Vyhláška č. 176/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel

Čiastka 76/1960
Platnosť od 13.12.1960
Účinnosť od 28.12.1960
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Dohoda vstúpila pre Československú socialistickú republiku v platnosť 11. júlom 1960.