Vyhláška č. 194/1960 Zb.Vyhláška rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa

Čiastka 84/1960
Platnosť od 30.12.1960
Účinnosť od 01.01.1961

194

VYHLÁŠKA

rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne

z 13. decembra 1960.

ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa


§ 1

Rada Juhomoravského krajského národného výboru v Brne určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad prvého stupňa výkonný orgán Miestneho národného výboru

Otrokovice, okres Gottwaldov.


§ 2

Tato vyhláška nadobúda účinnosť 1. Januárom 1961.


Tajomník:

Růža v. r.

Predseda:

Novák v. r.