcich mimo lesa.

Výkup surového dreva z lesa

§ 2

(1) Výhradným výkupom surového dreva (§ 1 odsek 2) vyťaženého v lese a jeho dodávkou oprávneným odberateľom sú poverené krajské správy lesov, pokiaľ týmto výkupom a dodávkou Ministerstvo pôdohospodárstva nepoverí iné organizácie.

(2) Krajské správy lesov môžu však poveriť vlastníkov (užívateľov) lesov, aby dodávali vianočné stromčeky a úžitkovú (ozdobnú) vetvičku oprávneným odberateľom priamo.

§ 3

(1) Vlastníci surového dreva vyťaženého v lese sú povinní ponúknuť na kúpu vyťažené drevo do 14 dní po vyťažení, okrem prípadov uvedených v odseku 2, najbližšiemu lesnému závodu príslušné krajské správy lesov (ďalej len „lesný závod“); lesný závod je povinný ponúknuté drevo vykúpiť a za tým účelom sa s vlastníkom surového dreva dohodne o mieste výkupu. Ak nedôjde k dohode, určí miesto výkupu výkonný orgán okresného národného výboru.

(2) Podľa tejto vyhlášky sa nevykupuje:

a) surové palivové drevo, ktoré si vlastníci (užívatelia) lesov ponechajú pre vlastnú potrebu a ktorého množstvo určuje miestny národný výbor v rámci dávok určených okresným národným výborom,*)

b) surové drevo úžitkové, ktoré si jednotné roľnícke družstvá, ktoré majú lesy v spoločnom obhospodarovaní, ponechajú pre vlastnú potrebu v množstve a druhoch, ako sa im pridelí plánom materiálno-technického zásobovania,

c) surové drevo úžitkové v množstve a druhoch, ktoré majú podniky štátneho socialistického sektora, spravujúce lesy pridelené plánom materiálno-technického zásobovania.

(3) Drevo, ktoré si môžu vlastníci (užívatelia) lesov ponechať podľa odseku 2 pre vlastnú potrebu, musí kontrolne označiť orgán odbornej správy lesov.

Výkup surového dreva zo stromov rastúcich mimo lesa

§ 4

(1) Aby sa zabezpečilo včasné a hospodárne vykúpenie, doprava a spracovanie surového dreva zo stromov rastúcich mimo lesa, urobí lesný závod v spolupráci s výkonným orgánom miestneho národného výboru opatrenia, aby sa ťažba dreva vykonala v jednom časovom období na území celej obce. Listnaté stromy a borovice smú sa však vyrúbať len v čase vegetačného pokoja. Výkonný orgán miestneho národného výboru dbá, aby nedochádzalo k nadmernej, prípadne nevhodnej ťažbe stromov rastúcich mimo lesa a tým k národohospodárskym stratám alebo k narušeniu vzhľadu krajiny.

(2) Vlastník stromov rastúcich mimo lesa oznámi do 3 dní po ich vyrúbaní výkonnému orgánu miestneho národného výboru, kde, koľko a aké drevo vyťažil, a ponúkne ho na výkup najbližšiemu lesnému závodu.

(3) Výkonný orgán miestneho národného výboru oznámi do 3 dní po tom, čo dostal oznámenie uvedené v odseku 2, lesnému závodu, v obvode ktorého sa vyťažené drevo nachádza, meno vlastníka dreva, jeho adresu, miesto ťažby, ako aj drevinu a približné množstvo vyťaženého dreva. Lesný závod je povinný najneskoršie do 21 dní po tom, čo dostal oznámenie, vyťažené drevo vykúpiť.

(4) Priblíženie a odvoz vykúpeného dreva zabezpečí lesný závod v dohode s vlastníkom dreva podľa platných smerníc.

§ 5

Jednotné roľnícke družstvá, štátne majetky, štátne rybárstva, miestne národné výbory a fyzické osoby majú okrem nároku na výkupnú cenu*) za drevo zo stromov rastúcich mimo lesa aj nárok, aby im lesný závod za každý plm bez kôry dodaného úžitkového dreva ihličnatého aj listnatého

1. predal rovnaké množstvo listnatej tyčoviny alebo palivového dreva alebo 50 % ihličnatej tyčoviny za veľkoobchodné ceny, a to s pripočítaním 15 % dane z obratu pri tyčovine a 4 % dane z obratu pri palivovom dreve, pokiaľ odberateľ podľa cenovo-daňových predpisov nemá nárok na nákup tohto dreva za veľkoobchodnú cenu, alebo

2. vydal poukaz na nákup ihličnatého reziva II. alebo nižšej triedy za veľkoobchodné ceny, a to s pripočítaním 23 % dane z obratu, pokiaľ odberateľ podľa cenovo-daňových predpisov nemá nárok na nákup reziva za veľkoobchodnú cenu. Poukaz sa vydáva za dodávku:

a) orechových výrezov zvláštnej akosti na rovnaké množstvo, ako sa dodalo,

b) výrezov zvláštnej akosti zo všetkých ihličnatých a ostatných listnatých stromov na 75 % dodaného množstva,

c) piliarskych výrezov zo všetkých ihličnatých a listnatých stromov na 30 % dodaného množstva,

d) rovnaného úžitkového dreva ihličnatých a listnatých stromov na 20 % dodaného množstva.

