Vyhláška č. 21/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky

Čiastka 10/1960
Platnosť od 29.03.1960
Účinnosť od 13.04.1960
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 35 Dohovor nadobudol účinnosť 1. decembra 1959.