Uznesenie č. 164/1960 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 70/1960
Platnosť od 21.11.1960

164

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

zo 16. novembra 1960

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 13. júla 1960 č. 110 Zb. o zrušení dekrétu prezidenta republiky z 22. augusta 1945 č. 57 Zb. o platoch členov vlády,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 13. júla 1960 č. 111 Zb. o náhradách poslancov Národného zhromaždenia,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 10. augusta 1960 č. 124 Zb., ktorým sa mení vládne nariadenie č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia zo 14. septembra 1960 č. 138 Zb., ktorým sa mení a doplňuje zákon o správnych poplatkoch.

Fierlinger v. r.