Vyhláška č. 193/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l. (č. 114/1953 Ú. v.) o náhradách za výkony pri vykonávaní odborne-technického dozoru

Čiastka 84/1960
Platnosť od 30.12.1960
Účinnosť od 14.01.1961

OBSAH

193

VYHLÁŠKA

Ministerstva palív a energetiky

z 24. decembra 1960,

ktorou sa zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l. (č. 114/1953 Ú. v.) o náhradách za výkony pri vykonávaní odborne-technického dozoru

Ministerstvo palív a energetiky ustanovuje v dohode s Ministerstvom financií podľa § 9 vládneho nariadenia č. 53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení:


§ 1

Rozvoj výrobných síl a stúpajúca úroveň nášho národného hospodárstva umožňuje, aby sa upustilo od vyberania niektorých poplatkov a náhrad od obyvateľstva a od socialistických organizácií. V tejto súvislosti zrušuje sa aj vyberanie náhrad za výkony pri vykonávaní odborného technického dozoru.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška č. 80/1953 Ú. l. (č. 114/1953 Ú. v.) o náhradách za výkony pri vykonávaní odborne-technického dozoru.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Minister:

Černík v. r.