§ 6

Drevo získané vyrúbaním stromov rastúcich mimo lesa sa použije na úžitkové účely. Na palivové účely smie sa toto drevo použiť len vtedy, ak vykazuje znaky palivového dreva podľa československej štátnej normy.**)

§ 7

Vedenie záznamov

Lesné závody sú povinné viesť podrobné záznamy o všetkom vykúpenom a dodanom dreve, ako aj záznamy o poukazoch na nákup podľa § 5 bod 2.

§ 8

Porez vo mzde

(1) Porez, lúpanie alebo krájanie výrezov vo mzde sa zakazuje. Výkonný orgán okresného národného výboru môže však povoliť porez dreva použitého a porez guľatiny z lesov v spoločnom obhospodarovaní jednotných roľníckych družstiev, ktorým mimoriadne povolil ťažbu dreva pre ich vlastnú potrebu podľa §§ 15 a 16.

(2) Porez povolený podľa odseku 1 smú vykonávať len piliarske národné podniky drevárskeho priemyslu, ktoré sú povinné viesť evidenciu o skutočnom poreze. Výkonný orgán okresného národného výboru môže však namiesto porezu povoliť výmenu za rezivo, najmä pre vylúčenie veľkých dopravných vzdialeností.

(3) Na porez vo mzde alebo na výmenu za rezivo môže sa prijať len drevo, ktorého nadobudnutie sa riadne preukáže, a to:

a) pri jednotnom roľníckom družstve povolením ťažby pre vlastnú potrebu a číselníkom potvrdeným orgánom odbornej správy lesov; jednotlivé kusy musia sa označiť kontrolným kladivkom odbornej správy lesov,

b) pri dreve použitom potvrdením výkonného orgánu miestneho národného výboru, v obvode ktorého sa drevo získalo.

(4) Výkonné orgány okresných národných výborov vedú evidenciu o všetkom poreze vo mzde (z toho oddelene pre jednotné roľnícke družstvá); o tomto poreze a o zúčtovaní porezanej hmoty na vrub fondov vyčlenených štátnym plánom podávajú štvrťročne hlásenie výkonným orgánom krajských národných výborov, ktoré toto hlásenie predkladajú Štátnej plánovacej komisii a Ministerstvu pôdohospodárstva.

§ 9

Tesanie dreva

Tesanie dreva, ktoré má uprostred dĺžky hrúbku 20 cm alebo viac, sa zakazuje.

Druhá časť

Mimoriadne zásobovanie drevom

§ 10

Mimoriadne zásobovanie drevom spočíva:

a) v zbere odpadového dreva a dobývaní pňov,

b) v naturálnych prémiách a naturálnych požitkoch,

c) v získavaní nehrúbia v prerezávkach,

d) v ťažbe dreva, ktorá sa mimoriadne povolila jednotným roľníckym družstvám pre ich vlastnú potrebu.

§ 11

Zber odpadového dreva a dobývanie pňov

(1) Zber odpadového dreva možno vykonávať v lese len v dennom čase bez akejkoľvek odplaty a len v dňoch, ktoré určí výkonný orgán okresného národného výboru po prerokovaní s lesným závodom alebo s vlastníkom (užívateľom) lesa.

(2) Zber nemožno vykonávať v miestach, ktoré vyznačí orgán krajskej správy lesov alebo odborná správa lesov.

(3) Dobývanie pňov je prípustné, len ak to povolí výkonný orgán okresného národného výboru; povolenie udeľuje tento orgán len v osobitne odôvodnených prípadoch, pokiaľ sa dobývaním pňov neohrozí funkcia lesa.

(4) Nespracovaná haluzina z ťažby, ak sa zvyšuje po uspokojení nárokov lesných robotníkov a neponechá sa na mieste z dôvodov potrieb lesa, musí sa ihneď ponúknuť na predaj iným záujemcom. Pri lesoch pod odbornou správou rozhodne o ponechaní haluziny na mieste z dôvodov potrieb lesa orgán odbornej správy lesov.

