Vyhláška č. 182/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o bezpečnosti práce pri obsluhe hospodárskych zvierat

Čiastka 80/1960
Platnosť od 19.12.1960
Účinnosť od 19.12.1960

OBSAH

Všeobecná časť (§ 1 - § 9)
Kone (§ 10 - § 19)
Plemenní býci (§ 20 - § 31)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.12.1960 Aktuálne znenie