Vyhláška č. 22/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva v Sofii 19. septembra 1959

Čiastka 10/1960
Platnosť od 29.03.1960 do10.03.1994
Účinnosť od 13.04.1960 do10.03.1994
Zrušený 117/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 Dohovor nadobudol platnosť 23. decembrom 1959.