§ 12

Naturálne prémie a požitky

(1) Za približovanie a odvoz surového dreva z lesa majú majitelia záprahov voči lesnému závodu nárok na predaj dreva za platné maloobchodné ceny, a to:

a) jednotné roľnícke družstvá a štátne majetky za každých Kčs 1 600,- zárobku na predaj 1 prm palivového dreva alebo 0,75 plm tyčoviny,

b) súkromní odvozcovia, s ktorými sa uzavrela zmluva na približovanie, vyvážanie a odvoz dreva v oblastiach, ktoré určí Ministerstvo pôdohospodárstva, za každých 2 000,- Kčs zárobku na predaj 1 prm palivového dreva, najviac však 10 prm v roku.

(2) Naturálne prémie za práce v lese pre pracovníkov lesnej prevádzky a ich naturálne požitky určí minister pôdohospodárstva osobitnými predpismi.*) Rovnakým spôsobom môžu sa určiť naturálne prémie pracovníkov pri kalamitných ťažbách.

§ 13

Získanie nehrúbia v prerezávkach

Nehrúbie v prerezávkach možno získať z výroby vyznačeného dreva v mladých porastoch.

§ 14

Samovýroba palivového a úžitkového hrúbia sa zakazuje.

Mimoriadne povoľovanie ťažby dreva pre vlastnú potrebu jednotných roľníckych družstiev v lesoch združených do spoločného obhospodarovania

§ 15

(1) Výkonný orgán okresného národného výboru môže vo výnimočných prípadoch povoliť jednotnému roľníckemu družstvu, ktoré má lesy v spoločnom obhospodarovaní, na jeho žiadosť ťažbu surového dreva pre vlastnú potrebu.

(2) Celkové množstvo dreva, ktorého ťažba smie sa v bežnom roku povoliť podľa odseku 1, oznámi Ministerstvo pôdohospodárstva výkonným orgánom krajských národných výborov za účelom rozdelenia na výkonné orgány okresných národných výborov.

§ 16

(1) Mimoriadne možno jednotnému roľníckemu družstvu povoliť ťažbu dreva:

a) ak toto drevo potrebuje nevyhnutne na obnovu zhorených alebo živelnými pohromami vážne poškodených budov,

b) ak je celkom zabezpečené fondom krytie potreby dreva na účely uvedené v predchádzajúcom bode, aj na nevyhnutné opravy a rekonštrukcie budov jednotného roľníckeho družstva alebo vo výnimočných prípadoch jeho členov, a to len vtedy, ak jednotné roľnícke družstvo plní riadne plánované úlohy pripadajúce na jeho lesné hospodárstvo, požadovaná ťažba zodpovedá lesnému hospodárskemu plánu a skutočný stav lesa podľa zistenia orgánov odbornej správy lesov dovoľuje ťažbu dreva v žiadanom rozsahu.

(2) Výkonný orgán okresného národného výboru pri mimoriadnom povolení ťažby dreva pre vlastnú potrebu môže jednotnému roľníckemu družstvu uložiť ďalšie podmienky, najmä pokiaľ ide o úlohy zalesňovacie.

(3) Mimoriadne povolenú ťažbu dreva vyznačí orgán odbornej správy lesov.

§ 17

(1) O mimoriadnom povolení ťažby surového dreva pre jednotné roľnícke družstvá vedú výkonné orgány okresných národných výborov evidenciu a predkladajú o nich, prostredníctvom výkonných orgánov krajských národných výborov, štvrťročné hlásenie Ministerstvu pôdohospodárstva.

(2) Krajské správy lesov vedú evidenciu skutočne vykonaných mimoriadnych ťažieb surového dreva jednotnými roľníckymi družstvami a podávajú o nich hlásenie Ministerstvu pôdohospodárstva.


Tretia časť

Záverečné ustanovenia

§ 18

Zrušujú sa:

vyhláška Ministerstva lesov a drevárskeho priemyslu č. 250/1954 Ú. l. (277/54 Ú. v.) o výkupe surového dreva,

§§ 3 a 4 vyhlášky ministerstiev poľnohospodárstva a lesov a drevárskeho priemyslu č. 331/1951 Ú. l. (360/51 Ú. v.) o ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o hospodárení drevom z nich vyrobeným,

úprava ministerstiev poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a spotrebného priemyslu z 23. apríla 1957 č. 177 812/1957-04 (por. č. 36/1957 Sb. instr.) v znení úpravy Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 20. marca 1958, č. 99 431/58-415 (por. č. 30/1958 Sb. instr.).**)

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 68/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zásobovaní spotrebiteľov tuhými palivami.

*) Cenník Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 12 - štátne veľkoobchodné ceny 1958 - surové drevo.

**) ČSN 48 0092.

*) Úprava ministra lesov z 13. októbra 1953 č. 34 327/53-37.

**) Z 29. apríla 1957 č. SL-170/12-1957 (por. č. 61/57 Zb. inštr.).